Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørlo, Lena Vatne
dc.contributor.authorFinborud, Mari Stabell
dc.date.accessioned2019-06-27T14:00:11Z
dc.date.available2019-06-27T14:00:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602646
dc.description.abstractUtgangspunktet for oppgaven er den økende bruken av digitalisering i handelssammenheng. Unge forbrukere utgjør en stor andel av de som utnytter denne utviklingen og det er derfor viktig å se hvilken rolle det spiller inn på kjøpsprosessen. Dette er for å få en bedre forståelse av hvordan unge forbrukere responderer til utvikling og hvilke konsekvenser det har for vurderingsprosessen de går gjennom når et kjøp skal tas. Målet med oppgaven er å gi et bedre innblikk i hvordan den unge forbrukers kjøpsprosess er og hvilke elementer i den digitale utviklingen som spiller inn hos de ulike stegene. For å svare på problemstillingen best mulig, er det utformet tre forskningsspørsmål som til slutt skal være bakgrunnen for en endelig konklusjon. Innledningsvis tar oppgaven for seg viktigheten ved og bakgrunnen for å belyse problemstillingen. Videre blir relevant litteratur presentert og knyttet opp mot temaer som er sentrale for å belyse problemstillingen best mulig. Hovedstrukturen i denne delen blir å presentere alle stegene i kjøpsprosessen og deretter knytte andre teoretiske områder som har en innvirkning, opp mot de ulike stegene. Det blir på denne måten mer tydelig hvilke områder rundt den digitale utviklingen som spiller en rolle i kjøpsprosessen. Datamaterialet som blir brukt i oppgaven er basert på en kvalitativ forskningsmetode gjennom intervju med seks respondenter. Intervjuene danner et videre grunnlag for diskusjon og drøfting i fjerde del av oppgaven. Resultatene blir presentert i form av delspørsmål som er utformet, for å gi en klarere oversikt og struktur. Videre gir analysen av resultatene i delspørsmålene et grunnlag for å besvare forskningsspørsmålene. Det som blir gjenspeilet i mine funn er hovedsakelig i hvilken grad digitaliseringen i handelssammenheng spiller en rolle i den unge forbrukerens kjøpsprosess. Resultatene indikerer at bruk av digitale hjelpemidler og medier kan bidra til at kjøpsprosessen blir enklere i den forstand at tilgjengeligheten øker og handelen blir mer effektiv. På en annen side viser respondentene også til at digitaliseringen kan føre med seg utfordringer i form av potensiell økt risiko og mindre tillit, i tillegg til flere vurderingsområder som kan oppstå når et kjøp skal foretas. I henhold til resultat og litteratur, kan jeg avslutningsvis konkludere med at digitaliseringens utvikling spiller en stor rolle i samtlige steg i kjøpsprosessen til unge forbrukere.
dc.description.abstractThe reason behind this thesis is the increasing use of digitalization in the trade context. Young consumers make up a large proportion of those who take advantage of this development and it is therefore important to see what role it plays in the purchasing process. This is to get a better understanding of how young consumers respond to this development and what impact it has on the assessment process they go through when making a purchase. The aim of the task is to provide a better insight to how the young consumer's purchasing process is and which elements in the digital development that matter in the various steps. To answer the problem definition in the best possible way, three research questions have been formulated, which will ultimately be the basis for a final conclusion. Initially, the task discusses the importance of and the background for illuminating the problem. Furthermore, relevant literature is presented and linked to topics that needs to be discussed, to be able to answer the problem definition in the best possible way. The main structure of this section is to present all the steps in the purchasing process and then link other theoretical areas that have an impact, up to the various steps. In this way, it becomes more clear which areas around the digital development that play a role in the purchasing process. The data material used in the thesis is based on a qualitative research method through interviews with six respondents. The interviews form a further basis for discussion in the fourth part of the thesis. The results are presented in the form of partial questions that are designed to provide a clearer overview and structure. Furthermore, the analysis of the results in the sub-questions provides a basis for answering the research questions. What is reflected in my findings is mainly to what extent digitalization in the trade context plays a role in the young consumer's purchasing process. The results indicate that the use of digital aids and media can help make the purchasing process easier in the sense that accessibility increases and trade becomes more efficient. On the other hand, respondents also show that digitization can lead to challenges in the form of potential increased risk and less trust, as well as several assessment areas that can arise when a purchase is to be made. According to results and literature, I can conclude that the development of digitalization plays a major role in all the steps in the purchasing process of young consumers.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitaliseringens rolle i kjøpsprosessen hos unge voksne
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel