Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHitland, Synnøve
dc.contributor.authorRingvold, Lene Hålimoen
dc.contributor.authorRønvik, Håkon
dc.contributor.authorTollefsen, Martine Høvding
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:15Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601072
dc.description.abstractOppgavens formål er å belyse hvordan nærpolitireformen har påvirket hverdagen til politiansatte i Værnes lensmannsdistrikt. Problemstillingen belyses ved bruk av tre etablerte forskningsspørsmål. Disse forskningsspørsmålene er utformet på bakgrunn av nærpolitireformens hovedtiltak og delmål. Problemstillingen lyder som følger: «Hvordan har nærpolitireformens hovedtiltak påvirket politiets hverdag i Værnes lensmannsdistrikt?» Nærpolitireformen ble vedtatt i juni 2015 og har preget nyhetsbildet siden den dag. Dette er et tema som er svært dagsaktuelt og som berører hele Norges befolkning. Motivasjonen bak denne oppgaven har vært å få en dypere innsikt i hvordan politiet arbeider samt påvirkes av reformen. Samfunnet er i kontinuerlig endring, og endringsprosessene har aldri vært så omfattende og raske som de er i dag. I møte med et endret kriminalitetsbilde er det viktigere enn noen gang at politiet henger med i samfunnsutviklingen for å fortsatt kunne gi befolkningen de tjenestene de trenger. For å svare på problemstillingen har vi valgt en kvalitativ tilnærming ved bruk av dybdeintervjuer som datainnsamling. Det fokuseres på relevante teorier for forskningsspørsmålene og problemstillingen som innebærer teorier innen temaene endring, ledelse, tillit, kultur og læring. Oppgavens teori er basert på pensum vi har hatt gjennom tre år ved Handelshøyskolen NTNU i Trondheim. I tillegg benytter vi annen forskning og teori som vi har funnet og ansett som relevant. Funnene i oppgaven har vært overraskende ved at de skiller seg ut fra hvordan mediene fremstiller nærpolitireformen i nyhetsbildet. Værnes lensmannsdistrikt var tidlig ute med å tilpasse seg nødvendige endringer basert på samfunnsendringer. Dette har bidratt til at reformen har blitt relativt godt mottatt av politiansatte. Politiets hverdag påvirkes av etablerte strukturelle endringer, nye arbeidsmetoder, mangel på ressurser og et større læringsfokus. Funn fra intervjuene og analysen av disse vil bli presentert med bakgrunn i oppgavens forskningsspørsmål. På denne måten kan vi trekke ut positive og negative påvirkninger av nærpolitireformen i lys av dagens situasjon samt trekke frem konklusjoner som også andre organisasjoner i reform kan dra nytte av.
dc.description.abstractThe purpose of the assignment is to highlight how «nærpolitireformen» has influenced everyday life of police officers in Værnes lensmannsdistrikt. The topic in question is presented using three established research questions. These are designed based on «nærpolitireformens» main goals and sub-goals. The topic in question is as follows: «How has ‘nærpolitireformens’ main action influenced the daily life of the police in Værnes lensmannsdistrikt?» «Nærpolitireformen» was introduced in June 2015 and has constantly been in the news and media since then. This is a topic that interests and affects the whole Norwegian population and is of current interest. The motivation behind this assignment was to achieve a deeper insight in how the police is working and how they are influenced by this reform. The society is in constant change, and the changing processes have never been as extensive and rapid as they are today. Faced with a changing crime scene and in order to still be able to provide Norwegians with the services they expect and need, it is more important than ever for the police to follow the development in society. To answer the topic in question we have chosen a qualitative approach by using in-depth interviews as data collection method. We will focus on relevant theories for the research questions and the issue that involves theories within the topics of change, leadership, trust, culture and learning. The theories are based on the curriculum we had for three years at NTNU Business School in Trondheim. In addition, we are using other research and theories that we have found and consider relevant. The findings in the assignment have been surprising because they differ from how the media presents «nærpolitireformen» in the news. Værnes lensmannsdistrikt was early in adjusting to necessary changes, which has contributed to the reform being relatively well received by its police officers. The everyday life of the police is influenced by established structural changes, new working methods, lack of resources and a greater focus on learning. The discoveries and the analysis from our interviews will be presented on the basis of the research questions of the assignment. By this we show both positive and negative influences from «nærpolitireformen» in the light of the current situation, and draw conclusions that other organizations in a reform may benefit from.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan har nærpolitireformens hovedtiltak påvirket politiets hverdag i Værnes lensmannsdistrikt?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel