Show simple item record

dc.contributor.advisorFinnestrand, Hanne Olofsson
dc.contributor.authorHaughem, Inger Merete
dc.date.accessioned2019-02-14T13:41:40Z
dc.date.available2019-02-14T13:41:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585537
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven og undersøkelsen er å se på om partene i prosjekter får til en god samhandling og hva som er mulige forklaringer på hvorfor det blir ulike resultater av samhandlingen til tross for lik opplæring i forkant. Undersøkelsen ser også på om partene oppnår felles kontraktsforståelse. Det teoretiske fundamentet i oppgaven har fremkommet av en gjennomgang av litteratur om samarbeid og samhandling i prosjekter. Med bakgrunn i dette er det fokusert på teori rundt følgende temaer; felles forståelse, kommunikasjon, tillit, relasjon og organisasjonskultur. I denne undersøkelsen har jeg valgt kvalitativ metode. Det empiriske grunnlaget har fremkommet av en casestudie gjennomført i Statens vegvesen, Region sør. Det ble i empirien gjort semistrukturerte intervjuer av byggherrer og entreprenører i driftskontrakter med oppstart september 2016. Basert på litteraturgjennomgangen og de empiriske undersøkelsene er det avdekket noen forhold som det bør fokuseres på i samhandlingen mellom byggherre og entreprenør. Resultatet av undersøkelsen viser at det er noen punkter det bør sees mer på. Det kan se ut til at det bør fokuseres på følgende fem punkter; Første punktet er holdninger hos byggherre og entreprenør. Det andre punktet er at partene bør anerkjenne at det er en interessekonflikt. Det tredje punkter er at konflikter i prosjekter ikke nødvendigvis er ødeleggende for samarbeidet i prosjektet. Det fjerde punktet er å se på leders oppfølging av prosjektet og partenes etterlevelse av kontrakten. Det femte og siste punktet er at det settes av tilstrekkelig tid til samhandlingen i forkant av kontraktsoppstart. En mulig forklaring på hvorfor det er ulike resultater mellom de ulike prosjektene kan se ut til å være holdninger til samhandlingsprosessen, til den andre parten og til hvordan kontrakten skal følges opp og etterleves. Det kan se ut til at det hos informantene i denne undersøkelsen er noe ulikt fokus på dette. Det kan videre se ut til at leders oppfølging og holdning har stor innvirkning. Samfunnet, bygg- og anleggsbransjen og ikke minst den enkelte organisasjon er tjent med at partene i prosjekter samarbeider på en god måte og oppnår en felles forståelse for kontraktens krav og bestemmelser. Denne oppgaven viser i teori og empiri hvilke faktorer det bør fokuseres på i tidlig fase av prosjektet. Dette kan føre til et mer lønnsomt prosjekt og at det blir mindre konflikter, som igjen bidrar til suksess i prosjektet Undersøkelsen er gjeldende for alle prosjekter i Statens vegvesen, og for andre aktører.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectOrganisasjon og ledelsenb_NO
dc.subjectProsjektledelse og samhandlingnb_NO
dc.titleSamhandling mellom byggherre og entreprenør - En kvalitativ undersøkelse av samhandlingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record