Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrydenberg, Stein
dc.contributor.authorSæther, Ola
dc.contributor.authorSmevoll, Ragnhild
dc.date.accessioned2018-12-17T08:46:08Z
dc.date.available2018-12-17T08:46:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577863
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvilke faktorer som er med på å påvirke selskapers valg av kapitalstruktur i industribransjen for børsnoterte selskaper på NASDAQ og New York Stock Exchange. Studien tar for seg 518 selskaper i perioden 1980 til 2016. Syv pålitelige variabler fra tidligere empiri er benyttet; størrelse, vekst, lønnsomhet, materielle eiendeler, skatteskjold, unikhet og dividende. Disse nevnte variablene er valgt ut til å forklare våre seks ulike måltall på kapitalstruktur, herunder total, langsiktig og kortsiktig gjeldsandel, i både markedsbaserte og bokførte gjeldsandeler. Flere metoder er benyttet i studien for å estimere relasjonene mellom disse forklaringsvariablene og de avhengige variablene; klassisk regresjonsanalyse, faste effekter, tilfeldige effekter, kvantilregresjon og systemregresjon. Hensikten med studien er å identifisere selskapsspesifikke faktorers forklaring på kapitalstrukturen. Ved å se på sentrale teorier innenfor kapitalstruktur, deriblant avveiningsteorien og hakkeordensteorien, blir flere hypoteser testet opp mot vårt resultat. Studien ses på som viktig for forståelsen av hvordan avveiningen er mellom valg av intern eller ekstern finansiering ved investeringer. I tillegg til de klassiske metodene innen kapitalstrukturforskning inkluderes kvantilregresjon og systemregresjon i studien for å få en rikere tolkningsmulighet. Ved bruk av faste effekter finner vi signifikante positive effekter fra størrelse, materielle eiendeler og unikhet på markedsbasert total gjeldsandel. Videre finner vi signifikante negative effekter fra vekst, lønnsomhet, dividende og skatteskjold på markedsbasert total gjeldsandel. Resultatet for unikhet og lønnsomhet samsvarer med forventningene til hakkeordensteorien, mens de resterende determinantenes resultater støttes opp av avveiningsteorien. I våre regresjonsresultater observeres det også noen forskjeller mellom langsiktige og kortsiktige gjeldsandeler, noe som gir uttrykk for en preferanse mellom disse to nevnte gjeldsfinansieringene. Avvikene mellom markedsbaserte og bokførte gjeldsandeler er for det meste små, noe som tyder på reliable resultater. Det er likevel verdt å merke seg noen av forskjellene, der blant annet effekten fra vekst på kapitalstruktur er ulik mellom markedsbaserte og bokførte gjeldsandeler. Videre finner vi ved bruk av kvantilregresjon at det er signifikante forskjeller for de ulike gjeldsmålene etter hvilken del av fordelingen man ser på. I gjennomførelsen av systemregresjon benyttes trestegs minste kvadraters metode. Her inkluderer vi to ligninger i systemregresjon, en for markedsbasert total gjeldsandel og en for dividende. Vi undersøker utfordringer knyttet til avveiningen mellom definering av endogene og eksogene variabler. Ligningene estimeres simultant og gir resultater som stemmer overens med tidligere resultater i oppgaven. Her oppdager vi signifikante effekter fra dividende på gjeldsandel, og fra gjeldsandel på dividende, noe som gir uttrykk for en toveis kausalitet mellom disse to variablene. Da resultatene fra systemregresjonen stemmer overens med resultatene fra klassisk regresjonsanalyse og faste effekter, gir dette antydninger til at våre resultater for sammenhenger mellom kapitalstruktur og de ulike determinantene kan anses som pålitelige. Det er likevel noen unntak. Det er verdt å merke seg at determinantene unikhet og lønnsomhet gir ulikt resultat i systemregresjonen, sett i forhold til resultatene for faste effekter. Ved denne metoden finner man en negativ effekt fra unikhet på gjeldsandel, mens det er en positiv effekt fra lønnsomhet på gjeldsandel. Dette viser viktigheten i vurderingen av valg av metode.nb_NO
dc.description.abstract- This study examines the determinants affecting the capital structure in the industrials sector for listed companies on the NASDAQ and New York Stock Exchange. The study addresses 518 companies in the period from 1980 through 2016. Seven reliable variables from previous empirical studies have been used; firm size, growth, profitability, tangibility, taxes, uniqueness and dividend. Several methods have been used in the study to estimate the relationship between these variables and the dependent variables; pooled ordinary least squares, fixed effects, random effects, quantile regression and system regression. The purpose of the study is to identify specific company factors explaining the capital structure. By looking at key theories within the capital structure, including trade off and pecking orders, several hypotheses have been tested against our results. The study is considered important for understanding the balance between the choice of internal or external funding for investments. In addition to the classical methods of capital structure research, quantile regression and system regression are included in the study to get a richer interpretation opportunity. In light of our results from fixed effect model, we find significant positive effects of size, tangible assets and uniqueness on market value of total debt. Furthermore, we find significant negative effects of growth, profitability, dividend and tax shield on market value of total debt. The result regarding uniqueness and profitability corresponds with the expectations to the pecking order theory. In our regression results we can also observe some differences between long-term and short-term debt, which suggests a preference between the two debt financing mentioned. For the most part, the deviations between market value and book value of debt are small, which indicates reliability of the results. Nevertheless, it is worth noting some of these differences, such as differences in the effect from growth on capital structure between market value and book value of debt. In addition, when using quantile regression, we find significant differences for the different debt targets based on which part of the distribution is considered. Three Stage Least Square regression is used for carrying out system regression. We include two equations in system regression, one for market value of total debt and one for dividend. At this point, challenges related to the balance between the definitions of endogenous and exogenous variables is investigated. The equation is estimated simultaneously and gives results consistent with earlier results in the assignment. Significant effects of dividends on debt, and debt on dividends is identified, indicating a two-way causality between these two variables. The results from the system regression is consistent with the results from classical regression analysis and fixed effects, this suggest that our results regarding the correlation between capital structure and the various determinants can be considered reliable. Still, there are some exceptions. In the system regression we find results for uniqueness and profitability that differs to results in fixed effect. By this method we find a negative effect of uniqueness on market value of total debt and a positive effect of profitability on market value of total debt. This shows the importance of the evaluating method selectionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKapitalstruktur i børsnoterte amerikanske produksjonsbedrifter i industribransjen - analyse ved bruk av ulike regresjonsmodellernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel