Show simple item record

dc.contributor.advisorAhlgren, Per Christian
dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorLarsen, Alma Marielle
dc.contributor.authorJohansen, Trine Tornlund
dc.date.accessioned2018-12-14T13:33:57Z
dc.date.available2018-12-14T13:33:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577776
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er en kvalitativ casestudie av Nordea der vi undersøker lederes bruk av styringssystemer for å drive strategisk endring. Vår problemstilling er som følger: Hvordan bruker ledere styringssystemer for å drive strategisk endring? For å besvare vår problemstilling har vi generert data gjennom dybdeintervjuer av ni ledere, som tilhører både ulike nivåer og arbeidsområder. For en rikere beskrivelse av den valgte caseorganisasjonen har vi benyttet relevante dokumenter som tilleggsdata. Vår forskningsprosess kan beskrives som en stegvis-deduktiv induktiv metode. Videre har vi, for å kunne plassere organisasjonens styringssystemer i en økonomistyringssammenheng, samt kartlegge bruken av dem, valgt å anvende det analytiske rammeverket «Levers of Control», av Simons (1995a). Rammeverket tar for seg fire ulike styringssystemer – trossystemet, grensesystemet, det diagnostiske styringssystemet og det interaktive styringssystemet, som sammen utgjør et helhetlig styringssystem. Dette ligger altså til grunn for vår analyse og diskusjon av empiriske funn. Våre funn indikerer at lederne bruker organisasjonens trossystem som det viktigste virkemiddelet til å drive strategisk endring. Konkrete verktøy benyttes planmessig for å implementere et nytt verdisett som skal skape en varig, kulturell endring. Videre tilsier våre funn at beslutningen om å involvere de ansatte i utarbeidelsen av nytt verdisett har vært et viktig virkemiddel for å lykkes med implementeringen. I motsetning til trossystemet, benyttes grensesystemet i større grad topp-ned, gjennom retningslinjer som setter grenser for ansattes handlingsrom. Bruken av grensesystemet ser ut til å være avgjørende for å minimere risiko og å opprettholde et stabilt omdømme. For å kontrollere og overvåke måloppnåelse knyttet til implementering av intendert strategi benyttes i stor grad KPI´er, som en del av det diagnostiske styringssystemet. Våre funn tyder på at bruken av enkelte KPI´er ikke støtter opp om det nye verdisettet, og illustrerer i denne sammenheng at det eksisterer en spenning mellom trossystemet og det diagnostiske styringssystemet. Dette er en spenning som ikke belyses i det teoretiske rammeverket Levers of Control. Videre er det flere forhold som tyder på en interaktiv bruk av de ulike styringssystemene. Ved en kontinuerlig involvering av både ledelsen og øvrige ansatte - gjennom møtevirksomhet, medarbeidersamtaler og andre interaktive prosesser som skaper kontinuerlig dialog rundt viktige strategiske områder.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLederes bruk av styringssystemer for å drive strategisk endring - En casestudie av Nordeanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record