Show simple item record

dc.contributor.advisorBreunig, Karl Joachim
dc.contributor.authorEllevold, Astri
dc.contributor.authorKvilvang, Silje
dc.date.accessioned2018-12-13T14:57:14Z
dc.date.available2018-12-13T14:57:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577642
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er et forskningsbidrag som undersøker mellomledere og deres evne til å bygge endringskapasitet, samt hvilken rolle de i praksis tar i endringslandskapet. Eksisterende forskning viser at mellomledere med sin spesielle posisjon i organisasjonen spiller en viktig rolle når endringer skal gjennomføres. Hensikten med studien er å bidra til større forståelse innen temaet, da det viser seg å være mindre dekket av eksisterende teori. Eksisterende teori er hovedsakelig skrevet i privat sektor i USA og lite fra en mellomleders perspektiv. Vi ønsket derfor å se på mellomledere i offentlig sektor. Oppgaven tar for seg to forskningsspørsmål: 1) Hvordan bidrar mellomledere i norsk offentlig helsesektor til økt endringskapasitet? 2) Hvilken rolle i organisasjonsendringen tar disse mellomlederne i praksis? For å besvare våre forskningsspørsmål har vi brukt teori om mellomledere, endringskapasitet av Meyer og Stensaker og Organizational change capacity. Med det som bakgrunn har vi designet vår studie som en singel-case av et endringsprosjekt i et stort norsk sykehus, der vi har intervjuet mellomledere i en stor laboratoriemedisinsk avdeling. Denne avdelingen har mange mellomledere hvor flere av dem har begrenset mulighet til å legge bort daglig drift, samtidig som de har begrenset med ressurser. Datagenereringen er basert på semistrukturerte intervjuer med mellomledere og sentrale personer rundt dem, for å få best mulig innsikt i mellomledere og deres rolle i en endringsprosess. Våre funn viser at mellomledere har en viktig rolle i endringsprosesser. Likevel er det mye som tyder på at de er mindre bevisste når det kommer til å bygge endringskapasitet i organisasjonen. Vi fant flere elementer mellomlederne fokuserte spesielt mye på underveis i endringen, men de fleste elementene ser kun ut til å være individuelle kapabiliteter. Mye er basert på egne erfaringer mellomlederne har fra tidligere endringsprosesser. Det er dermed rimelig å anta at disse kapabilitetene vil forsvinne fra avdelingen dersom disse mellomlederne forlater avdelingen. På den annen side fant vi noen tiltak mellomlederne har igangsatt, som kan tyde på at blir en form for endringskapasitet i organisasjonen. Av våre funn gjelder det prosjektorganisering, kunnskapsdeling, og det avdelingen kaller for smartprosjekter. Mellomlederne i denne konteksten ser ut til å ha en stor rolle i opprettholdelse av daglig drift, og i mindre grad som endringsagenter.nb_NO
dc.description.abstract- This thesis is a research contribution that examines middle managers and their ability to build change capacity, as well as what role they in practice take through a changing landscape. Existing research shows that middle managers with their unique position in the organization play an important role when implementing change. The purpose of this study is to contribute to greater understanding of the subject, as it appears to be less covered by existing theory. Existing theory is mainly written in the private sector in the United States, and few studies are from a middle manager perspective. We therefor wanted to study middle managers in the public sector. This master thesis will address two research questions: 1) How do middle managers in the Norwegian public health sector contribute to increased change capacity? 2) What role in the organizational change do these middle managers take in practice? To answer our research questions, we have used theories about middle managers, change capacity of Meyer and Stensaker and Organizational change capacity. With that in mind, we designed our study as a single-case of an organizational change in a large Norwegian hospital, where we interviewed middle managers in a large laboratory medical department. This department consist of many middle managers, where several have limited ability to relinquish daily operations while also having limited resources at the same time. Data generation is based on semi-structured interviews with middle managers and key personnel in the same department to get the best insight into middle managers and their role in a change process. Our findings shows that the middle managers play an important role in a change process. Nevertheless, there are indications that they are less aware when it comes to building change capacity in the organization. We found several elements the middle managers where particularly focused on throughout the change process, however most of them appear to be individual capabilities. Much is based on their own experiences from previous organizational change processes. This may indicate that these capabilities will disappear with the middle managers if they were to leave the department. On the other hand, we found some initiatives that were started by middle managers, which indicates a form of change capacity in the organization. Among our findings, we have project organization, knowledge sharing and what the department call smart projects. The middle managers in this context seems to have a major role in maintaining daily operations, and to a lesser extent act as change agents.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMellomlederes evne til å bygge endringskapasitet – Og deres rolle i endringslandskapetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record