Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHøidalen, Hans Kristiannb_NO
dc.contributor.authorOmdal, Andrénb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:54:26Z
dc.date.available2014-12-19T13:54:26Z
dc.date.created2013-10-01nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier652821nb_NO
dc.identifierntnudaim:9262nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/257629
dc.description.abstractRapporten omhandler hvordan jordfeil i distribusjonsnettet skal kunne lokaliseres på en bedre måte enn metodene som brukes i dag. Dagens metoder fører ofte til betydelige kostnader for nettselskapene knyttet til ikke-levert energi ved avbrudd for sluttbrukere. Nye og smartere metoder vil redusere både varigheten og hyppigheten til avbruddene på grunn av en hurtigere feillokalisering, men også siden lokaliseringsprosessen ikke vil utføres etter dagens «prøve-og-feile» metode.Første del av rapporten tar for seg grunnleggende teori knyttet til leveringskvalitet og forskriftskrav, nettyper og jordfeilstrømmer, i tillegg til vern og måletransformatorer. Dette for å vise hvordan nettet oppfører seg ved en jordfeil og hvordan denne detekteres ved måling av strøm og spenning, men også for vise hva som kreves av måletransformatorer i henhold til krav og normer.Det er gjennom en litteraturstudie knyttet til innovative løsninger for måling av strøm og spenning ute i nettet funnet at det mest aktuelle produktet per dags dato er isolatorer med integrerte strøm- og spenningsmålinger. Tre slike produkter er dermed presentert i oppgaven. Systemet knyttet til jordfeillokaliseringen ved bruk av slike isolatorer er også beskrevet i grove trekk. Systemet foreslås automatisert og basert delvis på kjent teknologi ved bruk av såkalte microSCADA systemer. Systemet vil dermed ligne på eksempelvis NorTroll sitt system, men hvor isolatorer vil benyttes istedenfor eksisterende feilindikatorløsninger. Isolatorer med mer nøyaktige metoder for måling av strøm vil muliggjøre bruken av slike systemer også i det norske distribusjonsnettet, hvor en deteksjon av jordfeil tidligere har vært problematisk ved bruk av feilindikatorer grunnet nett med lave kapasitive feilstrømmer.Det er også utført simuleringer i ATP-EMTP på en reell del av et distribusjonsnett i Norge for å vise hvordan nettet oppfører seg ved en jordfeil. Simuleringene er også utført for å indikere hva isolatorer plassert ute i nettet må kunne måle for å benyttes i et slikt system som nevnt over, og som vil gi en smartere og bedre lokalisering av feil i henhold til dagens «prøve-og-feile» metode.Til slutt er måleprinsippene som brukes i isolatorer med integrerte strøm- og spenningsmålinger testet på laboratoriet, henholdsvis en Rogowski-spole for strømmåling og en kapasitiv spenningsdeler for spenningsmåling. Testene er utført for å finne stasjonære avvik og transiente egenskaper.Resultatene i denne oppgaven viser at de ikke-konvensjonelle måleprinsippene som er testet har tilfredsstillende stasjonære avvik i henhold til IEC-standardene, og de evnet også å måle transientene som forekom i testene. Det kan dermed oppnås et system som kan håndtere både stasjonære verdier og transienter, og som dermed vil kunne lokalisere og gi nettselskapene et bedre beslutningsgrunnlag ved de fleste feil som oppstår i nettet. Videre arbeid innen samme tema er imidlertid nødvendig for å kunne implementere sensorer i det norske distribusjonsnettet, og komplette produkter må anskaffes og testes på laboratoriet for en verifisering av nøyaktigheten.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.titleSmartere feillokalisering i distribusjonsnettet ved bruk av ikke-konvensjonelle måleprinsippernb_NO
dc.title.alternativeSmarter fault location in distribution networks by use of non-conventional principle of measurementsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber165nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel