Show simple item record

dc.contributor.advisorWesteren, Knut Ingar
dc.contributor.authorKrohn, Janne
dc.date.accessioned2018-11-20T13:22:18Z
dc.date.available2018-11-20T13:22:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573997
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er strategi i offentlig sektor. Fokuset har vært å finne ut hvordan en offentlig virksomhet – NAV – utvikler, implementerer og anvender strategi og strategiske mål, og hvilken betydning det har for ansatte i de daglige valgene. Det har også vært sentralt å undersøke om føringer fra overordnede myndigheter gjennom Tildelingsbrevene, samt den offentlige styringen, har betydningen for strategianvendelsen. Studien er gjennomført som en case-studie. Arbeids- og velferdsetaten – NAV – som er en av de største offentlige virksomhetene i Norge, målt i antall ansatte, er i denne avhandlingen den valgte case. Det strategiske dokumentet som danner utgangspunktet for undersøkelsen er Virksomhetsstrategien 2011–2020. Det empiriske grunnlaget er bygget på kvantitative og kvalitative data, men hoveddelen av studien er gjennomført som en kvantitativ undersøkelse. En spørreundersøkelse ble sendt til alle ansatte i NAV, inkludert Direktoratet og spesialenheter, og med en svarprosent på 47%, ble nettoutvalget 10 170 respondenter. Funnene fra undersøkelsen viser at utviklingen av Virksomhetsstrategien delvis handler om langtidsplanlegging og delvis strategisk tenkning. Når det gjelder implementeringen av strategien og kjennskap til målbildet og innsatsområdene, så har ikke NAV lykkes med det. Kun 12% svarer at de i svært stor grad er kjent med målbildet. Undersøkelsen viser at det er tilstrekkelig sammenheng mellom Virksomhetsstrategien og Tildelingsbrevene, og det tyder på at føringene fra departement til etat gir gode betingelser for måloppnåelse. Mål- og resultatstyring påvirker ansatte i deres daglige arbeid, og det er momenter som kultur, organisering, NAV-reformen og effektivisering som kan ha betydning for dette resultatet. NAV har medarbeidere som ønsker å ha kjennskap til strategiene, der hele 91% av respondentene svarer at de fra middels til svært stor grad, er interessert i de strategiske målene. Kun 3% svarer at de i svært liten grad er interessert. Dette er det mest spennende resultatet fra undersøkelsen; potensialet i NAV til å ha fokus på valgte strategier, og få medarbeiderne til å ta eierskap, er stort. Akkurat det bør NAV benytte seg av framover!nb_NO
dc.description.abstractAbstract: The topic of this study is strategy in the public sector. Focus has been to examine how an public sector company – NAV – has developed, implemented and applied strategy and strategic goals, and also to see the importance for employees regarding their choices from day to day basis; do they have ownership? It has also been a central topic to survey the guidelines from authorities, such as ministries, to see if there are connections thru the management-contract (“Tildelingsbrevet”) to the strategic goals. This study is completed as a case-study. Labor and Welfare Administration – NAV – one of the largest public organization in Norway, measured in number of employees, was chosen as case in this thesis. The strategic document, the basic for the examination, was business strategy for NAV (“Virksomhetsstrategien”), period 2011-2020. The study is based on quantitative and qualitative methodology, but the main method is a quantitative study. A survey was distributed to all employees in NAV, including the Directorate and some special units. The survey gave a response rate on 47%, a net sample on 10 170 respondents. The findings from this study shows that developing strategy in NAV business strategy (“Virksomhetsstrategien”) partly can be defined as long-term planning and partly as strategic thinking. Regarding the implementation of the strategy, target image and the priority, the findings suggest that NAV has not succeeded, because only 12% of the respondents say they know the target image to a very large extent. The study further shows that the link between business strategy (“Virksomhetsstrategien”) and the management-contract (“Tildelingsbrevet”) is sufficient, which indicate that guidelines from ministries to NAV is sufficient. Goal and performance management affect employees in daily work, and includes aspects such as culture, organization, reforms and streamlining. NAV has employees that really wishes to be acquainted with the strategic goals, and results from the study shows that 91% (from medium to very much) responded that they are interested in the goals. Only 3% responded that they have a low interest. This is the most interesting findings from the study, because the potential in NAV to have a focus on their chosen strategies, and to give employees ownership, is huge. Just what they should use in the future!nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title«Fra strategi til handling-hva gjør vi nå?» - En studie i utvikling og implementering av Virksomhetsstrategien i NAVnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record