Show simple item record

dc.contributor.advisorStiklestad, Trond
dc.contributor.authorHallem, Anne Kathrine Aalvik
dc.contributor.authorStolpnes, Monica
dc.date.accessioned2018-11-20T12:03:57Z
dc.date.available2018-11-20T12:03:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573972
dc.description.abstractI de senere årene har det skjedd mange og store endrings- og forbedringsarbeid innen helsesektoren. Oppgaven sett under ett handler om mellomlederens muligheter for bidrag til å mobilisere organisasjonens strategi. Økte styringskrav, strammere rammer og økte effektiviseringskrav er særlig utfordrende også i helsesektoren. Vi har gjort en kvalitativ studie ved somatiske sengeposter (her behandles fysiske sykdommer) ved St. Olavs hospital. Utgangspunktet vårt er strategidokumentet «Fremragende behandling 2015-2018» (vedlegg 1). Litteratur viser at mellomledere har en sentral rolle i organisasjoner fordi de fungerer som et bindeledd mellom øverste ledelse og ansatte. Vi har tatt utgangspunkt i teori om mellomlederen fra Hope (2015), endringskapasitetsbegrepet presentert ut fra Meyer og Stensaker (2016) sin modell, ulik teori om strategi, samt sett på prinsipal-agent teoriens problemområder. Vi har intervjuet 9 seksjonsledere ved St. Olavs hospital med minimum to års ledererfaring. Funnene våre viser at seksjonsledere opplever å stå i en skvis mellom daglig drift og krav om endrings- og forbedringsarbeid. De fleste har mest fokus på daglig drift. Samtidig kommer det frem at respondentene ønsker mer tid til å utøve ledelse. Med dette menes mer tid til endringsog forbedringsarbeid, i tillegg til å involvere ansatte mer. Vi finner også at det er store forskjeller på hvor godt strategidokumentet er kjent, og hvor aktivt det brukes av våre respondenter. Større strukturelle endringer oppleves som vanskelige å innføre på avdelingsnivå, og kan derfor komme i andre rekke. Flertallet av våre respondenter opplever at organisasjonen mangler struktur og rutiner i forhold til strategiarbeidet. Lojaliteten oppover i organisasjonen gjør at seksjonslederne allikevel ivaretar sitt ansvar, og gjennomfører, selv om de ikke er enige. Vi finner derfor store ulikheter i avdelingenes strategiarbeid. Teorien er tydelig på hva som kreves i organisasjonen i alle ledd for å drive strategisk arbeid. Funn hos våre respondenter viser at det er avstand mellom teori og opplevelser i praksis. Gjennom våre funn ser vi at seksjonsledernes muligheter til å mobilisere og bidra til ønskede strategiske endringer ikke blir prioritert i hverdagen, selv om de sterkt ønsker akkurat det.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: In recent years, the health sector, has experienced many and major projects regarding changes for improvement in our workday. Our thesis look upon middle manager`s contribution in strategic work. Increased management requirements, tighten framework conditions and higher requirements for efficiency are particularly challenging in the health care sector. In this qualitative study, we seek to find opportunities for middle managers to contribute to strategic changes. They all work at different somatic wards at St. Olavs hospital. Our fundament for strategic work is the strategic document ”Fremragende Behandling 2015-2018” (attachment1). Literature show that middle managers play an important role because they unite the strategic and the operational level in organizations. Our literature on middle managers in this study comes from Hope (2015). We are using literature from Meyer and Stensaker (2016) when we are presenting capacity for change as a concept. We have also been using a variety of different literature regarding strategy, and also looked at agency theory. We had an interview with 9 middle managers at St. Olavs hospital. Everyone has worked for at least 2 years. Our findings show that middle managers are caught between their daily operation and the task of improvement for a change in work. Most middle managers have their focus on daily operation. At the same time, it appears, that our respondents want more time to practise management. This means more time to mobilize for improvement and for a change in work, and more time spent on involving the employees. Our findings show big differences on how well known the strategic document is, and how they bring it with them in their daily operational work. Superial changes in the organization is experienced as difficult to introduce in the ward and will therefore not have their priority. Many of our respondent’s experience lack in the organization’s structure and procedures regarding implementing superial changes. Their loyalty upwards in the organization is present, and the middle managers attends to, and carry out their responsibilities. Even though they do not agree personally. Because of this we find major inequalities in the strategic work. The literature for this study, is clear on what is needed in the organization, in every section, to manage strategic work. Our findings show a gap between theory and experiences in practice. Because of this we can see that middle managers opportunities in order to mobilize for strategic improvements get less priority, even though they really want to do it.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMellomleders bidrag i strategisk arbeid - En kvalitativ studie av seksjonslederes opplevelse av deres muligheter til å bidra til å nå St. Olavs hospital sine strategiske målsetningernb_NO
dc.title.alternativeMiddle manager’s contribution in strategic worknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record