Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkolbekken, John-Arne
dc.contributor.authorMoen, Marte Madeleine Ingvaldsen
dc.date.accessioned2018-10-16T09:17:51Z
dc.date.available2018-10-16T09:17:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568180
dc.description.abstractBakgrunnen for studien: Siden 2012 har det i regi av Kreftregisteret pågått et pilotprosjekt for etablering av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft i Norge. Screeningprogram for tarmkreft, som er vedtatt skal etableres fra 2019, er det første screeningprogrammet i Norge som inkluderer menn. Det finnes derfor ingen forskning om norske menn i en screeningkontekst. Forskning viser at menn og kvinner har ulike perspektiver når det kommer til helsefremmende- og forebyggende tiltak. Da screening har et potensiale for overbehandling og sykeliggjøring av befolkningen, gjør at det er svært viktig å innhente kunnskaper om deltakernes opplevelse av hvorfor de ønsker å delta og av metoden som blir bruk i screeningen. Problemstilling: Hvorfor ønsker norske menn å delta i screening for tarmkreft, og hvilke erfaringer har de ved bruk av fekal okkult test som screeningmetode? Teori: Studiens teoretiske ramme bygger på helseatferd og helseoppfatningsmodellen. Metode: Det ble benyttet kvalitativ metode, hvor det ble gjennomført to fokusgrupper med til sammen elleve informanter. Analysemetoden som ble brukt var systematisk tekstkondensering, en analysemodell av Malterud (2017). Resultat: Studien viser at informantene i utgangspunktet ikke hadde et sterkt behov for å delta i screening for tarmkreft, men ble positive til deltakelse etter at de mottok invitasjonsbrevet om å delta i screeningprogrammet. Det var ikke knyttet stor bekymring til utvikling av tarmkreft, men en underliggende usikkerhet gjorde at de allikevel opplevde seg selv som i en risiko. Bruk av fekal okkult test ble beskrevet som en enkel og ukomplisert screeningmetode, og det ga en indikasjon om tarmkreftstatus som en kunne leve godt med. Det viser seg at årsaken til deltakelse og opplevelse av fekal okkult test påvirkes av mange faktorer som kjønn, alder, utdanningsnivå, familie og venner. Konklusjon: Hvorfor menn i Norge ønsker å delta i screening for tarmkreft og hvordan de opplever fekal okkult test som screeningmetode, er et sammensatt tema som påvirkes av demografiske, psykologiske, sosiale og sosioøkonomiske faktorer.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Since 2012, under the auspices of the Cancer Registry in Norway, a pilot project has been initiated for the establishment of a national screening program for bowel cancer in Norway. The screening program for bowel cancer, which is decided to start in 2019, is the first cancer screening program in Norway that includes men. There is therefore no research about Norwegian men in a screening context. Research shows that men and women have different perspectives when it comes to health promotion and preventive measures. As screening has a potential for overtreatment and morbidity in the population, it is very important to acquire knowledge of the participants' experience of why they want to participate and on the method used in screening. Thesis statement: Why do Norwegian men want to participate in screening for bowel cancer, and what experiences do they have with the use of fecal occult test as screening method? Theory: The theoretical framework of the study is based on health behavior and the health belief model. Method: Qualitative method was used, where two focus groups were conducted with eleven informants. The analytical method used was systematic text condensation, an analysis model of Malterud (2017). Results: The study shows that the informants initially did not have a strong need to participate in screening for intestinal cancer but were positive for participation after receiving the letter of invitation to participate in the screening program for intestinal cancer. There was no great concern about the development of bowel cancer, but underlying uncertainty meant that they still experienced themselves as at risk. The use of fecal occult test was described as a simple and uncomplicated screening method, and it provided an indication of intestinal cancer status that one could live well with. It turns out that the cause of participation and experience of fecal occult test is influenced by many factors such as gender, age, educational level, family and friends. Conclusion: Why Norwegian men want to participate in screening for bowel cancer and how they experience fecal occult test as screening method is a complex theme that is influenced by demographic, psychological, social and socioeconomic factors.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleNorske menn sine erfaringer etter deltakelse i screeningprogram for tarmkreft ved bruk av fekal okkult test som screeningmetode - En kvalitativ studie av norske menn og screening for tarmkreftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel