Show simple item record

dc.contributor.advisorBratberg, Grete Helen
dc.contributor.advisorEdna, Tom Harald
dc.contributor.authorVærdal, Heidi
dc.date.accessioned2018-10-15T13:40:38Z
dc.date.available2018-10-15T13:40:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568070
dc.description.abstractBakgrunn: Nesten tre av fire elektive operasjoner ved Sykehuset Levanger er forsinket i forhold til planlagt tid. Målsetting: Formålet med denne studien er å undersøke om og i hvor stor grad dataverktøyet operasjonsprotokollen gir pålitelig informasjon om hva som er egentlige årsaker til forsinkelser og hva som karakteriserer disse. Materiale og metode: I en periode på to måneder ble det registrert 402 forsinkelser. Årsaker i operasjonsprotokollen ble verifisert gjennom data fra et semistrukturert intervju. Det ble benyttet deskriptiv statistikk og bivariate analyser for å undersøke sammenhenger og fremstille resultat. Resultat: Ved verifisering av predefinerte årsaker fant vi 60 roårsaker som ble systematisert i 14 egentlige årsaker. 70% av forsinkelsene var knyttet til organisering av tjenestene (operasjonsforløpet) og 60% av hendelsene ble vurdert som unødvendige (kunne ha vært unngått) gjennom bedre planlegging. De fleste forsinkelsene hadde en varighet på 15 og 29 minutter, mens hver femte forsinkelse hadde en varighet på 60 minutter eller lengre. Diskusjon: Det er grunn til å anta at materialet gir et godt bilde på forekomst og type forsinkelser ved Sykehuset Levanger. Predefinerte årsaker i operasjonsplanleggeren var i liten grad entydige og reliable, og skal årsaksforklaringer brukes aktivt i forbedringsarbeid er det viktig med utbedringer av svaralternativene. Konklusjon: De fleste forsinkelser er forårsaket av svikt i planlegging og gjennomføringen av operasjonsprogrammet. Et viktig forbedringstiltak for å redusere antallet forsinkelser ved Sykehuset Levanger er å etablere bedre prosesser for planlegging av operasjonsprogrammet og gjennomføre kontinuerlig oppdatering av tidsmatriser.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Almost three out of four elective surgeries in Levanger hospital is delayed in relation to the scheduled time. Purpose: The purpose of this study is to research whether the computer program in the surgery protocol gives reliable information about what the real cause of delays and what characterizes these. Material and methods: In a two-month period it was registered 402 delays. Reasons in the surgery protocol were verified through data from a semi structured interview. It was utilized descriptive statistics and bivariate analyses to research connections and to present results. Results: By verification of predefined causes, we found 60 root causes. The root causes were systematized in 14 real causes. 70% of the delays were linked to organization of the services (surgery course), and 60% of the incidents were considered unnecessary (could have been avoided) through better planning. One out of five of the delays had a duration of 60 minutes or longer. Discussion: There is reason to assume that the material gives a good picture of occurrence and the type of delays in Levanger hospital. Predefined causes in the surgery planner were to a lesser degree clearly and reliable, and if we intend to use cause-explanations actively in improvement, it is important to improve the answer alternatives. Conclusion: Most of the delays are caused by failure in planning and the completion of the surgery program. One important improvement measure to reduce the number of delays on Levanger hospital, is to establish better processes for planning of the surgery program, and to implement continuous update of time matrixes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectOperasjonnb_NO
dc.subjectoperasjonsprotokollnb_NO
dc.subjectforsinkelsernb_NO
dc.subjectårsakernb_NO
dc.subjectbakenforliggende årsakernb_NO
dc.subjectSurgerynb_NO
dc.subjectsurgery protocolnb_NO
dc.subjectdelaysnb_NO
dc.subjectcausesnb_NO
dc.subjectunderlying causesnb_NO
dc.subjectroot causesnb_NO
dc.titlePasientflyt i operasjonsavdelingen - Årsaker til forsinkelsernb_NO
dc.title.alternativePatient flow in the operating theatre - Causes of delaysnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record