Show simple item record

dc.contributor.advisorLeiulfsrud, Håkon
dc.contributor.authorRapp, Anna
dc.date.accessioned2018-09-11T13:52:27Z
dc.date.available2018-09-11T13:52:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3145-2
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562093
dc.description.abstractSammendrag/Sammanfattning Den här avhandlingen visar att studiet av organisering i förhållande till fyra av skolans funktionssystem, kopplade till social ojämlikhet, är relevant för att förstå hur skolor bidrar till inklusion och exklusion. Både i jämförelse mellan skolor och mellan elever så visar PISA-resultat att social klass har större betydelse för prestationsresultat i Norge jämfört med vad man finner i Finland. En intressant frågeställning blir varför två nationer med likartade skolsystem får så olika resultat kopplat till social utjämning. I avhandlingen studeras hur skolor belägna i högstatus- och lågstatusområden, i en norsk och en finsk kommun, organiserar och kommunicerar sin utbildning i förhållande till social ojämlikhet och hur detta skapar inklusion och exklusion av elever. Genom fallstudier visas hur skolsystemen skapar olika former av organisering, beroende på sin socioekonomiska profil. Här används neoinstitutionell teori för att förstå hur skolor samspelar med sin institutionella omgivning. I utbildningssystemet är det ömsesidiga beroendet av exklusion och inklusion centralt. Varje gång skolan svarar på press från en komplex omvärld, uppstår kommunikationer som skapar ”innanförskap” och utanförskap. Resultaten visar en betydande olikhet i hur skolorna i de olika områdena organiserar sig och vad skolans olika system kommunicerar. Systemens organisering och kommunikation skapar på olika sätt inklusion och exklusion. Skolor orienterar sig mot sin institutionella omgivning, förhandlar och anpassar sig. De blir isomorfa med sin institutionella omgivning i olika grad och organiserar sin praxis i takt med normer och värden som är funktionella i den aktuella närmiljön. Standardisering och differentiering står i ständig relation till varandra. I den norska kommunen måste skolan anpassa sig till en mer komplex omgivning än i den finska. När komplexiteten i omgivningen ökar måste en skola som står i nära relation till sin omgivning arbeta med anpassning. Det sker genom ökad differentiering i olika delsystem. Anpassningen bidrar till att skolan blir både inkluderande och exkluderande – på olika sätt. I stället för att i huvudsak se social ojämlikhet som en reproduktiv struktur, baserat på föräldrars socioekonomiska bakgrund och maktresurser, kan den här studien bidra till att öka förståelsen för hur skolan bidrar till att skapa social ojämlikhet genom sin organisering av verksamheten.nb_NO
dc.description.abstractAbstract This thesis shows that the study of organization in relation to four of the school's functional systems, related to social inequality, is relevant to understanding how schools contribute to inclusion and exclusion. Both in comparison between schools and between pupils, PISA results show that social class is more important for performance results in Norway than in Finland. An interesting issue is why two nations with similar school systems get different results linked to social equalization. The thesis studies how schools located in high-status and low-status areas, in a Norwegian and Finnish municipality, organize and communicate their education in relation to social inequality and how this creates inclusion and exclusion of students. Case-studies show how school systems creates different forms of organization, depending on their socio-economic profile. Neo-institutional theory is used to understand how schools interact with their institutional environment. In the education system, the mutual dependency of exclusion and inclusion is central. Each time the school responds to pressure from a complex world, communications that create inclusion and exclusion occur. The results show an important difference in how the schools in the different areas organize and what the school's different systems communicate. The organization and communication of the systems in various ways creates inclusion and exclusion. Schools orientate themselves towards their institutional environment, negotiate and adapt. They become isomorphic with their institutional environment to varying degrees and organize their practices in line with standards and values that are functional in the current environment. Standardization and differentiation are in constant relation to each other. In the Norwegian municipality, the school must adapt to a more complex environment than in the Finnish. When the complexity of the environment increases, a school in close relation to its surroundings must work with adaptation. This is achieved through increased differentiation in different subsystems. The adaptation contributes to the inclusion and exclusion of the school in different ways. Instead of essentially seeing social inequality as a reproductive structure, based on parents’ socio-economic background and power resources, this study can help to increase understanding of how school helps to create social inequality through its organization of activities.
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU;2018:177
dc.titleOrganisering av social ojämlikhet i skolan - En studie av barnskolors institutionella utformning och praktik i två nordiska kommunernb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record