Show simple item record

dc.contributor.advisorPanthi, Krishna Kanta
dc.contributor.authorSkøyen, Ingvild
dc.date.accessioned2018-09-04T14:01:05Z
dc.date.available2018-09-04T14:01:05Z
dc.date.created2018-06-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19649
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560786
dc.description.abstractKapasiteten til T-bane og jernbane i Oslo sentrum er nådd. For å utvide kollektivtilbudet og møte befolkningsveksten som er ventet fram mot 2060, er en konseptvalgutredning for Oslo-navet satt sammen. Rapportene fra konseptvalgutredningen har kommet fra til at D&B er best egnede metode i Oslo sentrum, og blant forslagene til nye tunneler er regiontogtunnel fra Oslo S til Nationaltheatret. Denne tunnelen omhandles i denne masteroppgaven og vurderes med hensyn på TBM som drivemetode. Grunnforholdene i Oslo sentrum er utfordrende; grunnvannet ligger like under overflaten, dyprenner er fylt av kvikkleire og bløte marine leirer, bergartene veksler hyppig og er preget av forkastninger og folding, og tilstedeværelse av alunskifer skaper problemer med svelling og sur avrenning som bryter ned betong. Samtidig er overflaten tett bebygd. Det er gjennomført test for enaksiell trykkfasthet, punktlasttest og lydhastighetstest på alunskifer for å beregne inngangsparametere til stabilitetsanalyse i RS2. XRD- og XRF-analyser er gjennomført for å gi en bergartsklassifikasjon av alunskifer. «Slake durability test» og svelletester er utført for å vurdere svelletrykk og forvitringspotensialet til alunskifer og hvilken påvirkning dette vil ha på TBM-drift. Til slutt er det utført borbarhetstest av alunskifer for å vurdere bergarten opp mot boring med TBM. Borbarhetstesten viste at alunskifer har høy CLI og DRI. Vurdering av disse parameterne i NTNUs prognosemodell for TBM-drift viser at boring i alunskifer vil gi lave kutterkostander i motsetning til syenitt. Stabilitetsanalyser i RS2 er utført på fire tverrsnitt for ny regiontogtunnel fra Oslo S til Nationaltheatret. Ingen av tverrsnittene er stabile uten bergsikring. For å vurdere sammenhengen mellom deformasjon og svelletrykk, er det kjørt analyser med svelletrykk mellom 0 og 1 MPa. I verst tenkelig scenario vil et svelletrykk på 1 MPa forårsake en kollaps av tunnelen. Det er kommet frem til at Multi-Mode Hydroshield TBM er best egnet i Oslo sentrum. TBMen kan bore i berg og i løsmasser.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectTekniske geofag, Ingeniørgeologi og bergmekanikk
dc.titleVurdering av stabilitet- og borbarhetsforhold med TBM-drift under varierende geologiske forhold i Oslo sentrum
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record