Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoe, Anne
dc.contributor.authorHole, Maria
dc.date.accessioned2018-08-07T07:49:51Z
dc.date.available2018-08-07T07:49:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507686
dc.description.abstractDenne studien har sett nærmere på fenomenet mobbeadferd og hva som kjennetegner denne adferden. Mobbeadferd defineres oftest som negative, uvennlige eller aggressive handlinger som utføres av en gruppe eller enkeltpersoner. Det som sjeldnere kommer frem i definisjoner av mobbing, mobbeofferet og plagerne, er at mobbeadferden kan være like mye kontekstavhengig som personlighetsbeskrivende. Jeg har ut i fra dette valgt å stille problemstillingen Hva kjennetegner mobbeadferd, og på hvilke måter kan man arbeide med denne adferden? For å komme frem til følgende funn er kvalitativ forskningsmetode metoden som er brukt i denne studien. Denne metodetilnærmingen ble vurdert som best egnet, da hensikten har vært å få innsikt i mine informanters erfaringer og tanker rundt mobbeadferd og arbeidsmåte. Det har blitt intervjuet åtte sosialarbeidere og miljøterapeuter ansatt både i og rundt skolen. Kvalitative forskningsintervju som gjerne har den frie, uformelle samtalen som ideal, har her gitt meg gode refleksjoner rundt fenomenet. Videre er analysen blitt gjort med utgangspunkt i Kirsti Malteruds firestegsprosess. Resultatene fra denne fenomenologiske analyseprosessen bygger på teorier om menneskelig erfaring (fenomenologi) og fortolkning (hermeneutikk). Det min studie viser er at mobbeadferd, spesielt i skolehverdagen, blir et uttrykk som kjennetegnes ved den kampen barn og unger kjemper i miljøet de befinner seg i. Kamp om vennskap, kamp om tilhørighet og kamp om status knyttes her opp mot det grunnleggende behovet alle mennesker har for tilhørighet og tilknytning. Følelsen av det å høre til eller høre sammen med noen har så stor betydning for barn og unge at det går ut over adferden. Et annet funn i studien omhandler derfor samhandlingsproblemet og hvordan man skal arbeide med dette. Videre har denne studien gitt spennende funn rundt direkte og indirekte arbeidsmåte med mobbeadferd. Informantene beskriver her forskjellige arbeidsmåter rundt mobbeadferden, og hvilke faktorer som bør ligge til grunn for å forebygge på best mulig måte. Når man arbeider med slike sosiale problemer blant barn og unge kommer det samtidig spørsmål om det er behov for tverrfaglig samarbeid i skolen. Et dilemma som mine informanter her beskriver er om det skal bli flere sosialarbeidere ansatt i skolen, eller om det trengs en kompetanseheving i lærerutdanningen når det gjelder sosialfaglighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Det er ikke alltid knyttet til et individ, men en måte å være sammen på" : en studie av hva som kjennetegner barn og unges mobbeadferd og hvordan det arbeides med dettenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel