Show simple item record

dc.contributor.advisorBrattebø, Helge
dc.contributor.advisorMüller, Daniel Beat
dc.contributor.advisorØdegård, Anne Falk
dc.contributor.authorHanserud, Ola Stedje
dc.date.accessioned2018-04-27T08:50:57Z
dc.date.available2018-04-27T08:50:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-2931-2
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496301
dc.description.abstractAbstract Crop production depends on fertilizer inputs, including phosphorus (P), to maintain soil fertility over time. The P source of mineral fertilizers is mined phosphate rock, a non-renewable resource that has been applied in excess to agricultural soils in Western Europe for decades. A more sustainable food system is one that uses P more efficiently to reduce the extraction of phosphate rock and to reduce the risk of P losses associated with the accumulation of P in the soil. The overall aim of this thesis was to contribute to improved P management and P use efficiency in Norwegian crop production by increasing our understanding of the potential for secondary P recycling. The first step was therefore to map flows and stocks of P in and between economic sectors associated with the Norwegian food system. Substance flow analysis (SFA) was employed in this work, including the integration of P plant-availability with SFA to obtain a more realistic picture of the total fertilizer value of organic residues. Furthermore, the total P fertilizer requirement on a national and regional (county) scale was adjusted according to soil P levels. This was done to provide a more correct picture of the theoretical potential of secondary P to cover P fertilizer requirements and replace mineral P in the short term. The results showed that there is substantial P consumption in agriculture, of the same order of magnitude as the throughput of P in fisheries and aquaculture. At 10.2 kilotonnes P per year, the losses of P from fisheries and aquaculture are also comparable to the net stock soil accumulation, which is 12 kilotonnes P per year. Furthermore, secondary plant-available P has the theoretical potential to satisfy national P fertilizer requirements in both the short and long term. This can, in fact, be achieved by animal manure alone. It was demonstrated that manure P is unequally distributed among Norwegian counties, with livestock-dense counties in the south-west and west of Norway typically displaying great surpluses of manure P after covering internal P fertilizer requirements. In contrast, in counties in the south-east arable crop production dominates and they would have a P deficit without P fertilizer imports. The full potential of manure to replace mineral fertilizer can therefore only be realized if manure P is redistributed to where it is needed. These findings were followed up by a life cycle assessment (LCA) study that looked at the environmental impacts of redistributing dairy cow manure over 500 km from a county with a P surplus to a county with a net P requirement. We compared several technology options and concluded that the most promising option was pretreatment by anaerobic digestion, followed by solid-liquid separation of the digestate using a decanter centrifuge. This alternative redistributed 71% of P in the cattle manure and did not increase potential environmental impacts compared to conventional cattle manure management. Secondary P fertilizer has the potential to replace mineral P fertilizer, but the amount of avoided mineral P calculated in LCA depends on the assumptions made in the calculations, which differ between studies. In the last paper, I identify three substitution principles used in the LCA literature and, through a case study, show that they can greatly affect the inventory of avoided mineral P and the final environmental impact results. In conclusion, this work has shown that organic residues in Norway have a great potential to meet P fertilizer requirements, and that the P redistribution that is necessary to realize this potential does not have to result in increased environmental impacts. Sammendrag Planteproduksjon avhenger av tilførsel av næringsstoffer i gjødsel, blant annet fosfor (P), for å vedlikeholde næringsstatusen i jord over tid. Kilden til P i mineralgjødsel er utvunnet fosfatstein, en ikke-fornybar global ressurs som har blitt tilført i overskudd til landbruksjord i Vest-Europa gjennom årtier. I en mer bærekraftig matproduksjon må P brukes mer effektivt for å redusere utvinningen av fosfatstein og redusere risikoen for tap av P som er forbundet med akkumulering av P i jord. Det overordnede målet med dette doktorgradsarbeidet er å bidra til forbedret P-forvaltning og mer effektiv bruk av P i norsk planteproduksjon for mat og fôr gjennom økt forståelse av potensialet for resirkulering av P. Det første steget i arbeidet var derfor å kartlegge beholdninger og strømmer av P i og mellom de sektorene som kan assosieres med det norske matsystemet. Materialstrømsanalyse (SFA) ble brukt, inkludert en integrering av plantetilgjengelighet av P i ulikt organisk avfall for å få et mer realistisk bilde av gjødselverdien. Videre ble det totale P-gjødselbehovet på nasjonal- og fylkesnivå justert med hensyn på P-nivået i jord. Dette for å få et mer korrekt bilde av det teoretiske potensialet for hvor mye resirkulert (sekundær) P kan dekke av gjødselbehovet og erstatte mineralsk (primær) P på kort sikt. Resultatene viste at det er et betydelig konsum av P i landbruket, i samme størrelsesorden som omsetningen av P i fiskeri- og akvakultursektoren. Tapene av P fra fiskeri og akvakultur på 10.2 kilotonn P per år er også sammenlignbare med netto akkumulering av P i jord på 12 kilotonn P per år. Videre fant vi at resirkulert plantetilgjengelig P har et teoretisk potensiale til å dekke det nasjonale P-gjødselbehovet på både kort og lang sikt og kan dekkes av P i husdyrgjødsel alene. Fosfor i husdyrgjødsel er imidlertid ujevnt fordelt mellom norske fylker. Typisk har fylkene på Vest- og Sørvestlandet med stor husdyrtetthet også store overskudd av P etter å ha dekket sitt interne Pgjødselbehov, i motsetning til fylkene i Sørøst-Norge, som er dominert av kornproduksjon, og som har et P-gjødselunderskudd uten import av P-gjødsel. Husdyrgjødselens fulle potensiale for å erstatte mineralgjødsel kan dermed bare realiseres om P i husdyrgjødsel omfordeles til der det trenges. Disse funnene ble fulgt opp av en livsløpsanalyse (LCA) hvor vi så på miljøeffektene av å omfordele storfegjødsel over 500 km fra et fylke med et P-overskudd til et fylke med et netto P-gjødselbehov. Vi sammenlignet ulike alternative teknologier og konkluderte med at den mest lovende løsningen var biogassprosessering etterfulgt av mekanisk separasjon av bioresten med dekantersentrifuge. Dette alternativet omfordelte 71% av P i storfegjødselen og økte ikke de potensielle miljøpåvirkningene sammenlignet med konvensjonell storfegjødselhåndtering. Sekundær P-gjødsel fra ulikt organisk avfall kan potensielt erstatte mineralsk P-gjødsel, men estimert mengde unngått mineralsk P i LCA er avhengig av antagelsene som blir gjort for utregningen, noe som kan variere mellom studier. I siste artikkel identifiserer jeg tre ulike substitusjonsprinsipper brukt i LCA-litteraturen og viser, gjennom et casestudie, at valget av substitusjonsprinsipp har en betydelig påvirkning på estimert mengde erstattet mineralsk P og de endelige miljøpåvirkningsresultatene. Som en konklusjon viser dette doktorgradsarbeidet at det ligger et stort potensiale i organisk avfall i Norge for å dekke det nasjonale P-gjødselbehovet, og at nødvendig omfordeling av sekundær P for å realisere dette potensialet ikke trenger å skje på bekostning av store miljøpåvirkninger.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:70
dc.relation.haspartPaper 1: Hamilton, Helen Ann; Brod, Eva; Hanserud, Ola Stedje; Gracey, Erik Olav; Vestrum, Magnus Inderberg; Bøen, Anne; Steinhoff, Franciska Senta; Müller, Daniel Beat; Brattebø, Helge. Investigating cross-sectoral synergies through integrated aquaculture, fisheries and agriculture phosphorus assessments: A case study of Norway. Journal of Industrial Ecology 2016 ;Volum 20.(4) s. 867-881 https://doi.org/10.1111/jiec.12324 |
dc.relation.haspartPaper 2: Hanserud, Ola Stedje; Brod, Eva; Øgaard, Anne K. Falk; Müller, Daniel Beat; Brattebø, Helge. A multi-regional soil phosphorus balance for exploring secondary fertilizer potential: the case of Norway. Nutrient Cycling in Agroecosystems 2015 ;Volum 104.(3) s. 307-320 https://doi.org/10.1007/s10705-015-9721-6 An erratum to this article is available at https://doi.org/10.1007/s10705-017-9874-6. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),
dc.relation.haspartPaper 3: Hamilton, Helen Ann; Brod, Eva; Hanserud, Ola Stedje; Müller, Daniel Beat; Brattebø, Helge; Haraldsen, Trond. Recycling potential of secondary phosphorus resources as assessed by integrating substance flow analysis and plant-availability. Science of the Total Environment 2017 ;Volum 575. s. 1546-1555 http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.056
dc.relation.haspartPaper 4: Hanserud, Ola Stedje; Lyng, Kari-Anne; de Vries, Jerke W.; Øgaard, Anne K. Falk; Brattebø, Helge. Redistributing Phosphorus in Animal Manure from a Livestock-Intensive Region to an Arable Region: Exploration of Environmental Consequences. Sustainability 2017 ;Volum 9.(4) https://doi.org/10.3390/su9040595 This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
dc.relation.haspartPaper 5: Hanserud, Ola Stedje; Cherubini, Francesco; Øgaard, Anne Falk; Mueller, Daniel Beat; Brattebø, Helge. Choice of mineral fertilizer substitution principle strongly influences LCA environmental benefits of nutrient cycling in the agri-food system. Science of the Total Environment 2017 ;Volum 615. s. 219-227 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.215
dc.titlePhosphorus Management in an Environmental Systems Perspective: The role of secondary phosphorus recycling in the case of Norwaynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Kjemisk teknologi: 560::Kjemisk prosessteknologi: 562nb_NO
dc.description.localcodeDigital full text not availablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record