Show simple item record

dc.contributor.advisorSyversen, Anne Grethe
dc.contributor.authorSkoglund, Scarlett
dc.date.accessioned2017-10-10T08:09:36Z
dc.date.available2017-10-10T08:09:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459337
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er en avslutning på mitt tre år lange studie i Økonomi, Ledelse og Bærekraft ved NTNU i Gjøvik. Jeg har litt erfaring fra ulike arbeidsplasser når det gjelder motivasjon og ledelse. Min nåværende arbeidsplass er Eika Kundesenter i Gjøvik, og de har takket ja til å være samarbeidspartner i denne oppgaven.Bacheloroppgaven tar for seg motivasjonen blant ansatte på Eika Kundesenter. Målet med motivasjonsstudiet er å finne ut av hvilke faktorer som påvirker motivasjonen til de ansatte, samt hvilken rolle ledelsen spiller i motivasjonsprosessen. Nøkkelbegrepene i forskningen er indre motivasjon, ytre motivasjon og ledelse. De viktigste faktorene i denne undersøkelsen er tilbakemeldinger, arbeidsmiljø og motivasjon. Det har blitt brukt kvalitativ metode, og innsamling av data har vært gjennom kvalitative intervjuer med tretten av de ansatte, samt en gruppesamtale med tre teamledere på Eika Kundesenter. Jeg ønsker å presisere at det var to medstudenter som samlet inn dataene, fordi vi fant dette mest profesjonelt da jeg jobber på Eika Kundesenter. Resultatene fra datainnsamlingen ble satt opp mot relevante motivasjon- og ledelsesteorier. Ledelsesteorien blir presentert først, og videre motivasjonsteorien. Resultatene blir presentert på samme måte – først kom informasjonen fra gruppesamtalen, og deretter det som ble sagt under intervjuene med medarbeiderne. Jeg ønsker å undersøke hva teamlederne gjør for å motivere sine ansatte, og videre sammenligne dette opp mot hvordan de ansatte oppfatter motivasjonen på Eika Kundesenter. Etter resultatene blir de tre delproblemstillingene drøftet, i forhold til resultatene fra datainnsamlingen og de valgte teoriene. Konklusjonene på delproblemstillingene hjalp meg med å svare på problemstillingen i denne oppgaven.Konklusjonen på hovedproblemstillingen er at det er svært stor indremotivasjon blant de ansatte på kundesenteret. Faktorer som arbeidsmiljø, kollegaer og variasjon i arbeidsoppgavene har størst innvirkning på motivasjonen. Noen få ansatte nevnte ytre motivasjon som lønn, men dette var i tillegg til å bli motivert av kollegaer. Ledelsen har også en stor innvirkning på motivasjonen. Både teamlederne og de ansatte anførte at det er viktig at de ansatte blir sett av lederen.nb_NO
dc.description.abstractThis bachelor assignment is the finishing point of the three yearlong Bachelor study in Economics, Management and Sustainability at NTNU in Gjøvik. I have some experience with leadership and motivation from earlier work places. Now, I work at Eika Customer Service Centre in Gjøvik, and they agreed to be a collaborator on this assignment.The Bachelor thesis is about motivation among the employees at Eika Customer Service Centre. The purpose of this motivation study is to find out which factors affect the employees’ motivation, and what role the leaders play in this process. The keywords are intrinsic motivation, extrincis motivation and leadership. The most important motivators in this study are feedback, work environment and motivation.Qualitative methodology has been used, and the data-gathering has been done by performing qualitative interviews with thirteen employees and a group conversation with the three team leaders at Eika Customer Service Centre. I would like to specify that two of my fellow students collected the data, because we thought it would be professional, since I work at Eika Customer Service Centre. The results were collated and compared to relevant theories about motivation and leadership. I presented the leadership theories first, and then the motivation theories. The results are presented the same way – first the information from the group conversation with the team leaders, and then the results from the interviews with the employees. That is because I wanted to study what the leaders do to motivate their employees, and compare it to how the employees perceive the motivation at Eika Customer Service Centre. After the results, the three main questions were discussed and compared to the results and the chosen theories. The conclusions of these questions helped me to answer the thesis question of this assignment.The conclusion is that there is a huge intrinsic motivation among the employees. Factors like work environment, colleagues and variation in the tasks has the greatest impact on the motivation. Some employees mentioned extrinsic motivation like salary, but that was in addition to being motivated by their colleagues. The leaders have an excessive influence on the motivation as well. Both the team leaders and the employees said that it is very important that the leaders see their employees.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi, ledelse og bærekraftnb_NO
dc.subjectindre motivasjonnb_NO
dc.subjectytre motivasjonnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleEn studie av motivasjonen blant ansatte på Eika Kundesenter i Gjøviknb_NO
dc.title.alternativeA study of motivation among employees in Eika Customer Service Centre in Gjøviknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record