Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsson, Nils
dc.contributor.authorVenstad, Marte
dc.date.accessioned2017-09-08T14:01:14Z
dc.date.available2017-09-08T14:01:14Z
dc.date.created2017-06-11
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453831
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler temaene bærekraft, jernbane og prosjektgjennomføring av store statlige investeringstiltak. Oppgaven tar sikte på å gi en innføring i hvilke metoder og prosedyrer som benyttes for å adressere bærekraft i jernbaneprosjekter i Norge, spesielt i tidligfase og gjennomføringsfase. Dette er blitt gjennomført ved å svare på følgende forskningsspørsmål: 1. Hvordan blir bærekraft gjort rede for i de ulike fasene av et jernbaneprosjekt? 2. Hvilke utfordringer kan knyttes til vurdering av bærekraft? 3. Er dagens prosedyrer for å adressere bærekraft i jernbaneprosjekter tilfredsstillende? Bærekraftig utvikling har de siste årene fått et større fokus både i næringslivet og hos befolkningen generelt. Dette kan skyldes blant annet demografiske endringer som befolkningsvekst, økt befolkningstetthet, globalisering og sentralisering. Allikevel er det omdiskutert hva som inngår i begrepet bærekraft. Som oftest blir bærekraft beskrevet ut i fra de tre aspektene miljø, samfunn og økonomi. Det er en generell oppfatning i samfunnet at tog er et bærekraftig transportmiddel, selv om det kan knyttes flere miljøpåvirkninger til utbygging av jernbane. Energibruk, klimagassutslipp, påvirkning på biologisk mangfold, støy og forurensing til vann og grunn er et utvalg miljøpåvirkninger. Alle investeringsprosjekter med en estimert kostnadsramme på over 750 mill. NOK er omfattet av Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Ordningen innebærer to oppfølgingspunkter, henholdsvis KS1 og KS2, der førstnevnte er kvalitetssikring av konseptvalg basert på en konseptvalgutredning (KVU). Sistnevnte er kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag. Studien har blitt utført ved bruk av både kvalitative og kvantitative informasjonskilder. Den kvalitative dataen er basert på semi-strukturerte intervjuer, mens den kvantitative dataen er opparbeidet gjennom en dokumentanalyse av KVU- og KS1-dokumenter fra 10 jernbaneprosjekter i Norge. For å supplere analysen har det også blitt utført et holistisk enkelt-casestudie av Follobanen, der KS2, KU, miljøbudsjett og MOP er blitt gjennomgått og analysert. Litteraturstudiet har dannet det teoretiske grunnlaget for å kunne diskutere resultatene tilknyttet metoder og prosedyrer for å adressere bærekraft i jernbaneprosjekter. Funnene tydeliggjør at alle aspekter av bærekraft blir adressert i tidligfase gjennom de ulike kapitlene i KVU, selv om det ikke foreligger eksplisitte krav til vurdering av bærekraft. I gjennomføringsfasen har det miljømessige aspektet størst fokus. Resultatene viser også at det er et behov for bedre metoder for å måle bærekraft og ulike supplerende analyser diskuteres og anbefales på bakgrunn av dette.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Prosjekt- og kvalitetsledelse
dc.titleBærekraft i jernbaneprosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record