Show simple item record

dc.contributor.authorRise, Haraldnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:07:05Z
dc.date.available2014-12-19T13:07:05Z
dc.date.created2002-06-07nb_NO
dc.date.issued2002nb_NO
dc.identifier125607nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-5111-1nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243572
dc.description.abstractThe organ and impressionism No other musical instrument compares to the organ with respect to frequency range, dynamic range, range of timbre, and technical complexity. The organ is also uniquely characterised by the development and alterations it has undergone during its history, influenced by aestetic, religious and philosophical trends in society. Furthermore, it has in a unique way made use of technical developments. Thus, in many ways, the organ is a mirror of its time. Throughout its history, organ music has, to a varying degree, reflected general stylistic trends and tendencies. To what degree does this apply to impressionistic aesthetics and ideology? Impressionism was an aesthetic paradigm that influenced French culture and society broadly about the turn of the 20th century. Although the impact of impressionism in its most clear cut form in music is limited to about 1880 to 1920, to a rather small number of composers, and even is debated as a musicological term, its fundamental aesthetics obviously has given strong impulses to the music of the 20th century. Impressionism coincides with a very important period of French organ culture. This dissertation studies the impact of impressionism on organ literature of the beginning of the 20th century, represented by organ works by Maurice Duruflé (1902 - 1986), one of the most outstanding composers of his time. Two of Duruflé's works are analysed, and the dissertation argues that impressionistic aesthetics is fundamental to this composer's organ music style. This is developed through comparison with other important impressionistic composers, particularly Debussy, but also by looking at general characteristics of impressionistic aesthetics and ideology: The coloristic aspect, the use of suggestions and fragments, and the static aspect. This dissertation also discusses interpretation. Will new insight and knowledge about the influences of impressionism in organ literature have an impact on the interpretation of this type of organ works, which otherwise have been subjected to the traditions of interpretation of the 19th century? This dissertation argues that romantic and subjectivistic approaches to interpretation are largely irrelevant to this style of music. This is supported by studies of ongoing developments in style of interpretation during the relevant period, and by deriving guidelines for interpretation from general impressionistic aesthetics and ideology, i.e. an intellectualistic and objectivistic style of interpretation where the performer adheres to the written music in a more literal manner. An accompanying CD recording of the relevant Duruflé works documents the choices of interpretation that derives from the dissertation's discussion. The recording is also used as an auditive reference in the analytic chapters. In this way, the CD becomes an integrated methodic as well as an artistic component of the dissertation.nb_NO
dc.description.abstractOrgelet og impresjonismen. En studie av impresjonistiske aspekter i orgelverker av Maurice Duruflé. Ingen andre musikkinstrumenter kan sammenliknes med orgelet når det gjelder frekvensomfang, dynamisk og klanglig spennvidde, og teknisk kompleksitet. En særegenhet ved orgelet som instrument er også de utviklings- og forandringsprosesser det har gjennomgått i løpet av sin historie, i takt med estetiske, religiøse og filosofiske strømninger i samfunnet. Orgelet har dessuten på en spesiell måte gjort seg nytte av de tekniske nyvinninger som har blitt utviklet. Opp gjennom hele sin historie har orgelkunsten også – i større og mindre grad – avspeilet de generelle stil- og musikkhistoriske retninger og tendenser. I hvilken grad omfatter dette den impresjonistiske estetikk og ideologi? Impresjonismen var et estetisk paradigme som fikk bred innflytelse i samfunns- og kulturliv i Frankrike rundt århundreskiftet 1800/1900. Selv om impresjonismens innflytelse i musikken i sin mest tydelige form er begrenset i tid (ca 1880 - 1920), er svært personrelatert og dessuten er omdiskutert som musikalsk term, har dens grunnleggende estetikk åpenbart gitt sterke impulser inn i 20. århundres musikk. Impresjonismen faller sammen i tid med en meget sterk periode for orgelkulturen i Frankrike. I denne avhandlingen studeres impresjonistisk innflytelse i orgellitteraturen i første del av det 20. århundre, representert ved orgelverker av en av de mest markante franske orgelkomponistene i denne perioden: Maurice Duruflé (1902-1986). To av Duruflés orgelverker er analysert, og avhandlingen argumenterer for at den impresjonistiske estetikk er det vesentlige stilistiske grunnlag for denne komponistens orgelmusikk. Dette gjøres ved å anvende en komparativ metode i forhold til de mest framtredende musikalske impresjonistene – i første rekke Debussy, men også ved å gripe tilbake til generelle karakteristika innenfor impresjonistisk estetikk og ideologi: a) det koloristiske aspekt b) antydning og fragment og c) det statiske aspekt. Avhandlingen har også en interpretatorisk vinkling: Vil ny innsikt i og kunnskap om impresjonistisk inflytelse i orgellitteraturen ha betydning for interpretasjonen av slike verker – som i all hovedsak har vært underlagt 1800-tallets interpretasjonstradisjoner? Avhandlingen argumenterer for at den romantiske og subjektivistiske framføringsmessige tilnærming til denne musikken er lite relevant. Dette begrunnes både ved kunnskap om endringer i interpretasjonskonvensjonene i den aktuelle perioden, samt ved å utlede interpretatoriske retningslinjer som er i tråd med den impresjonistiske ånd, dvs. en intellektualistisk og objektivistisk spillestil der utøveren forholder seg mer presist til det som er notert inn i notebildet. På en CD-innspilling av de aktuelle Duruflé-verkene som følger avhandlingen, dokumenteres de interpretatoriske valg som gjøres på bakgrunn av denne drøftingen. Innspillingen brukes dessuten som en auditiv referanse i den analytiske delen av avhandlingen. På denne måten blir CD’en som kunstnerisk komponent et integrert metodisk grep i doktoravhandlingen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherDet historisk-filosofiske fakultetnb_NO
dc.subjectMusicologyen_GB
dc.subjectHUMANITIES and RELIGION: Aesthetic subjects: Musicen_GB
dc.titleOrgelet og impresjonismen. En studie av impresjonistiske aspekter i orgelverker av Maurice Duruflénb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber312nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikknb_NO
dc.description.degreedr.art.nb_NO
dc.description.degreedr.art.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record