Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLanda, Arild Magne
dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorHerfindal, Ivar
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorvan Dijk, Jiska Joanneke
dc.contributor.authorKvaløy, Kirsti
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2017-03-22T09:18:38Z
dc.date.available2017-03-22T09:18:38Z
dc.date.created2017-02-28T12:27:54Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-426-1774-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434955
dc.description.abstractFjellreven Alopex lagopus er kritisk truet i Fennoskandia. Det er iverksatt overvåking, ulike be-varingstiltak samt forskning for å forklare den vedvarende tilbakegangen i Norge, Sverige og Finland. Denne rapporten oppsummerer status for FOU prosjekter knyttet til bevaringsbiologi på fjellrev ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Gjennom det nasjonale overvåknings-programmet, og overvåking utført i Sverige, ble det til sammen registrert 8 ynglinger i 2006, 5 av disse var i Finnmark, mens 3 var i Sverige. Det lave antallet ynglinger er som forventet og kan forklares med at det var lite smågangere helt nord til Troms. Genetiske profiler av samtlige ekskrementer innsamlet i Norge dokumenterte 15 forskjellige individer i Nord-Norge. I Sør-Norge ble det registrert 8 individer. Disse var enten rømte farmrever, eller blanding mellom vill rev og farmrev (”hybrider”). Det reises derfor tvil om hvorvidt disse kan klassifiseres som opp-rinnelige ville fjellrever og om det finnes fjellrev tilbake i Sør-Norge. En videre utredning av si-tuasjonen i Sør-Norge bør være blant prioriterte oppgaver for 2007. I Børgefjell, Nordland ble det etablert utvidet kartlegging og registrering av fjellrev og rødrev på lik linje med det man gjør i Sverige. Børgefjell er således etablert som et viktig kontrollområde for forsøkene med rødre-vavskytning og støtteforing som utføres av det svenske SEFALO+-prosjektet og for rødrev-kontrolltiltakene i prosjektet ”Fjellrev i Finnmark”. På Sæterfjellet avlsstasjon ble det født et kull med 6 valper i 2006. Fire av disse, en hann og tre tisper, gikk inn i avlsprogrammet. Det ble dannet et nytt par ved å splitte opp et eksisteren-de par som ikke hadde fått valper. De to hannvalpene som ble satt ut på Saltfjellet i oktober måned hadde tilhold på hiet de ble satt ut på og benyttet fôrautomaten i avtagende grad den første måneden. De er ikke registret på fôrautomaten etter oktober måned. Utsettingen er et ledd i utprøving av ulikemetoder for tilbakeføringa av dyr til naturen. Resultatet vil evalueres til sommeren når vi får overblikk over hvordan de utsatte dyrene klarer seg gjennom vinteren og om de etablerer seg i området. For å øke antall par, tilflyt av genetisk variasjon, samt å utnytte potensialet i avlsstamme og avlsstasjonen bedre, er det behov for to nye hannvalper til avlsprogrammet i 2007. Resultatene av en omfattende landskapsøkologiske analyse (GIS) ut-ført i samarbeid med andre Fennoskandiske forskere og institusjoner, viser at sannsynligheten for yngling i naturen avhenger av både miljøfaktorer og demografiske faktorer. Resultatene vi-ser at fjellreven er truet av et samspill av mange faktorer. Økt konkurranse og predasjon fra rødrev Vulpes vulpes hindrer bruk av lavereliggende hi i produktive områder. Lav bestandstett-het fører til liten spreding og kontakt mellom aktive hi og fjellområder. På bakgrunn av dette bør bevaringsinnsats og planmessig utsetting fokusere på områder med en høy tilgang til gode hi, og der muligheten for kontakt med andre bestander er stor. De største og viktigste fjellrevom-rådene i Fennoskandia omfatter både Norge, Sverige og Finland. Dette understreker betyd-ningen av samarbeid på tvers av landegrensene både med hensyn til forskning og forvaltning. fjellrev i Norge, Finse, Børgefjell, Alopex lagopus, avlsprosjektet, genetikk, GIS, bevaringsbiologi, demografi, : Arctic fox in Norway, Finse, Børgefjell, Alopex lagopus, captive breeding programme, genetics, GIS, conservation biology, demographicsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;
dc.relation.ispartofseries;214
dc.titleBevaringsbiologi. Fjellrev i NINA 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.source.issue214nb_NO
dc.identifier.cristin1454589
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
cristin.unitcode194,66,60,5
cristin.unitnameSenter for Biodiversitetsdynamikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel