Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Rikke Bramming
dc.contributor.advisorAas, Bjørn
dc.contributor.authorHansen, Camilla Nygård
dc.contributor.authorSødermann, Marthe Andrea
dc.contributor.authorRiiser, Viviann
dc.date.accessioned2017-03-13T08:36:35Z
dc.date.available2017-03-13T08:36:35Z
dc.date.created2016-06-16
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15055
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433851
dc.description.abstractGod innendørs luftkvalitet er viktig for menneskers helse, og emisjon fra bygningsmaterialer er én av faktorene som påvirker luftkvaliteten. Dette er spesielt viktig å ta i betraktning i idrettshaller, da personer med et høyt aktivitetsnivå vil inhalere mer av kjemiske forbindelser fra inneluften som potensielt kan være helseskadelige. Da det ofte er barn som oppholder seg i idrettshaller i forbindelse med skole- og fritidsaktiviteter, er det desto viktigere med et lavt innhold av kjemiske forbindelser i inneluften fordi barn er mer sensitive enn voksne. Formålet med masteroppgaven var å kartlegge overflateemisjons innvirkning på luftkvaliteten i en idrettshall, og vurdere emisjonen opp mot eksisterende retningslinjer for dimensjonering av ventilasjonssystemer i idrettshaller. Overflateemisjon fra tre idrettsgulv ble undersøkt hvorav to var parkettgulv og ett var kunstdekke. Disse ble testet for emisjon av totalt flyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og acetaldehyd i et emisjonskammer under standardiserte betingelser. Analyseringen ble utført ved Eurofins (Galten, Danmark) ved bruk av ATD/GC/MS for TVOC og UHPLC for formaldehyd og acetaldehyd. Inneklimaparameterne CO2, temperatur og relativ fuktighet ble målt i to idrettshaller med måleinstrumentet Netatmo Weather Station for å kartlegge luftkvaliteten. Analyseresultater fra emisjonstestene viser at ingen av gulvmaterialene kan kategoriseres som svært lav- eller lavemitterende materialer i henhold til NS-EN 15251, hovedsakelig fordi det ble påvist en høy TVOC-emisjon. Målingene av inneklimaparameterne (CO2, temperatur og relativ fuktighet) viser en god luftkvalitet i idrettshallene, både ved normal og forhøyet personbelastning. Ingen av de påviste kjemiske forbindelsene fra gulvmaterialene vil individuelt utgjøre en økt risiko for negative helseeffekter for idrettshallens brukere, men den samlede emisjonen fra parkett 2 kan medføre en økt helserisiko. Utførte beregninger viser at eksisterende ventilasjonskrav vil gi en ventilasjonsmengde som er like godt tilpasset brukere i idrettshaller ved maksimal personbelastning, som for personer som jobber på et kontor. Ved dimensjonering av ventilasjonssystemer i idrettshaller anbefales det å benytte verdier for høyemitterende materialer, dersom det ikke foreligger dokumentasjon på at materialene er lavemitterende. For å kunne kategorisere de testede gulvmaterialene som svært lav- eller lavemitterende materialer i henhold til NS-EN 15251, anbefales det at produsentene identifiserer kilder til de kjemiske forbindelser som emitterer i høyest konsentrasjoner for videre å kunne substituere eller eliminere disse.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectHelse, miljø og sikkerhet
dc.titleDimensjonering av ventilasjonssystemer i idrettshaller - Evaluering av overflateemisjonens innvirkning på luftkvalitet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record