Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorSkjerping, Nina
dc.contributor.authorPrestø, Tommy
dc.date.accessioned2017-03-01T14:30:01Z
dc.date.available2017-03-01T14:30:01Z
dc.date.created2007-01-17T16:28:36Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1744-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432603
dc.description.abstractUtbygging av småkraftverk vurderes i elva Grøna, Tydal kommune. Den berørte elvestrek- ningen er ca. 2 km lang fra planlagt inntaksdam ned til utløpet i Mosjøen. Det skal bygges inn- aksdam i betong og det er tre ulike alternativer for plassering av rørgate og kraftstasjon. Kon- sekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i hen- hold til retningslinjer gitt av NVE. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i tilgjengelige data, kontakt med personer i lokalmiljøet og forvaltningsmyndigheter og befaring til området. Elva er ikke spesielt synlig i landskapet, men utgjør lokalt viktige og varierte landskapselement. Tiltaket vurderes samlet sett å få små negative konsekvenser for landskapet. Konsekvensene er lokale og består dels av redusert vannføring og dels av de tekniske inngrepene som blir på-ført området. Verdier og konsekvens for naturtyper og vegetasjon er vurdert for hvert av de tre rørgatealternativene. Området ligger på rik berggrunn og inneholder forekomster av verdifulle naturtyper som høgstaudebjørkeskog og fossesprutsoner. Ei rask befaring gjennom området avslørte forekomst av de rødlista kryptogamene, barksigd (Dicranum tauricum) duftskinn (Cystostereum murryii). Befaringa viste også at det er klart potensiale for flere rødlista og sjeldne arter, spesielt knytta til berget og fossesprøytsoner langs elva og på læger i skogen langs elva og langs de foreslåtte rørgatetraseene. Området er artsrikt, og inneholder mange kalkkrevende arter, noen østlige arter og også fjellarter. Endringer i vanntilførsel (mengde, fre-kvens og varighet) vil føre til tap av biologisk mangfold langs elvestrengen. Generelt er kunn-skapen om hvor mye vann som trengs for å opprettholde verdier knyttet til biologisk mangfold langs fosser og elveløp er svært mangelfull. De ulike rørgatealternativene vil ha ulik konse-kvens for biologisk mangfold. Vanlig forekommende samiske kulturminner, samt seter og gru-velandskap gir området opplevelse og kunnskapsverdi. Samlet vurdering: Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser av lokal karakter for land-skapet. Tiltaket vurderes å ha middels til stor negativ konsekvens på naturmiljø og biologisk mangfold langs elvestrengen. De ulike røralternativene vil ha ulik negativ konsekvens på na-turmiljøet: Konsekvensen av rørgatene vil være små til middels negative ved valg av alternativ 1730 eller 1610 (der vatnet fra Grøna føres tilbake til elvestrengen før utløpet til Mosjøen). De negative konsekvensene vil være middels til store ved valg av alternativ 1620 (der vatnet fra Grøna føres i rør helt uti Mosjøen). Ettersom det ikke er registrert kulturminner i tiltaksområdet, er det ingen effekt av tiltaket i fht. kulturminner. biologisk mangfold, Grøna, konsekvensvurdering, kulturminner, landskap, småkraftverk, Tydal kommune, biodiversity, cultural heritage, Grøna river, hydropower, impact assessment, landscape, Tydal municipalitynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;186
dc.titleSmåkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminnernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.source.issue186nb_NO
dc.identifier.cristin315577
dc.relation.projectAndre: Norconsultnb_NO
dc.description.localcode(c) Norsk institutt for naturforskningnb_NO
cristin.unitcode194,31,10,0
cristin.unitnameSeksjon for naturhistorie
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record