Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArnekleiv, Erlend Slettennb_NO
dc.contributor.authorLarssæther, Stignb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:34:47Z
dc.date.available2014-12-19T12:34:47Z
dc.date.created2007-02-26nb_NO
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier122113nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242591
dc.description.abstractI denne rapporten gir vi en redegjørelse for begrepet grønn innovasjon, samtidig som vi peker på momenter som anses som viktige for å kunne gjennomføre grønn innovasjon i praksis. Vi argumenterer for at grønn innovasjon kan defineres som: ”Utvikling av ny kunnskap som implementeres i et nytt produkt, prosess eller tjeneste som genererer profitt, samtidig som den totale miljøbelastningen minker i en eller flere faser av produktets/prosessens/tjenestens livsløp”. Først viser vi til tidligere forskning og teori på innovasjon generelt. Deretter knytter vi dette opp mot et utvalg av det som er skrevet om grønn innovasjon spesielt. Mye av litteraturen på innovasjonsfeltet fokuserer på myndighetenes rolle. Det hersker liten tvil om at myndighetene spiller en viktig rolle når det gjelder rammevilkårene for innovasjon, men i dette arbeidet har fokuset allikevel først og fremst vært på bedriftene som aktører i innovasjonsprosessen. At vi i hovedsak fokuserer på bedriftenes handlingsrom betyr ikke at faktorene som er viktige for utviklingen av en vellykket grønn innovasjon utelukkende befinner seg i næringslivet. Betydningen av brukermedvirkning er særlig vektlagt i kapittel 2.2 og i kapittel 4. Bruksfasen er ofte den perioden i produktets livsløp som har høyest miljøbelastning, og det hjelper lite å utvikle potensielt miljøvennlige produkter hvis de ikke brukes på en miljøvennlig måte. Det argumenteres i denne rapporten for at brukerne i større grad bør inkluderes i idé- og utviklingsfasen av en grønn innovasjon. Samtidig er indre organisering i bedriften også avgjørende for vellykkede innovasjonsprosesser. Grønn innovasjon, er i kapittel 5 knyttet opp mot utvalgte endrings- og utviklingsteorier i organisasjonssosiologien. Her understrekes også den sosiale dimensjonen gjennom vekt på kunnskapsutvikling og hvordan grønn innovasjon implementeres gjennom samarbeid i nettverk. Å opprette fungerende nettverk sees på som særdeles viktig siden innovasjonsprosessen krever en arena der kunnskap kan deles og utvikles i samspill. I tillegg argumenteres det for at foretak som skal lykkes med grønn innovasjon bør ha en sterk kultur der nettopp det å være miljøvennlig, nytenkende og innovativ er viktige ingredienser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologinb_NO
dc.relation.ispartofseriesWorking Papers from Industrial Ecology Programmme (IndEcol), 1504-3681; 2004:1nb_NO
dc.titleGrønn innovasjon - perspektiver, metoder og utfordringer: En litteraturstudienb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologinb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel