Show simple item record

dc.contributor.authorElvhaug, Hans Peder Bybothnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:26:43Z
dc.date.available2014-12-19T12:26:43Z
dc.date.created2011-06-29nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier428045nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241397
dc.description.abstractEtter at Sbseating ble etablert som et konsern bestående av Håg, RBM og RH, har det blitt et økende behov for kontroll og styring av filbehandling. Hensikten med denne oppgaven er å gjøre en vurdering av et PDM-system som kontrollerer og styrer filbehandling slik at Sbseating kan ta avgjørelsen på om det er dette de ønsker eller ei. SolidWorks Enterprise PDM er systemet Sbseating vurderer. Dette systemet tilbyr enkel implementering, enkelt grensesnitt, god tilpassningsdyktighet og muligheter for speiling av servere ved hjelp av vault replication. Ressursene ved en PDM innføring er fordelt mellom lisenskostnader, interne og eksterne ressurser samt maskinvare. Av disse er lisensene den største for Enterprise PDM etterfulgt av eksterne ressurser regnet som konsulenttimer. For å vise prisforskjeller ved implementasjonsstørrelse, ble det opprettet to scenarioer med forskjellig størrelse. En framdriftsplan i forbindelse med en implementasjon består av en workshop, utforming av en spesifikasjon, forberedelse av installasjonspakke etter spesifikasjonen og deretter installasjon. Av disse er det den forberedende delen som er den viktigste, da denne bestemmer hvordan systemet skal behandle bedriftens prosesser. Det er viktig at Sbseating deltar med riktige personer her. Den mest tidkrevende delen er forberedelsen av installasjonspakken, da denne klargjør alt av oppsett som har blitt bestemt under workshop og beskrevet i spesifikasjonen. Nåverdianalysen ble utført på scenarioene ved å benytte kostnadene ved en implementering og lokalisering av besparelser etter samtaler med Sbseating og bruk av regneark gitt fra SolidWorks. Ut i fra disse ble det gjort utregninger ved forskjellige diskonteringsrenter for å gi et bilde av hvor stor variasjon scenarioene tåler. Det som ikke kommer fram av analysen er de skjulte besparelsene. Dette er verdier som ikke lar seg kvantifisere, som hva man oppnår med økt sikkert og kontroll. Det er blitt gjennomført en Value Stream Mapping av endringsprosessen hos Sbseating. Denne ga uttrykk for at det største problemet med denne prosessen var køer som resultat av for høy belastning på de ansatte. Dette gjenspeiles også i resten av R&D og forårsaker forsinkelser av pågående prosjekter. Muligheter for bruk EPDM for automatisering av prosessen er mulig. A3-rapporter er en metode som Sbseating kan dra nytte av ved formidling av informasjon og kunnskap. Det ble tatt fram eksempel på vippekarakteristikk fra arbeidet med Design og optimalisering av stolmekanisme (1) høsten 2009. Ved bruk av A3-rapporter kan Sbseating videreføre kunnskap som kan belyse usikkerhet rundt problemer som man har jobbet med tidligere, i dette tilfelle usikkerheten rundt vippekarakteristikk på beslagene. Daglig drift for systemadministratoren av et PDM-system består av å opprette brukere og gi disse de rettighetene de trenger, samt bearbeide oppsett av arbeidsflyt, maler og lignende ved behov. Sikkerhetskopiering må gjøres av både arkiv og database da databasen fungerer som et kart til måten filene i arkivet er lagret på serveren. Dette kan inngå i Sbseating sine faste rutiner for sikkerhetskopiering. Oppdateringer av systemet gjøres også av administratoren og er inkludert i den prisen man betaler for brukerstøtte fra CCS. Oppgraderingen påvirker ikke oppsettet, men kan legge til funksjonalitet og små endringer på grensesnitt. Oppgaven viser at det er forandringer og kostnader knyttet til en implementasjon, men ved god deltagelse fra Sbseating kan man oppnå et resultat som gir økt kontroll, søkbarhet og sikkerhet.nb_NO
dc.description.abstractAfter Sbseating was established as a group consisting of Håg, RBM and RH, there has been an increasing need for control and management of data. The purpose of this master thesis is to make an evaluation of a PDM system so Sbseating can make the decision if they want to implement or not. SolidWorks Enterprise PDM is the PDM system Sbseating wants to evaluate. This system offers easy implementation, simple interface, good adaptation skills and opportunities for mirroring of the archive servers using Vault replication. The resources needed for a PDM implementation are divided between the licensing costs, internal and external resources and hardware. Of these, the license cost is the most expensive for an implementation of Enterprise PDM. To view the price differences due to implementation size, there were established two scenarios with a variation in the number of licenses. A working schedule for an implementation of Enterprise PDM consists of a workshop, writing a specification, creating an installation package according to the specification and an installation. Of these, the workshop is where it is decided how the system will operate. It is important that Sbseating participates with the right people on the workshop, so the right input is given. The most time consuming part is the creating the installation package. A Net Present Value analysis was performed on the scenarios using the cost of an implementation and localization of savings after talks with Sbseating and the use of a spreadsheets provided by SolidWorks. With these numbers, calculations were made at different discount rates to illustrate how much variation the scenarios can handle before they suffer a loss in income. What does not emerge from the analysis, are the hidden savings. These are values which are hard to quantify, such as what the profit from increased security and control due to the implementation of the PDM system gives. It has been done a Value Stream Mapping of the engineering change process at Sbseating. This stated that the biggest problem with this process is the queues as a result of excessive loading of the employees. This is also reflected in the rest of R & D by causing delays in ongoing projects. There are opportunities for EPDM to be used to automate this process. v Sbseating can profit by using A3 reports to impart knowledge and information within the company. Describing the example from the work with Design og optimalisering av stolmekanisme (1) the fall 2009, where questions were left unanswered about specifications describing the chair mechanics. An A3 report on this issue could have saved time wasted on discussing the topic. Daily operations of the PDM system consists of administrators creating users and giving them the rights they need. The administrators also need to apply changes to the workflows, templates, etc. if modifications are needed. Backup must be done to both the archive and the database servers. This may be part of Sbseatings regular routines for backup of data. Updates of the system are also made by the administrator. The upgrades are included in the price paid for support from CCS. The upgrade does not affect the setup, but can add functionality and minor changes to the interface. This thesis shows that there are changes and costs related to an implementation, but the good participation from Sbseating can achieve a result that provides increased control, searchability and security.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleLean PDM implementasjonnb_NO
dc.title.alternativeLean PDM implementationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record