Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSagabraaten, Kristine Onsgaard
dc.date.accessioned2016-09-26T07:38:33Z
dc.date.available2016-09-26T07:38:33Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410337
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er et bedriftskulturelt fokus som alternativ strategitilnærming, og jeg utforsket dette temaet ved å undersøke forhold ved konsulentbedriften Bouvet. Med bakgrunn i temaet og casebedriften utarbeidet jeg følgende to forskningsspørsmål: «Hvilken rolle har bedriftskulturen i Bouvet når selskapet ikke benytter seg av en tradisjonell strategitilnærming?» og «Hvilke faktorer fremstår som spesielt sentrale ved denne konteksten i Bouvet?» For å svare på disse forskningsspørsmålene har jeg gjennomført en kvalitativ casestudie med en abduktiv tilnærming. Datainnsamlingen bestod av ni dybdeintervjuer av ledere, mellomledere og konsulenter. Det teoretiske rammeverket er hovedsakelig knyttet til teori rundt bedriftskultur, i tillegg til utvalgt strategiteori for å hensiktsmessig belyse strategiaspektene ved oppgaven. Mine funn tyder på at bedriftskulturen i Bouvet har en overordnet strategisk rolle, og på mange måter kan det se ut som Bouvet har sin bedriftskultur som strategi. Denne argumentasjonen er basert på «strategi som perspektiv» som muliggjør en mer abstrakt form for strategitilnærming. Mye tyder på at artefaktene, verdiene og de grunnleggende antakelsene til sammen bygger opp under bedriftskultur som strategi og til sammen gir en viss føring og retning til Bouvet, men kulturen inkluderer et stort mulighetsrom for konsulenter og ledere. I likhet med strategi ser kulturen i Bouvet ut til å angi et visst fokus og virker definerende på organisasjonen som deres kollektive tankegang. Videre tyder mye på at dannelsen av subkulturer i Bouvet er i samsvar med sentrale kulturelle verdier som frihet og selvbestemmelse. I konteksten bedriftskultur som strategi og et fravær av tradisjonell strategi ser det ut til at ulike aspekter ved organisasjonsstrukturen til Bouvet er tett sammenbundet med bedriftskulturen. Ledere som initiativtakere og kulturbærere fremstår som sentrale ved det bedriftskulturelle fokuset, men ikke gjennom en tro på at direkte styring av kultur er mulig. Sosiale og kompetansebyggende tiltak fremstår også som viktige faktorer for å fasilitere interaksjon mellom medlemmene, samt å styrke mulige grunnleggende antakelser som kompetanse og dyktighet. Det er også mye som tyder på at det kollektive belønningssystemet i Bouvet er viktig for kulturen rundt fellesskap og villighet til å dele. Videre indikerer funnene at rekruttering, turnover og kontinuitetsbærere alle er sentrale for videreføring og opprettholdelse av kulturen i Bouvet, og er dermed også viktige for deres strategitilnærming.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleBedriftskultur som strategi : refleksjoner rundt bedriftskulturens rolle i en konsulentbedriftnb_NO
dc.title.alternativeCorporate Culture as Strategy : reflections on the role of corporate culture in a consulting companynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVi, 92 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel