Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Carl Andersnb_NO
dc.contributor.authorSørensen, Danielnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:40Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:40Z
dc.date.created2012-02-08nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier492477nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240766
dc.description.abstractThe purpose of this study is to propose how Skanska can improve performance within quality assurance, change management, and knowledge transfer in projects by implementing Project Reviews. This study is based on literature reviews of quality assurance, change management, and knowledge transfer. Empirical data has been collected through qualitative and quantitative methods. The qualitative methods were conducted in form of face-to-face interview and email interviews. Based on the findings from the qualitative data collection and the literature review a quantitative survey was conducted. The survey, which consists of a questionnaire addressing the three above mentioned topics, was conducted on 28 project personnel from Skanska. There are six note worthy findings from the survey in this study; 1) detail-planning is the most critical phase and has most room for improvement, 2) project personnel are supportive of the effects of Project Reviews as a tool for quality assurance, 3) only 18 percent of the respondents claim that changes stem from owner / user, 4) the prevailing opinion of project personnel is that increased use of resources in detail planning and “design freeze” will improve the flow in the execution phase, 5) the majority of Skanska project personnel are open for contributing to knowledge transfer, and 6) almost 80 percent perceive that Skanska has large room for improvement for absorbing knowledge. It is proposed that Project Reviews are applied as an activity in the detail-planning phase. The authors believe that the following direct effects can be achieved by such an activity; 1)improved level of quality in the detail-planning, and 2) enhanced knowledge sharing between project personnel, planners, and designers. Further, the authors believe that the direct effects of Project Reviews will lead to fewer changes, and improve the flow, during the execution phase.nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å identifisere om, og i så tilfelle hvordan Skanska kan forbedre prestasjonsnivået innenfor områdene kvalitetssikring, endringsledelse og erfaringsoverføring ved å implementere Ekstern Gjennomgang. Denne studien er basert på litteratursøk om emnene kvalitetssikring, endringsledelse og erfaringsoverføring. Innsamling av empirisk data har blitt innsamlet kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative datainnsamlingsmetodene benyttet består av ett samtaleintervju og to skriftligeintervju. Basert på informasjonen innhentet fra litteratur og de kvalitative intervjuene ble enkvalitativ spørreundersøkelse utført. Spørreundersøkelsen var av typen avkrysning, og omhandlet de tre nevnte områdene. Deltakerne i undersøkelsen består av 28 erfarne ledere og planleggere i Skanska. Fra undersøkelsen i denne studien er det seks nevneverdige resultater. Disse er; prosjekteringer den mest kritiske fasen og har størst forbedringspotensial, 2) prosjektpersonell har tiltro til Ekstern Gjennomgang som et verktøy for kvalitetssikring, 3) kun 18 prosent av deltakernehevder at endringer oppstår grunnet innblanding fra eier / bruker, 4) den alminnelige oppfatningen til prosjektpersonell i Skanska er at økt ressursbruk i prosjektering og “design freeze” vil bedre prosjektflyten i gjennomføringsfasen, 5) majoriteten av prosjektpersonell i Skanska er positivt innstilt til å dele kunnskap og erfaringer med Skanska, og 6) nesten 80 prosent mener at Skanska har stort forbedringspotensial på å gjenkjenne, innhente og lagrekunnskap. Det er foreslått at Ekstern Gjennomgang anvendes i prosjekteringsfasen. Forfatterne mener at dette vil medføre følgende direkte effekter; 1) forbedret kvalitetsnivå i prosjekteringsfasen, og 2) økt erfaringsoverføring mellom prosjektpersonell, planleggere og ingeniører. Videre mener forfatterne at de direkte effektene vil føre til færre endringer, og bedre flyt i prosjektgjennomføringsfasen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleKvalitetssikring og usikkerhetshåndtering i entreprenørbransjennb_NO
dc.title.alternativeBenchmarking of applied governance in two Norwegian enterprisesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record