Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMøller, Alexandernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:39Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:39Z
dc.date.created2012-02-08nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier492433nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240762
dc.description.abstractThis thesis presents a solution for supply chain order management to complement traditional ERP planning functionality. Challenges and possibilities of today’s planning solutions are presented, and ERP system functionality is studied in a supply chain context. The traditional focus of ERP has been on improving operations internally in an enterprise, without a wider supply chain perspective of the extended enterprise. The background and motivation for this thesis are the widely reported benefits of integrating information flows in the supply chain, coupled with the actual lack of cooperation and transparency of operations in companies’ supply chains. The fact that that the ERP system is the most pervasive information system in use today makes it an important asset in managing supply chain information. There is an apparent gap between what is considered mutually beneficial sharing of logistical information and the degree to which this is being carried out with companies’ ERP systems. The thesis has been completed in close cooperation with Logica, a consulting company delivering complete ERP solutions to its customers. Logica are interested infinding new and relevant solutions to logistical challenges. The research presented in this thesis includes a review of literature on supply chains, ERP, and advanced concepts and functionality. This research concludes that there are challenges related to supply chain order management using today’s ERP systems. To improve this order data can be shared between supply chain actors, providing a common view of activities, and not ifyusers when unexpected events occur. This can be achieved by using cloud computing technology for Web integration, together with more extensive use of pegging relationships in the ERP system with a Seiban approach. A study of Microsoft Dynamics AX presents a typical modern ERP system. It is also examined from a supply chain context, and management of orders, multisite functionality, and integration with other applications is presented. The latter is especially important to integrate with the extended supply chain using new and innovative Web solutions. The outcome of studying ERP systems and supply chain order management is a system description of a new software module to extend the basic ERP logistics capabilities. The Supply Chain Order Module implements requirements identified in the literature. Completed as a software engineering project, the description includes software requirements, system architecture, use cases that demonstrate major product functionality, and static prototypes demonstrating how the system might look like to users. The last part of the research presents two case studies of two Norwegian manufacturing companies. The companies’ supply chain processes are presented, followed by mapping the Supply Chain Order Module onto their processes. The usefulness of some of the presented functionality is addressed. The conclusion of the report emphasizes the need for new concepts of supply chain order management, that more closely integrates the activities of different companies, and provides up to-date information on the status of supply chain activities.nb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven presenterer en løsning for ordrestyring og ordreplanlegging i verdikjeder. Løsningen komplementerer tradisjonell planleggingsfunksjonalitet i ERP-systemer. Oppgaven presenterer utfordringer og muligheter med dagens løsninger for planlegging, og funksjonaliteten til ERP-systemer blir vurdert fra et verdikjedeperspektiv. The tradisjonelle fokuset til ERP har vært forbedring av prosesser internt i ett selskap, uten et bredere perspektiv av den utvidede verdikjeden utenfor selskapet. Bakgrunnen og motivasjonen for oppgaven er de veldokumenterte fordelene ved å integrere informasjonsflyten i en verdikjede, i motsetning til den faktiske mangelen på samarbeid og innsyn i driften i bedrifters verdikjeder. Faktumet at ERP-systemet er et av de mest brukte informasjonssystemene i bruk i dag gjør det til et viktig verktøy for å håndtere verdikjedeinformasjon. Det er et sprik mellom det som er ansett som gunstig deling av logistikkinformasjon i verdikjeden, og i hvilken grad dette gjøres av bedrifter ved bruk av ERP systemer. Denne masteroppgaven har blitt gjennomført i samarbeid med Logica, et konsulentselskap som leverer ERP-løsninger til sine kunder. Logica ønsker å utvikle nye relevante IT-løsninger innen logistikk for sine kunder. Undersøkelsen gjort for denne oppgaven inkluderer et litteraturstudium som omhandler verdikjeder, ERP og avanserte konsepter og løsninger. Konklusjonen for studiet er at det er utstrakte utfordringer for ordrestyring i verdikjeder med dagens ERP-løsninger. Dette kan forbedres ved å dele ordredata mellom forskjellige aktører i verdikjeden, og gi felles innsyn i statusen til aktivitetene. Når uventede hendelser inntreffer kan aktørene automatisk få beskjed. Dette kan gjøres ved a utnytte ny teknologi som cloud computing for Web-integrasjon, samt mer utstrakt bruk av pegging-informasjon fra ERP-systemene ved et såkalt Seiban-prinsipp. Et studium av Microsoft Dynamics AX presenterer et typiske moderne ERP-system.Systemet er også studert i et verdikjedeperspektiv, med fokus på ordrestyring, multisitefunksjonalitet og integrasjon med andre applikasjoner. Det siste er spesielt viktig med tanke på å integrere verdikjeden utenfor ett enkelt selskap ved hjelp av innovative Web-løsninger. Resultatet av studiet av ERP-systemer og ordrestyring i verdikjeden er en systembeskrivelse av en ny softwaremodul for å utvide logistikkplanleggingsfunksjonaliteten til ERP-systemer. Supply Chain Order Module er en modul som løser krav hentet fra litteraturen. Beskrivelsen er utviklet som et systemutviklingsprosjekt, og beskriver krav, systemarkitektur, use case som demonstrerer hovedfunksjonaliteten og statiske prototyper som viser hvordan systemet kan se ut for sluttbrukere. Den siste delen av undersøkelsene for denne oppgaven er to case-studier som er gjennomført ved to norske bedrifter. Prosessene ved de to bedriftene blir presentert, før funksjonaliteten til Supply Chain Order Module blir sammenstilt med de beskrevne prosessene. Nytteverdien ved bruk av den foreslåtte funksjonaliteten blir så vurdert. Konklusjonen i denne rapporten vektlegger behovet for nye konsepter for ordrestyring i verdikjeder, med større grad av integrasjon av aktiviteter mellom forskjellige bedrifter, og i størregrad deling av oppdatert informasjon.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleLogistics Planning Module for Microsoft Dynamics AX: Supply Chain Order Managementnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel