Show simple item record

dc.contributor.authorEngh, Hanne Sørlidnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:35Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:35Z
dc.date.created2012-02-03nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier489501nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240738
dc.description.abstractThe topic of this thesis is “Changes in the Stakeholder Management Process” and refers to the changes being made to the guideline for stakeholder management (GL0013) in Statoil. The new GL0013 has been gradually implemented in some projects during the semester, but it has not yet been possible to analyse any actual results from the implementation. This study has focused on the new process, its implementation and suggestions for further improvement of the stakeholder management process. This report gives a summary of the observations and findings done during the work on the master thesis. In order to understand the concept of stakeholder management, a literature study is carried out. It is found to be a lot of literature on stakeholder management, but this study advertises for a common formal stakeholder management process. Much of the literature on stakeholder management refers to the book “Strategic Management: A Stakeholder Approach” written by Edward Freeman in 1984; Freeman is said to be the father of stakeholder management. The report gives an introduction to the history of stakeholder management, explains the characteristics of stakeholder management with introductions tocommon stakeholder groups, introduces AA1000 Stakeholder Engagement Standard; the firstinternational published standard on stakeholder management, and discusses stakeholder management with connected themes like strategic management, risk management and ethics. The management system in Statoil and governing documentation on stakeholder management is studied, and the differences between the old and the new process is analysed. The biggest differences between the two processes is found to be the following-up of stakeholders whichwas lacking description in the old process, but which is included in the new. Three projects were chosen for further study because of their increased risks connected tostakeholder management compared to the average project in Statoil; Luva, Sheringham Shoaland Full-scale Carbon Capture Mongstad (CCM). QR managers, communication responsibleand others from these projects have been interviewed, and the business case leadership teamsfrom the projects participated in a questionnaire. The data gathered from these projects,together with the literature studied, created the basis for the conclusions made in this thesis.The study analyses the new guideline for the stakeholder management process and suggestsareas of improvement for the guideline as well as for stakeholder management in general. Thefindings resulted in a three-step model towards successful stakeholder management; the roadto success.nb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten er en del av arbeidet med masteroppgaven ”Endring av prosessen for interessentledelse” ved NTNU IPK våren 2011. Oppgaven er gjort i samarbeid med NTNU og Statoil. Sammendraget gir et overblikk over de viktigste funnene gjort i forbindelse med masteroppgaven. Statoil innfører i løpet av 2011 et nytt dokument med retningslinjer for interessentledelse (GL0013), og det er disse endringene som danner bakgrunnen for denne oppgaven. I utgangspunktet skulle resultatet av endringene evalueres, men implementeringen og utførelsen av den nye interessentledelsesprosessen ble ikke klart i tide. Denne masteroppgaven fokuserer på endringene i den nye prosessen, med en evaluering av disse knyttet opp mot litteratur om interessentledelse. I tillegg tar oppgaven for seg metoder for implementering av den nye prosessen, samt forslag til videre arbeid med det formål å oppnå vellykket interessentledelse i Statoil. For å kunne evaluere prosessen for interessentledelse i Statoil er det gjennomført et litteraturstudie som danner bakgrunnen for det videre arbeidet med masteroppgaven. I denne rapporten er de viktigste funnene fra litteraturen oppsummert i et eget kapittel. Temaet interessentledelse er studert sammen med andre tilknyttede tema som strategisk ledelse, risikostyring og etikk. Styringssystemet i Statoil er også beskrevet for at leseren enklere kan sette seg inn i måten Statoil arbeider på. Det nye og det gamle interessentledelsesdokumenteter studert og sammenliknet, og knyttet opp mot litteraturen. En innledende intervjurunde med Statoilansatte ble utført i begynnelsen av arbeidet medoppgaven for å tegne et bilde av interessentledelsespraksis i Statoil. Denne førsteintervjurunden belyste noen problemer for det videre arbeidet med masteroppgaven. Det visteseg at ulike prosjekter arbeider med interessentledelse på forskjellige måter og med ulikentusiasme. Noen fulgte en svært formel prosess, og viste stor interesse for interessentledelse,mens andre brukte ”sunn fornuft”-metoden og fulgte ikke retningslinjene gitt i GL0013. Ibegynnelsen ble dette sett på som et problem, men det ble etter hvert klart at ulike prosjekterkrever ulik fokus på interessentledelse. Tre prosjekter ble dermed valgt ut for videre analyse. Disse prosjektene ble valgt ut påbakgrunn av at de har høyere risiko knyttet til interessenter enn gjennomsnittsprosjektet iStatoil. Kvalitets- og risikoledere, kommunikasjonsansvarlige og interessentledelsesansvarligefor de tre prosjektene ble intervjuet, og et spørreskjema ble distribuert tilprosjektledelsesgruppene (BCLT). Data samlet gjennom litteraturstudiet, studier avStatoilprosesser, intervjuer og spørreskjema dannet til sammen grunnlaget for konklusjonene idenne oppgaven. Konklusjonene resulterte i en tre-stegs-modell for vellykketinteressentledelse; fra etableringen av en solid GL0013, gjennom implementeringen avprosessen og forbedring av praksis til et vellykket arbeid med interessentledelse.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleChanges in the Stakeholder Management Processnb_NO
dc.title.alternativeEndring av prosessen for interessentledelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record