Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAustrud, Siv Margretenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:15Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:15Z
dc.date.created2011-06-22nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier426094nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240649
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven er at den norske regjeringen, med Nasjonal transportplan 2010‐2019, har uttrykt ønske om å overføre mer godstransport fra vei til bane. Undersøkelser viser at dette vil gi både miljø- og samfunnsmessige gevinster i tillegg til å øke trafikksikkerheten på veiene. Målet med oppgaven er å identifisere og analysere muligheter for sanntidsstyring ved hjelp av Radio Frequency Identification (RFID) i gate in/gate out på Alnabruterminalen og å vurdere hvilken effekt dette kan gi på terminalen. Alnabruterminalen er lokalisert i Grorud dalen i Oslo og er det viktigste knutepunktet for godstransport på bane i Norge. For å muliggjøre overføring av godstransport fra vei til bane, er det viktig at terminalen effektiviseres slik at kapasiteten økes og kan møte den forventede veksten i etterspørsel. Transportsystemer og logistikk er en integrert del av hverdagen til folk flest, bedrifter og samfunnet som en helhet. For bedrifter er en betydelig del av produkt kostnaden knyttet til transport. I tillegg erdet knyttet en rekke samfunnspolitiske utfordringer til sektoren. Terminalen er knutepunktet i et hvert transportsystem og styres tradisjonelt basert på planer med lite sanntidsinformasjon og ingen grad av sanntidsstyring. Dette gjelder også Alnabruterminalen. Terminalen styres basert på manuell datafangst. Dette bidrar til mangelfull oversikt og sikkerhet. Resultatet er feil og mangler i datasystemene som fører til mangelfull kapasitets- og ressursutnyttelse. Sanntidsstyring er styring basert på informasjon i sanntid kombinert med systemer som kan sortere og prosessere informasjonen innenfor gitte tidsbegrensinger. RFID er et datafangstverktøy som fanger sanntidsdata og gjøre disse tilgjengelig for styringssystemer og beslutningstakere. På Alnabruterminalen er det evaluert ulike RFID implementeringer. Basert på samtaler med fagfolk,teori og ”best practice” på området, er en løsning anbefalt. Passive Electronic Product Code (EPC)brikker, permanent montert på alle biler og containere som gies tilgang til terminalen, er anbefalt som den beste løsningen for CargoNet. Passive brikker vil være mindre kostnadskrevende og tilby bedre standardisering enn aktive brikker. Løsningen vil sikre automatisk fangst av nødvendigstyringsdata i gate in/gate out på Alnabruterminalen. Basert på informasjonen fra RFID systemet i gate in/gate out kan CargoNet velge ulike løsninger for å øke graden av sanntidsstyring. Tre løsninger er utviklet: 1. Sanntidskapasitetsovervåkning – Økt ressursutnyttelse og inntjening 2. Sanntidsordrekontroll og planlegging av togoppsett – forbedret fakturaprosess mot kunde,vektfordeling på tog og eliminering av tidskrevende planlegging 3. Prioriteringsmulighet av biler/gods i gate in ved kø – effektivisering av gate in De tre løsningene er valgt og utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig sanntidsinformasjon, identifiserte svakheter og trusler og samtaler med fagpersoner innenfor RFID. Løsningene vil påvirke terminalen på ulike måter og effekter og gevinster av forslagene kan være, økt kapasitet, forbedret sikkerhet,automatisering og effektivisering av gate in/gate out samt forbedret kapasitets- og ressursutnyttelse.Løsningene utelukker ikke hverandre og kan kombineres for å oppnå større grad av sanntidsstyring.Et styringsverktøy/-plattform som kombinerer alternativ 1 og 2 er anbefalt. Dette vil kunne effektivisere inn og utkjøring, øke kapasitet og ressursutnyttelsen, redusere behovet for togplanlegging i tillegg til forbedret sikkerhet og fakturaprosess basert på vekt av containere.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleSanntidsstyrte intermodale terminaler ved hjelp av RFID: En casestudie av en godsterminalnb_NO
dc.title.alternativePossibilities for real time controlled terminals by use of RFID: A case study of an intermodal terminalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel