Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalkjelsvik, Kolbein
dc.date.accessioned2016-01-13T11:46:04Z
dc.date.available2016-01-13T11:46:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-326-1131-7
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2373608
dc.description.abstractSummary of the thesis. This action research study highlights the need for legitimate leadership functions to succeed in order to make partnership development processes successful. The main research question is What are legitimate leadership functions to sustain public, voluntary, and private sector partnerships in regional planning and development? For 9 years, this research project follows the attempts to legitimize the leadership functions in the particular case of a partnership development process between actors from public, private, and voluntary sectors. The partnership was all about reviving and developing a local arts center. The partnership development process was located in a small Norwegian west coast town. As it developed over the years, the partnership expanded a great deal. All along, due to the constantly increasing complexity of the project, maintaining up, or reestablishing, the legitimacy of the leadership functions was the main challenge of the action research approach. Finally, after almost a decade of locally initiated efforts to succeed, the partnership fails to accomplish its goals and is shelved. Theoretically, the analysis of the leadership functions of this complex, longitudinal process is based on elements from the planning theory perspective, the leadership theory perspective, and the partnership theory perspective. The body of literature isolates four research factors: actors, relationships, structures, and levels of formality. These four research factors are analyzed through three different partnership development periods: The Initial Period/The Strategic Partnership Period, The Period of Turning Points/The Tactical Partnership Period, and The Company Period/The Operational Partnership Period. These research factors and the development periods are framed by, and analyzed with the help of four institutional pillars that mirror the complexity both of the leadership functions’ legitimacy and of the partnership project itself. Legitimate leadership functions were challenged both from outside the project by a strong, local politically positioned opposition, and from within by the central actors’ general blindness, and overconfidence in formal structures. The failure to achieve goals revealed the need for a reconfiguration of how action research can meet and deal with strong opposition and political realities, e.g. when democratic elections fundamentally disturb the already established legitimate leadership functions of longitudinal partnership development processes.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag av avhandlingen: Denne aksjonsforskingsstudien set fokus på kor viktig det er at legitime leiarskapsfunksjonar fungerer for at utvikling av partnarskap skal lukkast. Problemstillinga for forskingsprosjektet er: Kva er legitime leiarskapsfunksjonar i utviklinga av partnarskap mellom offentleg-, frivillig- og privat sektor i regional planlegging og utvikling? Gjennom 9 år følgjer forskingsprosjektet forsøka på å legitimere leiarskapsfunksjonane i ein definert partnarskapsutviklingsprosess mellom aktørar frå offentleg-, privat- og frivillig sektor. Heilt konkret så var utgangspunktet for partnarskapen behovet for å fornye og utvikle eit kulturhus lokalisert i ein tettstad/småby på Vestlandet i Norge. Partnarskapen vaks mykje og vart svært omfattande etter som åra gjekk. Heile vegen vart aksjonsforskinga si utfordring å halde oppe, eller å re-etablere, legitimiteten til leiarskapsfunksjonane parallelt med at prosjektet sin kompleksitet vaks. Til slutt, etter nesten 10 år med gjentekne lokalt initierte forsøk på fullføring, så mislukkast partnarskapen med å nå måla sine og det heile vart avslutta. Teoretisk sett er analysen av leiarskapsfunksjonane i denne komplekse, langvarige prosessen, basert på perspektiv frå planleggingsteori, leiarskapsteori og partnarskapsteori. Gjennom aktuell litteratur er fire forskingsfaktorar utvalde: aktørar, relasjonar, strukturar og formalitetsnivå. Desse fire forskingsfaktorane er analyserte gjennom tre ulike utviklingsperiodar som partnarskapen gjekk gjennom: 1. Initieringsperioden / Den strategiske partnarskapsperioden, 2. Perioden med mange vendepunkt / Den taktiske partnarskapsperioden og 3. Selskapsperioden/ Den operasjonelle partnarskapsperioden. Desse fire forskingsfaktorane og tre utviklingsperiodane er så gitt analytiske rammer gjennom fire institusjonelle pillarar som speglar av både kompleksiteten knytt til legitimeringa av leiarskapsfunksjonane og kompleksiteten i sjølve partnarskapsprosjektet. Legitime leiarskapsfunksjonar vart utfordra både frå omgivnadene gjennom ein svært sterk lokalpolitisk posisjonert opposisjon, og innanfrå representert ved dei sentrale aktørane si eiga oppvurdering av, og tru på, sentrale formelle strukturar og vedtak. Den mislukka måloppnåinga avslørte behov for å rekonfigurere aksjonsforsking si tilnærming til, og handtering av, sterk opposisjon og politiske realitetar, t.d. når ordinære demokratiske val medfører ei grunnleggjande endring av allereie etablerte legitime leiarskapsfunksjonar i utviklinga av slike langvarige partnarskapsprosjekt.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2015:237
dc.titleLegitimate Leadership Functions in Partnership Development Processesnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel