Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvalvågnes, Jeanettenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:54:27Z
dc.date.available2014-12-19T11:54:27Z
dc.date.created2011-12-19nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier467544nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/235937
dc.description.abstractMasteroppgaven sammen med prosjektoppgaven ble utviklet i samarbeid med Universitetsenteret på Svalbard og Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for bevaring av kulturminner på Svalbard. Gruve 1A har høy historisk verdi og trues av gjentatt steinsprang-aktivitet. I tillegg setter et potensielt steinskred fra toppen av Platåberget gruveområdet i fare. Det er ønskelig fra Sysselmannen på Svalbard at det blir sett på sikringsmuligheter for Gruve 1A. Sprekken som kan indikere et glideplan for en bergmasse, ble undersøkt under feltarbeidsperiodene høsten 2010 og våren 2011. Dersom glideplanet gir etter, vil bergmassene bevege seg nedover skråningen mot Longyeardalen som et steinskred. Dette steinskredet ble simulert til å ha en utstrekning helt ned til vegen som strekker seg mellom Huset og kirken. Gruve 1A kan muligens ligge i skredbanen til steinskredet, avhengig av størrelsen og bevegelsesmønsteret til steinskredet. Det vil derfor være nødvendig å sikre både Gruve 1A og vegen for nedfall fra dette skredet. Det vil også være nødvendig å sikre Gruve 1A for steinsprang fra det oppsprukne fjellpartiet (utstikkeren), som befinner seg direkte ovenfor gruveområdet. Sprekken som kan indikere et glideplan for en bergmasse, ble nærmere undersøkt under feltarbeidsperioden våren 2011. Det ble plassert ut to ekstensiometre over sprekken. Ekstensiometrene registrerte bevegelse over sprekken fra januar til mai 2011. Resultatene viser en sammentrekning fra de to ekstensiometrene på omtrent 1 cm i målingsperioden, samtidig stiger lufttemperaturen og grunntemperaturen i området. Ved en økning i temperaturen vil snø og is i sprekken smelte, trykket i sprekken vil da minke og en får en sammentrekning over sprekken. Det vil være behov for å sikre Gruve 1A for både steinsprang og det potensielle steinskredet. Det blir anbefalt å sikre Gruve 1A med en mur som leder nedfallet fra det potensielle steinskredet bort fra gruveområdet og ned i rennene på sidene. Som sikring mot steinsprang blir det anbefalt å henge opp nett på den vertikale sandsteinsveggen til utstikkeren, som strekker seg direkte opp fra gruveområde. For å sikre vegen mot nedfallet fra det potensielle skredet, blir det anbefalt å sette opp fanggjerder i skredbanen. Det blir også anbefalt å forme en grøft som barriere ved vegen. Sikringen dimensjoneres etter forventet energi og spretthøyde til skredblokkene. Til videre arbeid blir det anbefalt å bestemme størrelsen på de potensielle skredmassene, ved hjelp av georadar. Samtidig anbefales det en ny målingsperiode med ekstensiometrene over et eller flere år. I denne målingsperioden bør en temperaturmåler plasseres i sprekken. Det er også blitt observert at kullsiloen til Gruve 1A er i dårlig forfatning. Det bør undersøkes om denne er verdt å sikre før sikringsarbeidet starter.nb_NO
dc.description.abstractThe master thesis together with the project report was developed in corporation with the University Centre in Svalbard and The Governor of Svalbard. The Governor of Svalbard is responsible for the conservation of culture heritage on Svalbard. Mine 1A has a high historical value and is now close to collapse due to constant rockfall from the rock mass above. A potential rockslide from the top of Platåberget, puts the mine in additionally risk. It is of interest for The Governor of Svalbard that the mining area is evaluated for rock support. The rockmass that is in risk of coming down as a rockslide, is indicated with a fissure on top of Platåberget. This fissure was examined under the field work done the fall of 2010 and the spring of 2011. If there is a failure in the rockmass, the rocks will move down the slope towards Longyeardalen as a rockslide. On the way down the slope, the rockslide can interfere with mine 1A, but it can also pass the mine area and follow the slope down to the road. This road lies at the bottom of the slope, and goes from Huset to the church. It will therefore be necessary to secure both Mine 1A and the road from this rockslide. It will also be necessary to secure Mine 1A from rockfall from the peak that is located directly above the mine area. During the fieldwork two extensometers were installed over the fissure. The extensometers detected deformation from January to May 2011, and the results from this period showed contraction of 1 cm over the fissure. During this period it was an increase in temperature. When the temperature increases, snow and ice in the fissure melts resulting in decreasing pressure and a contraction over the fissure occurs. Mine 1A should be protected from both rockfall and the potential rockslide. In the thesis the author recommends to protect mine 1A with a wall that leads the rockmass from the rockslideaway from the mine area and into the avalanche channel next to the mine. To protect the mine from rockfall, it is recommended to set up a net on the vertical sandstone wall directly behind Mine 1A. The rockslide from Platåberget is simulated to reach the road. It will be necessary to protect the road from this rockslide. It is recommended to put up rockfallfences in the rockslide path, additionally to set up a barrier to form a ditch beside the road. The rock support is dimensioned after the expected energy and bounce height for the rockmass in the rockslide. In this thesis there are several recommendations for further work. To have more exact values from the extensometers, it is recommended to set up a measuring period for the extensometers over a year or more. This period should include temperature measures from the fissure. It is also recommended to determine the size of the potential rockslide with a georadar. The framework of the coal hopper is in poor condition. This structure should be examined to determine if it is worth protecting, before the rock support is installed.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for geologi og bergteknikknb_NO
dc.titleVurdering av sikringstiltak ved Gruve 1A, Longyearbyen, Svalbardnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for geologi og bergteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel