Show simple item record

dc.contributor.authorBerntsen, Bernt Kristian
dc.contributor.authorWik, Fredrik
dc.date.accessioned2015-10-30T07:40:08Z
dc.date.available2015-10-30T07:40:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358617
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er organisasjonsutvikling og endringsledelse, der vi har ønsket å finne hvilke konsekvenser desentralisering i et konsern kan få for strategisk ledelse av bedrifter i konsernet. Metoden vår er et casestudie og vi har brukt omorganiseringen i Norske Skog i 2011 som utgangspunkt. Problemstillingen har vært: Hvilke konsekvenser har desentralisering av konsernet Norske Skog ASA i 2011 hatt for den strategiske ledelsen av Norske Skog Saugbrugs AS? Problemstillingen er brutt ned i to forskningsspørsmål: 1) Hvordan har desentraliseringen påvirket hvilke arbeidsoppgaver ledergruppen jobber med? 2) Hvordan har desentraliseringen påvirket ledergruppens arbeidsprosesser? Hoveddelen av empirien er innsamlet gjennom kvalitative semi-strukturerte intervjuer med deler av Saugbrugs ledergruppe, samtaler med selgere (totalt 9 personer) og dokumentstudier. Vi har også observert gjennomføring av to «Go to Market» møter mellom salgsdirektøren på Saugbrugs, og salgskontorene i Paris i Frankrike og Augsburg i Tyskland. Hovedmålet med oppgaven har vært å finne hvor langt konsernet og særlig Saugbrugs ledergruppe har kommet i endringsprosessen, samt å skaffe grunnlag til eventuelle forbedringstiltak for ledelsen. Resultatene av studien viser at Norske Skogs beslutning om omorganisering har fått få konsekvenser for hvilke arbeidsoppgaver ledergruppen på Saugbrugs jobber med. Omorganiseringen har heller ikke endret ledergruppens arbeidsprosesser. Vi har likevel registrert at bedriften har byttet tre administrerende direktører siden 2011. Ledergruppen i vårt case jobber under meget tøffe konkurransemessige forhold. De har i 2011 håndtert en kritisk brann i anlegget og samtidig bygget nye produksjonslinjer. Den har også, til tross for delegert myndighet og ansvar, vært underlagt til dels sterke føringer fra konsernet. Ledergruppens fokus og energi har gått med til å jobbe med operasjonell effektivitet, og mindre med strategi og oppgaver knyttet til salg og salgsplanlegging. Litteratur og teori er i all hovedsak hentet fra studiets pensum og vi har lagt vekt på teorier som omhandler strategi, organisasjonsdesign, omstillinger og endringer, team og salg. iii Vår masterstudie har vist at det ikke er automatisk sammenheng mellom en beslutning om desentralisering og endring av ledergruppers kollektive arbeidsatferd. Årsaker kan være at konsernet ikke slipper «hånda av rattet» og at den lokale ledergruppen ikke legger «hånda på rattet». En grunn kan være at ledergruppen er relativt homogen og lite komplementært sammensatt, og at de som gruppe mangler kunnskap om relevant strategisk teori og kompetanse om gruppeprosessser. Det kan være krevende å håndtere strategi- og salgsplanlegging når et konsern bestemmer salgsstrategien, med liten eller ingen medvirkning fra den lokale ledergruppen. Velger en samtidig å organisere salget i en matrise, skaper det mange prosessuelle og praktiske utfordringer. Matrise krever betydelig grad av kulturell forståelse, håndtering av lojalitetsspørsmål knyttet til hvem som skal ha «hånda på rattet», til lederskap og balanse i sosiale relasjoner. I tillegg vil sterk konsernstyring og følelse av forfordeling, kunne føre til at ledergrupper føler tap av selvråderett. Tap av selvråderett føles særlig sterkt for bedrifter med lang tradisjon for selvstyre og kan bli en hindring for samhørighet. I tillegg mener vi at bruk av topp-ned modell for gjennomføring av omorganisering, med liten grad av involvering, kan føre til at ledergrupper ikke fullt og helt tar eierskap til endringene. En konsekvens kan bli at de fortsetter å jobbe med de samme oppgavene som før. Vår anbefaling går på følgende hovedområder: Fremtidige endringer bør gjennomføres som styrte OU-prosesser. Vi anbefaler en kombinasjon av topp-ned og bunn-opp metode, med stor grad av medvirkning. Det ligger stort utviklingspotensial gjennom å kombinere preskriptive og deskriptive strategimodeller. Vi anbefaler derfor at Saugbrugs ledergruppe tilføres både faglig kunnskap og prosesskompetanse som start på en utviklingsprosess. Utviklingsprosessen kan kombineres med større engasjement i strategi- og for salgs- og distribusjonsprosessen. Ikke bare rettet mot operasjonell effektivitet, men også mot muligheter for differensiering i verdikjeden. Ledergruppen bør engasjere seg mer i utforming av CAA1 og bidra sterkere til konsernets europeiske salgsstrategi. Konsernet bør på sin side i mye større grad involvere lokal ledergruppe i arbeidet med strategi, og ikke bare på budsjett. Vår anbefaling går også på mindre grad av direkte styring fra konsernet og mer som overordnede strategiske føringer. Vi anbefaler ikke å endre Norske Skogs organisasjonsmodell, men mener effektiviteten kan forbedres gjennom økt samhandling. Det bør derfor etableres faste møter på alle nivå, der salg, produksjon og distribusjon står på dagsorden og hvor arbeid med prognoser prioriteres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLederskap i et desentralisert konsern : hvem er det egentlig som har "hånda på rattet"?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record