Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrattli, Bjørge
dc.contributor.authorRosnes, Anne Husby
dc.date.accessioned2015-10-05T14:56:31Z
dc.date.available2015-10-05T14:56:31Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2350419
dc.description.abstract«Geokjemisk kartlegging og vurdering av mulige kilder og mobiliseringsmekanismer for bly i Sumstad vannverk, Roan kommune i Sør-Trøndelag» er en masteroppgave skrevet av Anne Husby Rosnes våren 2015. Masteroppgaven er skrevet i forbindelse med faget TGB 4935 Miljø- og hydrogeologi, masteroppgave, ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU. Masteroppgaven er på totalt 158 sider. Konsentrasjonen av bly i drikkevann er vanligvis mindre enn 1-5 µg/l, og høyere verdier forekommer sjeldent. I løpet av våren 2014 ble det derimot tidvis påvist svært høye konsentrasjoner av bly i drikkevannet fra Sumstad vannverk i Roan kommune. Samtidig var nedbørsmengden på Sumstad lav sammenlignet med tidligere år. Ene problemstillingen for denne masteroppgaven har vært å vurdere mulige kilder til bly i vannet, og én mulig kilde til blyet kan være deponert blyholdig rifle- og haglammunisjon fra en skytebane like oppstrøms vannverket. Bly er regnet å være relativt immobilt i jord i forhold til andre metaller, slik at den andre problemstilling for oppgaven har vært å gi en mulig forklaring på hvilke mekanismer eller hendelser som har medført denne sporadiske mobiliseringen av bly. Feltarbeidet i forbindelse med oppgaven har bestått i å samle inn vann- og jordprøver fra området rundt vannverket og skytebanen. Oppgaven innebar også å være deltagende på preparering og gjennomførelse av analysene på prøvematerialet, samt å samle inn resultater fra rutinemessige analyser på vannprøver gjennomført av Prebio for Roan kommune, tatt ut både i brønnens akvifer og hos en abonnent. Analyseresultatene av jordprøvene viser at bly er konsentrert rundt skytebanens fangvoller og blinker, og klassifisering for helserisiko knyttet til forurenset grunn, viser at enkelte lokaliteter klassifiseres som «farlig avfall». Konsentrasjonen av bly og andre tungmetaller i flere av vannprøvene fra abonnent overskrider grenseverdiene i drikkevanns-forskriften, samtidig som tilstanden til råvannet tidvis klassifiseres som «meget sterkt forurenset». Samvariasjonen og forholdet mellom tungmetallene vanlig i rifleammunisjon, viser at korrosjon og utlekking fra deponerte kuler sannsynligvis er kilden til de sporadisk høye konsentrasjonene av bly i drikkevannet. Mobilisering av bly kan ha vært en følge av tørke og akkumulering av metaller og havsalter i jordsmonnet. Ved nedbør kan dette ha blitt mobilisert og ført til en midlertidig senkning av pH og økt ionebytte.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectTekniske geofag, Miljø- og hydrogeologi
dc.titleGeokjemisk kartlegging og vurdering av mulige kilder og mobiliseringsmekanismer for bly i Sumstad vannverk, Roan kommune i Sør-Trøndelag
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber189


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel