• Abortsøkende kvinner føler de må forklare seg, hvordan møte dem som sykepleier? 

   Vammervold, Iver Stølen (Bachelor thesis, 2020)
   Innledning Etter å ha gjennomført intervjuer med sykepleiere som arbeider ved gynekologisk avdeling, satt jeg igjen med spørsmål om hvorfor noen kvinner som oppsøker dette tilbudet føler de må forklare seg for helsepersonell. ...
  • Ammeveiledning i Nepal 

   Haraldsen, Helene Sletten (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag: Innledning: Optimal amming av barn under to år, er et av de mest effektive tiltakene for å forebygge barnedødelighet. Så godt som alle kvinner kan fullamme, forutsett at de får støtte, råd, oppmuntring og ...
  • Ammeveiledning – Et skritt mot å bekjempe vertikal smitte av HIV 

   Wilhelmsen, Emilie (Bachelor thesis, 2020)
   Abstrakt Introduksjon: Humant Immunsviktvirus (HIV) er en global epidemi. I 2018 ble det registrert at 37,9 millioner mennesker i verden lever med HIV, og at 1,7 millioner av dem var nydiagnostiserte. Amming er i dag den ...
  • “Arbeidshelse og pasientsikkerhet - to sider av samme sak?” 

   Aune, Sara Sindquist (Bachelor thesis, 2019)
   Innledning​: Fagartikkelen tar for seg helsepersonells opplevelse av oversikt og pasientsikkerhet under en endringsprosess for å se hvilke innvirkninger slike endringer har på arbeidshelsen. Denne studien undersøker hvilken ...
  • Å akseptere den nye normalen 

   Saxhaug, Amanda (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon Norge er et av landene med høyest forekomst av diabetes mellitus type 1 med ca. 28 000 tilfeller. Av disse er det mange unge. Det kan være tungt for en ungdom å oppdage at en har en kronisk sykdom, som de må ...
  • Å forebygge vertikal smitte av HIV - en kompleks utfordring 

   Nyerrød, Karen Marie Østeng (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Forente nasjoner (FN) har som ett av sine bærekraftsmål å forebygge nye tilfeller av HIV. Smitte fra mor til barn, vertikal smitte, er et av områdene som har fått særlig fokus. Gjennom organiserte programmer ...
  • «Å gjøre det lille ekstra» - Ivaretakelse av pårørende i palliativ omsorg 

   Kulsetås, Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Palliasjon har blitt et sentralt fagområde i sykepleieryrket og målet er best mulig livskvalitet for pasienter med livstruende sykdommer. Likevel er det ikke bare pasienten som påvirkes av å ha en sykdom med ...
  • Å legge liv til dagene 

   Lilleeggen, Tora Trønnes (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Innledning: Palliasjon har fokus på best mulig livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom, og forebygging av smerter og andre fysiske, psykososiale og eksistensielle problemer. Artikkelen tar for seg ...
  • Å legge liv til dagene 

   Lilleeggen, Tora Trønnes (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Innledning: Palliasjon har fokus på best mulig livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom, og forebygging av smerter og andre fysiske, psykososiale og eksistensielle problemer. Artikkelen tar for seg ...
  • Å mestre de psykososiale følgene av IBD 

   Skaslien, Even Raunehaug (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Å mestre de psykososiale følgene av IBD. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne tiltak sykepleieren kan iverksette for å støtte pasienter med IBD til å mestre de psykososiale følgene av sykdommen. Problemstilling: ...
  • Å være sykepleiere i fremmed land: utenlandske sykepleieres opplevelse av utfordringer og mestring 

   Takahashi, Mayumi (Bachelor thesis, 2018)
   I mange vestlige land som blant annet Norge, er det et økende problem med sykepleierdekningen. Dette kan gå utover befolkningens tilbud om sykepleie og pasientsikkerhet. Mange av disse landene rekrutterer sykepleiere fra ...
  • Å være ungdom når mor eller far blir diagnostisert med kreft 

   Tveitnes, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Introduksjon: Denne bacheloroppgaven handler om sykepleiers møte med ungdom i rollen som pårørende, når mor eller far blir diagnostisert med kreft. Når en forelder blir syk, vil det ramme hele familien. Oppgaven fokuserer ...
  • Åndelige og eksistensielle behov hos pasienter med uhelbredelig - fra et sykepleierperspektiv 

   Waaler, Linn (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Introduksjon: Hvert år dør flere personer av kreftsykdommer. Lungekreft er den mest dødelige av disse kreftsykdommene. Ved alvorlig sykdom og død blir ofte eksistensielle og åndelige behov mer fremtredende for ...
  • Barn med leukemi - hvordan kan sykepleier forebygge infeksjoner? 

   Saltkjelvik, Sanne (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Forskning viser at infeksjoner er en utbredt komplikasjon hos barn med leukemi under cytostatikabehandling. Infeksjoner fører til flere sykehusinnleggelser og kan være livstruende for barn med nøytropeni. Hensikt: ...
  • Barn som pårørende til alkoholavhengige foreldre 

   Mathiassen, Line. (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Hvordan kan en sykepleier ivareta barn som pårørende til foreldre som er innlagt i behandling for alkoholavhengighet? I denne bacheloroppgaven blir det diskutert hvordan en sykepleier kan bidra med ivaretakelse ...
  • Barn som pårørende til psykisk syke foreldre 

   Hårstad, Jenny Elven (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn som pårørende til psykisk syke foreldre Sammendrag: Hensikt: Å se på hvordan sykepleier kan gå fram for å ivareta barn som pårørende , og deres behov for informasjon og oppfølging når en av deres foreldre ...
  • Betydningen av sykepleierens kunnskaper om aldring og ernæring med tanke på forebygging av underernæring i sykehjem 

   Folgerø, Henriette (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: “Betydningen av sykepleierens kunnskaper om aldring og ernæring med tanke på forebygging av underernæring i sykehjem”. Hensikt: Oppgaven tar for seg hvordan kunnskapen til sykepleierne om ernæring og ...
  • Betydningen av terapeutiske relasjoner i møte med eldre deprimerte pasienter 

   Vysotska, Larysa (Bachelor thesis, 2020)
   Problemstilling: Hvordan kan en sykepleier etablere en terapeutisk relasjon til eldre pasienter med depresjon innlagt på en alderspsykiatrisk post? Hensikt: Undersøke hvilke faktorer som betraktes som viktige i etablering ...
  • Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern 

   Iversen, Ida Karoline (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern Hensikt: Å øke kunnskapen om bruk av mekaniske tvangsmidler og å identifisere hvordan sykepleieren kan ivareta pasienten under tvangsbruk. Både pasient- og ...
  • «De usynlige barna» - Sykepleieres utfordringer i å ivareta søsken som pårørende 

   Nossum, Ane Skrove (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Innledning: Når alvorlig sykdom som kreft rammer barn, blir hele familien påvirket. Søsken til barn med kreft må gå gjennom en barndom med ekstra belastninger og er i risiko for å utvikle både psykisk og somatiske ...