• Elektrotekniske forhold i Trondheim kommunes veilysnett 

   Roberg, Anders (Master thesis, 2007)
   Veilyset i Trondheim ble vinteren 2006/07 (særlig høsten 2006) satt under søkelyset som følge av mørklagte gater/veier og mørke veilysarmaturer. Hensikten med denne oppgaven er følgelig å kartlegge status for veilysanlegget ...
  • Elektriske branner i lavspenningsanlegg: Undersøkelse av årsaker til variasjoner mellom kommuner og år 

   Stangeland, Hilde (Master thesis, 2007)
   Rapporten Fører hendelser på høyspenningsnettet til brannskader i lavspenningsinstallasjoner? som ble utarbeidet av Gjensidige i 2005, hadde som mål å belyse hvorvidt jordingsforhold i forsyningsnett og ved transformatorstasjoner ...
  • Nettregulering i en nordisk kontekst 

   Foosnæs, Anders Holm (Master thesis, 2007)
   I denne rapporten er det gitt en beskrivelse av de forskjellige reguleringsregimene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Alle regulatorene bruker, eller er i ferd med å innføre, benchmarkingsmodeller for å sammenligne ...
  • Simulering av kraftsituasjonen i Midt-Norge med Samkjøringsmodellen 

   Solland, Kaia (Master thesis, 2007)
   Det har de siste årene vært en betydelig vekst i kraftforbuket i Midt-Norge. Det forventes videre vekst i årene som kommer. Siden det ikke har vært en tilsvarende vekst i kraftproduksjonen i regionen, forventes det at ...
  • Regional energi- og klimaanalyse av fem kommuner i Sør-Østerdal: Testing og bruk av modellverktøy 

   Ottosen, Endre (Master thesis, 2007)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i en todelt problemstilling. For det første gjennomføres en regional energi- og klimaanalyse av og for de fem kommunene i Sør-Østerdal: Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og Engerdal. ...
  • Stabilitetsporblemer i distribusjonsnett med lokal kraftproduksjon 

   Bystøl, Tina Davies (Master thesis, 2007)
   I Norge har antall småkraftverk knyttet til distribusjonsnettet økt kraftig de siste årene. Denne avhandlingen undersøker ulike stabilitetsproblemer som kan oppstå i distribusjonsnett med betydelig innslag av lokal ...
  • Tekniske og økonomiske forhold ved bruk av alternative strukturer i bygningsinstallasjoner 

   Ramskjell, Ørjan (Master thesis, 2007)
   Denne rapporten er en vurdering av alternative strukturer i utførelsen av moderne bygningsinstallasjoner. To konkrete bygninger er vurdert, Sentralbygg II (SBII) på NTNUs campus Gløshaugen, og en del av Byåsen Videregående ...
  • Børsteslitasje i vannkraftgeneratorer 

   Ohma, Håvar Forsell (Master thesis, 2007)
   Diplomoppgaven er en gjennomgang av laboratorieundersøkelser foretatt i løpet av første halvår 2007 knyttet til børsteslitasje i vannkraftgeneratorer. Det er varierende hvorvidt børsteslitasje oppleves som et problem i ...
  • Superledere i synkronmaskiner 

   Bjerkan, Tor (Master thesis, 2007)
   Hensikten med denne oppgaven er å skaffe en oversikt over utførte synkronmaskinprosjekter verden over, som har benyttet superledere i felt- eller statorviklinger. Videre er et dimensjoneringseksempel utføret, for å se på ...
  • Fra avfall til energi på Sveberg i Malvik 

   Mindeberg, Sigrun Kavli (Master thesis, 2007)
   Økt aksept for at klimavirkninger er forårsaket av mennesker og varslet økning i el- og energiprisene i Norge har gjort at interessen for å satse på nye fornybare energiressurser her til lands har økt. En av disse ressursene ...
  • Småskala vannkraftprosjekt 

   Lundestad, Ole Vegard (Master thesis, 2007)
   Energisituasjonen i Norge i dag gjør at det er behov for større kraftproduksjon. I og med at tiden for de store vannkraftutbyggingene i Norge er over, har det blitt en større bevisstgjøring rundt alternativ kraftproduksjon, ...
  • Design av undervanns høyspenningskomponenter 

   Hoem, Olav Egil (Master thesis, 2007)
   Med store deler av de lett tilgjengelige petroleumsressursene allerede utvunnet, er man nå i stadig større grad interessert i å utvinne olje og gassfelt som tidligere ble betraktet som økonomisk ulønsomme. En slik trend ...
  • Nettplanlegging - Regionalnettet i Trondheim 

   Wie, Åsmund (Master thesis, 2007)
   Regionalnett nettplanlegging avbruddskoastnader luftlinjer
  • Spenningssammenbrudd i Midt-Norge 

   Fitje, Erlend (Master thesis, 2007)
   I Midt-Norge er det i dag et stort kraftunderskudd, og på grunn av økende industrilast i regionen forventes det at underskuddet stiger i årene som kommer. Det finnes planer for å etablere ny produksjon i området, men ...
  • Detektering av Øydrift i Distribusjonsnettet 

   Muggerud, Hans Kristian (Master thesis, 2007)
   Utbyggingen av småkraft har ført til økende grad av distribuert produksjon. Dette skaper nye utfordringer i distribusjonsnettet, deriblant ukontrollert øydrift. En øydrift defineres som en del av kraftsystemet med en eller ...
  • Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett 

   Birkeland, Kjell Vegard (Master thesis, 2007)
   På det kombinerte produksjons og lagerskipet for olje og gassproduksjon Norne FPSO er det installert fire vanninjeksjonspumper på 5,2 MW hver. Vanninjeksjonspumpene opprettholder trykket i olje og gassreservoarene. Motorene ...
  • Klimapåkjenninger og sårbarhet i kraftnett: klimarelatert sårbarhet i norske regional- og distribusjonsnett 

   Elgsaas, Kristin Moe (Master thesis, 2007)
   En rekke alvorlige hendelser har de siste årene ført til økt fokus på sårbarhet. Potensiell sårbarhet har fått stor oppmerksomhet i media i etterkant av for eksempel ekstremvær, store strømbrudd og terrorangrep. Også i ...
  • Jordfeildeteksjon i spolejorda distribusjonsnett: Mulige årsaker til utilsiktet utfall av linjer i Fillan transformatorstasjon 

   Guldal, Magnus (Master thesis, 2007)
   I denne oppgaven er det sett på nullpunktspenninger i det spolejordete Fillan-nettet på Hitra. Grunner til variasjoner i nullpunktspenningen er undersøkt, spesielt med hensyn å avdekke hvorfor man i noen tilfeller får ...
  • Short-term electricity demand response 

   Ericson, Torgeir (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2007:53, Doctoral thesis, 2007)
  • Large-scale Wind Power integration in a Hydro-Thermal Power Market 

   Trøtscher, Thomas (Master thesis, 2007)
   This master thesis describes a quadratic programming model used to calculate the spot prices in an efficient multi-area power market. The model has been adapted to Northern Europe, with focus on Denmark West and the ...