Now showing items 21-40 of 2415

  • Ekspertsystem for styring og overvåking av vannkraftverk 

   Fjellheim, Øystein (Master thesis, 2007)
   I dag er alle kraftstasjoner i Norge i mer eller mindre grad fjernstyrte. Dette stiller høye krav til en sikker og pålitelig styring og overvåking. Styring, overvåking og sikkerhet i kraftstasjonen er godt ivaretatt gjennom ...
  • Nettregulering i en nordisk kontekst 

   Foosnæs, Anders Holm (Master thesis, 2007)
   I denne rapporten er det gitt en beskrivelse av de forskjellige reguleringsregimene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Alle regulatorene bruker, eller er i ferd med å innføre, benchmarkingsmodeller for å sammenligne ...
  • Ground Resistance Measurements on Transmission Towers with Overhead Ground Wires 

   Gärtner, Torstein (Master thesis, 2007)
   The main subject of this master s thesis is ground resistance measurements on interconnected transmission towers. Statnett, which is the Norwegian transmission system operator, initiated the assignment as a result of ...
  • Automation of Testing of Polymer HVDC Cables using Controlled Rapid Voltage Surges. 

   Karlsen, Thomas (Master thesis, 2007)
   This report aims to describe the work done in order to develop a solution for automation of failure detection and performance of rapid voltage surges. The automated system was developed with basis in the experimental circuit ...
  • Sub Sea Power Electronics 

   Kristoffersen, Andreas Hoon Wenaas (Master thesis, 2007)
   Sub sea compression for maintaining reservoir pressure in a gas field is important to have a steady production of gas as it is extracted from the field. Electrical drives in the several megawatt range are suitable to control ...
  • Gasskraftverk Kårstø 

   Vestrum, Johan Inderberg (Master thesis, 2007)
   Denne diplomoppgaven er skrevet i samarbeid med Statnett. Naturkraft har under bygging et gasskraftverk på Kårstø i Rogaland. Dette er et såkalt combined-cycle-kraftverk (kombinert kraftverk), som består av en gassturbin ...
  • Energisparepotensiale ved armaturutskiftning i eldre veilysanlegg 

   Sandhaug, Svein (Master thesis, 2007)
   Det er i dag store forskjeller på både alder og tilstand på veilysanleggene i Norge. Eldre anlegg består av armaturer med konvensjonelle forkoblingssystem, mens nye anlegg er sterkt anbefalt av veinormalen å skulle installeres ...
  • AC losses in MgB2 superconductors 

   Giljarhus, Sigrid Anne (Master thesis, 2007)
   This Master thesis studies losses in superconductors. Losses arise when the superconductor carries alternating current or is placed in an alternating magnetic field. As most power applications involve at least one of the ...
  • Varmeovergang og strømningsfordeling i varmetekniske komponenter 

   Theodorsen, Magnus (Master thesis, 2007)
   Sammendrag del 1: Miljømessige problemer som følge av utslipp av klimagasser og knapphet på fossile brensler har tvunget bilindustrien til å lete etter alternative måter å operere kjøretøy på. Hydrogen blir betraktet som ...
  • Superledere i synkronmaskiner 

   Bjerkan, Tor (Master thesis, 2007)
   Hensikten med denne oppgaven er å skaffe en oversikt over utførte synkronmaskinprosjekter verden over, som har benyttet superledere i felt- eller statorviklinger. Videre er et dimensjoneringseksempel utføret, for å se på ...
  • Elektriske branner i lavspenningsanlegg: Undersøkelse av årsaker til variasjoner mellom kommuner og år 

   Stangeland, Hilde (Master thesis, 2007)
   Rapporten Fører hendelser på høyspenningsnettet til brannskader i lavspenningsinstallasjoner? som ble utarbeidet av Gjensidige i 2005, hadde som mål å belyse hvorvidt jordingsforhold i forsyningsnett og ved transformatorstasjoner ...
  • Stabilitetsporblemer i distribusjonsnett med lokal kraftproduksjon 

   Bystøl, Tina Davies (Master thesis, 2007)
   I Norge har antall småkraftverk knyttet til distribusjonsnettet økt kraftig de siste årene. Denne avhandlingen undersøker ulike stabilitetsproblemer som kan oppstå i distribusjonsnett med betydelig innslag av lokal ...
  • Svært anstrengte kraftsituasjoner 

   Wethelund, Tord (Master thesis, 2007)
   Formålet med denne oppgaven er å vise hvordan tiltak som skal sikre det norske kraftsystemet i en tørrårssituasjon, vil påvirke den normale disponeringen av vannmagasinene. Den høye vannkraftandelen i det norske ...
  • Fra avfall til energi på Sveberg i Malvik 

   Mindeberg, Sigrun Kavli (Master thesis, 2007)
   Økt aksept for at klimavirkninger er forårsaket av mennesker og varslet økning i el- og energiprisene i Norge har gjort at interessen for å satse på nye fornybare energiressurser her til lands har økt. En av disse ressursene ...
  • Large-scale Wind Power integration in a Hydro-Thermal Power Market 

   Trøtscher, Thomas (Master thesis, 2007)
   This master thesis describes a quadratic programming model used to calculate the spot prices in an efficient multi-area power market. The model has been adapted to Northern Europe, with focus on Denmark West and the ...
  • Problemstillinger knyttet til start av store motorer i svake nett 

   Birkeland, Kjell Vegard (Master thesis, 2007)
   På det kombinerte produksjons og lagerskipet for olje og gassproduksjon Norne FPSO er det installert fire vanninjeksjonspumper på 5,2 MW hver. Vanninjeksjonspumpene opprettholder trykket i olje og gassreservoarene. Motorene ...
  • Regional energi- og klimaanalyse av fem kommuner i Sør-Østerdal: Testing og bruk av modellverktøy 

   Ottosen, Endre (Master thesis, 2007)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i en todelt problemstilling. For det første gjennomføres en regional energi- og klimaanalyse av og for de fem kommunene i Sør-Østerdal: Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og Engerdal. ...
  • 2D Finite Element (FE) modeling and simulation of the stator winding of synchronous machines in adjustable degree of detailing 

   Hole, Håkon (Master thesis, 2007)
   The General Purpose 2D Electromagnetic Tool, GP2DET, at Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH is a tool developed for simulation and calculation of electrical parameters in large hydro power machines. In this tool, the ...
  • Bidding Wind Power on the Day-Ahead Market by Minimizing the Imbalance Costs. 

   Willumsen, Vegard (Master thesis, 2007)
   For wind power to participate in the short-term power market, forecasts up to 36 hours ahead of the hour of operation are required. These forecasts are never perfect, and the resulting wind power mismatch implies imbalance ...
  • Detektering av Øydrift i Distribusjonsnettet 

   Muggerud, Hans Kristian (Master thesis, 2007)
   Utbyggingen av småkraft har ført til økende grad av distribuert produksjon. Dette skaper nye utfordringer i distribusjonsnettet, deriblant ukontrollert øydrift. En øydrift defineres som en del av kraftsystemet med en eller ...