Show simple item record

dc.contributor.authorRønningen, Monica
dc.contributor.authorHaugen, Anette Bråten
dc.date.accessioned2014-08-25T07:19:38Z
dc.date.available2014-08-25T07:19:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217954
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Tidligere forskning viser at sykepleiedokumentasjon ofte er mangelfull og utilstrekkelig, og dette kan true pasientsikkerheten i hjemmetjenesten. Hensikt: hensikten er å undersøke hva som kan hemme eller fremme kvaliteten på sykepleiedokumentasjonen i kommunehelsetjenesten. Metode: Litteraturstudie med søk i databaser. Seks vitenskapelige artikler ble benyttet for å belyse problemstillingen. Søkeord: Documentation/dokumentasjon, Nursing documentation/Sykepleiedokumentasjon, Patient safety/pasientsikkerhet, Quality/kvalitet, Home Nursing/Home care/hjemmesykepleie. Resultat: For at sykepleiedokumentasjonen skal være tilfredsstillende stilles det store krav til kommunene, tjenesten og hver enkelt sykepleier. Dokumentasjon er forpliktet i lovverket. Endring og bedring i dokumentasjonsarbeidet er krevende og tar lang tid. Ledelsen spiller en stor rolle i forhold til dokumentasjon og sykepleierens kunnskaper og holdninger er varierende. Konklusjon: Ledelsen har et stort ansvar. Prosedyrer og utarbeidelse av nyttige verktøy må forankres i ledelsen og synliggjøres for personalet som plikter å ta det i bruk. Det må tilrettelegges for undervisning og veiledning. Sykepleiere må ha nødvendig kompetanse for hvordan det skal dokumenteres. Tiltak som bruk av mobil teknologi og stille rapport kan være effektive tiltak for å bedre og sette fokus på dokumentasjonsarbeidet.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Previous research shows that nursing documentation is often incomplete and inadequate, and this can jeopardize patient safety in home care. Purpose: The purpose is to examine what can inhibit or promote the quality of nursing documentation in community health. Method: Literature study with database searches. Six scientific papers were used to elucidate the problem. Keywords: Documentation, Nursing documentation, Patient Safety, Quality, Nursing Home, home care. Results: For nursing documentation shall be satisfactory there are great demands for municipalities, service, and each nurse. Documentation is required by law. Changes and improvements in documentation work is demanding and time consuming. Management plays a major role in the documentation and the nurse's knowledge and attitudes varies. Conclusion: Management has a huge responsibility. Procedures and preparation of useful tools must be secured to the lead and made visible for staff who are required to take it into use. It must be organized for instruction and guidance. Nurses must have the necessary skills for how it should be documented. Measures such as the use of mobile technology and the report can be effective measures to improve and focus on documentation work.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806nb_NO
dc.subjectsykepleiedokumentasjon, hjemmesykepleienb_NO
dc.titleSykepleiedokumentasjon i hjemmetjenesten: hvilke forutsetninger må være tilstede for at kvaliteten på sykepleiedokumentasjonen i hjemmetjenesten blir tilfredsstillende?nb_NO
dc.title.alternativeNursing documentation in home care: what conditions must be present for the quality of nursing documentation in home care are satisfiable?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record