Show simple item record

dc.contributor.authorSkåra, Marie Bjørtuft
dc.contributor.authorSnerting, Hanne Stene
dc.date.accessioned2012-08-28T10:10:06Z
dc.date.available2012-08-28T10:10:06Z
dc.date.issued2012-08-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148995
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen har vi sett nærmere på strategisk kostnadsledelse i tjenesteproduserende selskaper. Strategic Cost Management (SCM) er kostnadsledelse med et bredere fokus, hvor man i tillegg til å fokusere på kostnadssiden, også vurderer verdi og inntjening for å oppnå suksess. Litteraturen er rettet mot vareproduserende selskaper, og hensikten med denne avhandlingen er å undersøke hvilken betydning SCM-rammeverket kan ha i tjenesteproduserende selskaper. Ut i fra dette har vi formulert følgende problemstilling: Hvilken betydning har strategisk kostnadsledelse i tjenesteproduserende selskaper? Som vårt empiriske felt har vi valgt å se nærmere på regnskapsførerbyrå, og for å belyse problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i teori om SCM og karakteristiske trekk ved tjenesteproduserende selskaper. Ut fra dette har vi formulert tre perspektiver som strukturerer det videre fokuset i oppgaven: kundeverdi, intern og ekstern effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Vi har lagt en kvalitativ forskningsmetode og et deskriptivt design til grunn for denne oppgaven, og våre data har blitt samlet inn ved dybdeintervju med daglig leder fra fire ulike regnskapsførerbyrå. Vi har også supplert med data fra et pågående forskningsprosjekt hvor vår veileder, Levi Gårseth-Nesbakk, er prosjektleder. Analysen av våre funn tar utgangspunkt i de tre utvalgte perspektivene. Når det gjelder kundeverdi, fant vi at SCM kan benyttes til å fremme et bredere fokus i byråene og gi en hensiktsmessig styring av kunderelasjonene. Byråenes syn på kostnader og verdi i de interne aktivitetene skiller seg imidlertid noe fra den tradisjonelle verdikjedetankegangen. I perspektivet intern og ekstern effektivitet, fant vi at kostnadsdriverne som presenteres i SCMrammeverket er av betydning, men innenfor noen områder i varierende grad og ut fra et annet fokus enn hva litteraturen legger vekt på. I det tredje perspektivet, kapasitetsutnyttelse, fant vi at dette er av stor betydning for regnskapsførerbyråene, og at byråene gjør en rekke tiltak for å balansere tilbud og etterspørsel slik at de kan utnytte de interne ressursene, og dermed oppnå kundeverdi. Vi har konkludert med at SCM synes å ha stor betydning for regnskapsførerbyråene, men med noen modifikasjoner. Videre konkluderer vi med at en rekke av forholdene som er undersøkt i denne avhandlingen kan tenkes å være av betydning også for andre tjenesteprodusenter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleStrategisk kostnadsledelse i tjenesteproduserende selskaper : En studie av betydningen av strategisk kostnadsledelse i regnskapsførerbyråno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber118 / VIIno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record