Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Charlotte Marie
dc.contributor.authorBuskenes, Peder Røed
dc.date.accessioned2010-10-29T11:51:42Z
dc.date.available2010-10-29T11:51:42Z
dc.date.issued2010-10-29T11:51:42Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148971
dc.description.abstractSt. Olav Hospital har frem til i dag gått gjennom store endringer knyttet til systemet rundt journalføring. I 2007 ble digital diktering innført som en forbedring av analog diktering. I overgangen fra analog til digital diktering lå det muligheter for å effektivisere sekretærtjenesten. Sekretærer som skrev diktat fra legene ble redusert og flyttet ut fra avdelingene. I 2009 kom talegjenkjenning (TGK) som en ny teknologi med formål å bedre sikkerhet, kvalitet og effektivitet rundt journalføring. Prinsippet for TGK er å registrere tale direkte til tekst, slik at journalen til enhver tid blir oppdatert med riktig innhold. Teknologien skal sørge for at det blir mindre etterarbeidet, slik at sekretærstaben kan reduseres ytterligere. Direkte sekretæroppgaver blir løftet over på legene ved hjelp av TGK og endrer på den tidligere arbeidsflyten for leger og sekretærer. Oppgaven vår tar utgangspunkt i å skape en forståelse for hvordan mennesker og teknologi samhandler med hverandre. Dette danner et grunnlag for hvordan mønstre av handling og samhandling etablerer nye strukturer i organisasjonen. Dette vises i vår problemformulering: Hvordan kan vi forstå dannelsen av strukturer for bruk av ny teknologi gjennom samhandling mellom teknologi og mennesket? For å undersøke problemformuleringen har vi valgt å ta utgangspunkt i sentral struktureringsteori. Teorien skaper en forståelse om forholdet mellom mennesket og teknologi, og tas i bruk for å beskrive dannelsen av strukturer. Vi betrakter teknologi og mennesket som deler av et nettverk, hvor aktører påvirker hverandres handlingsmønster. Vi har samlet inn empiri fra informanter ved St. Olav Hospital. Dette har begrenset seg til leger, sekretærer med superbrukerfunksjon og ledelsen. Med utgangspunkt i en kvalitativ metode har vi tilnærmet oss forskningsfeltet med halvstrukturerte intervju kombinert med dokumentanalyse og noe observasjon. Gjennom vår analyse har vi kommet frem til at det er hensiktsmessig å studere teknologi og menneske i samhandling for å forstå hvordan strukturer for bruk dannes. I tillegg vil både den sosiale og historiske konteksten gi bidrag til en forståelse for hvordan mennesker tar i bruk teknologi. Tradisjonell forskning har ofte sett på teknologi som et statisk objekt med ferdig innbakte strukturer. Vi støtter nyere forskning som går fra dette synet mot å forklare strukturer som fremspirende i samhandling mellom mennesket og teknologi. Samtidig er vi åpne for at teknologi til en viss grad vil ha strukturer innbakt i seg. Dette må sees i lys av teknologiens kompleksitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.title"Samhandling mellom menneske og teknologi" - som grunnlag for å forstå dannelse av strukturer for bruk av teknologi: hvordan kan vi forstå dannelsen av strukturer for bruk av ny teknologi gjennom samhandling mellom teknologi og mennesket?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record