Show simple item record

dc.contributor.authorHoland, Silje Anita
dc.date.accessioned2010-10-29T11:28:38Z
dc.date.available2010-10-29T11:28:38Z
dc.date.issued2010-10-29T11:28:38Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148969
dc.description.abstractI denne masteroppgaven utforskes problemstillingen “Hvordan skaper ledelse mening omkring formål i Pstereo?”. Til bruk i analysen utvikles et teorifilter som består av de tre horisontale trådene festivalledelse, organisasjonsformål og meningsskaping, og fire vertikale tråder som illustrerer fire forskjellige tilnærminger til ledelse som meningsskaping. Disse tilnærmingene er meningsgiving, ledelse som legitimeringen av tvil, meningsledelse og meningsskapt ledelse. Oppgaven er en casestudie med en hermeneutisk og sosialkonstruktivistisk tilnærming, og det empiriske feltet er pop/rockfestivalen Pstereo. I analysen konstrueres fire formål; ”å inkludere studentene i byfellesskapet”, ”å gi den gode publikumsopplevelsen”, ”å pleie patriotismen til Trondheim” og ”å være den nye generasjonen arrangører”. Videre identifiseres fem teser som ser ut til å prege ledelse i Pstereo; ”informasjon gis på en ”need-to-know-basis””, ”spenninger må håndteres”, ”praktiske oppgaver må gjennomføres”, ”festivalledelse er ekstremledelse uten sikkerhetsnett” og ”målet er å skape en selvgående materie”. Formålskonstruksjonene og ledelsestesene kobles sammen med meningsskaping, før skjæringspunktene mellom ”ledelse i Pstereo som meningsskaping” og ”meningsskaping omkring Pstereos formål” identifiseres. Ut fra dette ser det ut som at ledelse i Pstereo er praktisk og operativt orientert, og at den hierarkiske ledelsen derfor inntar en passiv rolle i forhold til meningsskaping omkring formål. Det identifiseres også et sprik mellom Pstereos formålsformuleringer og formålene som ledelse ser ut til å ha skapt mening omkring. Ut fra dette foreslås det at ledelse skaper mening omkring formål i Pstereo gjennom at ledelsen (substantivet) er selektiv i utvelgelsen av organisasjonsmedlemmer (meningsskapere), slik at den meningsskapte ledelsen (verbet) som er et resultat av ikke-hierarkisk ledelse skaper et meningsinnhold omkring formål som er er basert på referanserammer som er sammenfallende med den hierarkiske lederens. På denne måten, og ved å selv være et hint som bidrar til meningsskaping for å begrense den ikke-hierarkiske ledelsens problem- og løsningsrom til å omfatte den praktiske gjennomføringen for en best mulig festival, sørger den hierarkiske lederen for at innholdet som kommer ut fra meningsskapingen omkring formål er i tråd med den retningen lederen ville ha staket ut om han måtte. Avslutningsvis foreslås det for videre forskning å heve kunnskapsnivået innenfor festivalledelse på en måte som bygger videre på fruktbarheten fra ledelse som meningsskaping og kunstledelse, men som samtidig inkluderer fordelene fra det mer administrativt rettede feltet eventledelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleLedelse som meningsskaping omkring formål: en casestudie i festivalen Pstereoen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record