Show simple item record

dc.contributor.authorSimonsen, Siri Gunn
dc.contributor.authorJohansson, Inger Signe
dc.date.accessioned2009-08-05T09:26:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1890‐520X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144196
dc.description.abstractProsjektet er et samarbeid mellom høgskole og praksissteder 2007-2008. Foreliggende rapport er del av hovedprosjektet og representerer første fokusgruppeintervju. Hensikten var å beskrive hva og hvordan sykepleiere veileder under praksisopplæring for å kvalitetssikre i legemiddelhåndtering. Kvalitativ metode med intervju, videoopptak og observasjonsskjema er anvendt for å beskrive veiledninga. Det ble gjennomført en times fokusgruppeintervju av fem sykepleiere på en kirurgisk avdeling. Høgskolelektor var moderator. Intervjuet ble styrt av fem hovedspørsmål som var kjent på forhånd. Avdelingssykepleier var observatør, og benyttet et ferdig momentskjema for registrering av hva som ble drøftet og belyst under intervjuet. De nedskrevne data som primært ble innsamlet, ble sammenholdt med video og observasjonsskjemaer. Deretter ble rådata presentert og justert av deltakerne i fokusgruppeintervjuet. Resultatet viser at sykepleierne veileder mens de er virksomme i pasientomsorgen basert på pasientens behov. Studentene deltar i sykepleieraktiviteter der veiledningen skjer med stor faglig dyktighet og engasjement, både for pasient og tilrettelagt for læring. Studentene ble tatt med i aktuelle læresituasjoner rundt legemiddelhåndtering fortløpende. Veiledningen hadde ingen bestemt struktur eller spesifikk progresjon. Veiledningen var ikke spesielt innrettet mot det aktuelle praksisnivå studenten befant seg i. Studentene ble utfordret til å legge fram sine kunnskaper eksempelvis for de ansatte i felles forum. Hektisk arbeidsdag og store utskiftinger i personalgruppa ble ikke av noen angitt som hemmende. Romslige lokaler ble framhevet som betydningsfullt for å drive veiledning uforstyrret. Fra intervjuene framkommer at sykepleierne var bevisst sin funksjon som rollemodell. De veiledet i forskrifter og lovverk, men handlet iblant lojalt overfor sykehusrutiner som kan være i konflikt med optimal legemiddelhåndtering. Sykepleierne opplevde store individuelle nivåforskjeller hos studentene i 2.praksisår. De ønsket en opplæringslogg med vilkår som kan sjekkes ut og signeres underveis i praksisperioden. Et forslag til opplæringslogg er blitt utformet med tanke på utprøving i klinisk praksis. Den kvalitativt gode veiledning fremmes av gode rammefaktorer i tid, rom og arbeidsorganisering koplet til motiverte, godt forberedte og aktive studenter.en
dc.format.extent358818 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks rapportserieen
dc.relation.ispartofseries2009:6en
dc.subjectpraksisopplæringen
dc.subjectlegemiddelhåndteringen
dc.subjectsykepleieen
dc.subjectveiledningen
dc.titleLegemiddelhåndtering og sykepleierstudenter - en beskrivelse av sykepleieres veiledning i praksisen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record