Show simple item record

dc.contributor.authorTrædal, Tore
dc.date.accessioned2012-08-08T07:00:08Z
dc.date.available2012-08-08T07:00:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143562
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven er gjennomført som en del av Valdres Næringshages verdiskapningsprosjekt rettet mot hyttemarkedet i Valdres. Håndverksbedriftene i Valdres er en viktig faktor i tilbudet til hytteeierne. De første håndverkerne som hyttebefolkningen møter vil ofte være snekkeren og det er derfor naturlig å ta tak i denne bransjen for å finne ut hvordan denne yrkesgruppen planlegger sin virksomhet og hvordan dette er forklart i teorien (Fønhus, 2012). Som en følge av dette ble oppgavens problemstilling: Hvordan snekkerbedrifter i Valdres planlegger å møte et økt ettermarked i hytteområdene i Valdres. I de første kapitlene har jeg beskrevet og begrunnet valg av forskningsmetode og utvalg av respondenter samt satt opp en intervjumal. Jeg har forsøkt å forklare hvorfor jeg ønsker svar på disse emnene. Teorien har jeg sett på i samband med de funn som er gjort i intervjuene og i analysen har jeg sett på den planlegging og de områder bedriftene finner viktige i forbindelse med ettermarkedet. Tilslutt har jeg sett på hvilke muligheter dette gir for Valdres Næringshage for å hjelpe snekkerbedriftene å få til en bedre verdiskapning i forhold til ettermarkedet blant fritidsboliger i Valdres. Hensikten med denne oppgaven har vært å forsøke å avdekke hvordan snekkeren, som har tett omgang med hytteeierne, mener ettermarkedet har utviklet seg og hvordan det vil utvikle seg i framtiden. Likeledes ønsker jeg å finne ut hvilke muligheter dette gir for økt verdiskapning.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: This task is carried out as part of the Valdres Næringshages project: “added value program for the holiday home market in Valdres”. Crafts Businesses in Valdres is an important factor in the offer to cabin owners. The first craftsmen who meet the holiday home population will often be a carpenter and for that reason it is natural to take hold of this business to find out how the carpentry industry is planning its activities and how this is explained in the theory (Fønhus, 2012). As a result, the chosen topic: How joinery companies in Valdres are planning to meet an increased aftermarket in holiday home areas in Valdres. In the first chapters I have described and justified the choice of research methods and selection of respondents and set up an interview template. I have tried to explain why I want answers to these topics. The theory has been seen in connection with the findings of the interviews and the analysis is concentrated on the planning in connection with the aftermarket. Finally, I looked at the opportunities this provides for Valdres Næringshage to help joinery companies to get better revenues from the aftermarket of holiday homes in Valdres. The purpose of this task has been to try to discover how the carpenter, who has close relations with cabin owners, find that the market has evolved and how it will evolve in the future. Likewise, I want to find out what opportunities this provides for increased value.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecthåndverksbedriftno_NO
dc.subjectettermarkedno_NO
dc.titleHvordan planlegger snekkerbedrifter å møte et økt ettermarked i hytteområdene i Valdresno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record