• Approaching Policies for Handling Social Inequality in Nordic Education 

   Smeplass, Eli; Leiulfsrud, Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   One of the main features of the Nordic Welfare Model is the strong emphasis on social equality with ambitious public welfare arrangements, including family policies, public health and the educational system. Despite of ...
  • BULKIS-RAPPORT 2/21 

   Haugseth, Jan Frode; Smeplass, Eli (Report, 2021-07-08)
   Som ledd i en pågående longitudinell datainnsamling samlet forskergruppen BULKIS ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet inn kvalitative/kvantitative data fra Norge/Sverige våren ...
  • Den norske kjønnsforskningen: Forskning, politikk, diskurser og makt 

   Smeplass, Eli (Master thesis, 2012)
   Oppgavens tema er forskning, politikk og makt. Prosjektet er en kvalitativ analyse av den norske kjønnsforskningen. Det norske kjønnsforskningsprogrammet legges ned fra 2012. I kjølvannet av dette handler oppgaven om hva ...
  • Det handler om å bygge broer 

   Nordvi, Ida Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Relasjonskompetanse og relasjonsbygging mellom lærer-elev er begreper som står sentralt i skolen, og er et utgangspunkt for en god arbeidsdag både for læreren selv, og eleven. Hensikten med denne oppgaven var ...
  • Elevmedvirkning i skolen 

   Stakkeland, Anne Marte (Bachelor thesis, 2019)
   Elevmedvirkning er en viktig del av elevenes danningsprosess. Det er også med på å utvikle dem til å bli gode og selvstendige medlemmer av det demokratiske samfunnet de lever i. Tema for denne oppgaven er elevmedvirkning ...
  • Fagbrev på jobb: En alternativ modell for opplæring og styrket rekruttering i Telekommunikasjonsmontørfaget 

   Lossius, Roger (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan voksne hjelpearbeidere i Telekommunikasjonsmontørfaget opplever deres nye opplæringssituasjon gjennom Fagbrev på jobb-ordningen. Ordningen som ble vedtatt i 2018 ...
  • Gør mændene en forskel i børnehaven? Rapport fra et studie af børnehavens pædagogiske kønskarakter 

   Olsen, Bent; Smeplass, Eli (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Do men make a difference in kindergartens? Report from a study of the gendered character of the kindergarten. Several kindergarten policies identify men as an exceptional educational resource in kindergartens. An increased ...
  • Helse- og oppvekstfag i et lokalmiljø ........................................................... En kvalitativ studie av elever og læreres forståelse av oppvekstbetingelser på bygda 

   Haakonsen, Linda-Marie N (Master thesis, 2020)
   Sammendrag Jenter som vokser opp på bygda foretrekker ofte typisk kvinnedominerte yrker når de skal velge studieretning. I denne sammenheng har jeg undersøkt om det er noe som påvirker jentenes utdanningsvalg. Jeg har ...
  • Hvilken karakter fikk du? 

   Dahlmo, Tor Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven retter ett blikk mot karakterer i et vurdering for læring-perspektiv. Den vil gi innsikt i hvilke utfordringer lærere har ved bruk av karakterer i vurderingen. Dette kommer frem gjennom lærernes svar, ...
  • Hvordan kan læreren bruke lekser som en ressurs ved siden av undervisningen? 

   Helgevold, Eskild Gilje (Bachelor thesis, 2019)
   Jeg har valgt å fordype meg i lekser til denne bacheloroppgaven. Jeg har alltid vært fascinert av fenomenet lekser og forsøkt å forstå den komplekse naturen av lekser i vår moderne skole. I dette prosjektet har mine studier ...
  • Hvordan snakke med elever om seksualitet? 

   Meløy, Siren (Bachelor thesis, 2019)
   I dette forskningsprosjektet har jeg forsøkt å sette lys på hvordan ulike lærebøker i samfunnsfag velger å arbeide med temaet seksualitet, og hvilke følger dette kan ha for elevenes læring. Jeg har også ønsket å undersøke ...
  • Hvordan undervise om 22.juli. 

   Tandberg, Anders (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven undersøker jeg hvordan lærere i norsk skole underviser i temaet terrorhandlingene 22.juli. Formålet med oppgaven er å undersøke om det blir undervist noe i det hele tatt, og eventuelt hvordan lærere ...
  • Kan Heimdall's Quest bidra til klassemiljø? 

   Dalsaune, Karl Arne (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven tar for seg temaet hvordan et spillbasert motivasjonssystem kan ha en innvirkning på klassemiljø. Jeg har vært lærer i 12 år ved IKT-servicefag. Dette er en kryssløplinje på vg2, som samler elever med ...
  • Kan læreboka være lærerens eneste hjelpemiddel? - En lærebokanalyse om demokratisk medborgerskap 

   Hansen, Lena (Bachelor thesis, 2019)
   En viktig politisk og pedagogisk målsetning i den norske skolen er at elevene forberedes til demokratisk samfunnsdeltakelse gjennom opplæringen, dette skal klargjøre elevene til det vi kaller å være en demokratisk medborger. ...
  • Konstruksjonen av den problematiske lærerutdanningen Lærerutdanningen i et institusjonelt og politisk landskap 

   Smeplass, Eli (Doktoravhandlinger ved NTNU;2018:330, Doctoral thesis, 2018)
   Sammendrag Norsk lærerutdanning er under stort press fra media, politikere og ett offentlig utdanningssystem opptatt av hvordan man kan reformere og forbedre norsk skole og lærerutdanningen. Avhandlingen retter fokuset ...
  • Krisepedagogikk: Bruken av skremmende og ufiltrerte nyheter i undervisning 

   Dalby, Hanne Mostervik (Bachelor thesis, 2019)
   Hvordan snakker man med unge elever om krisepregede hendelser? I denne oppgaven har jeg brukt kvalitative intervju for å se nærmere på hvordan et utvalg norske lærere håndterer krisepregede hendelser i sin undervisning. ...
  • Kroppspress på ungdomsskolen 

   Alne, Silje Storhagen (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Jeg har valg å undersøke kroppspresset på ungdomsskolen. Grunnen til at jeg valgte å gjøre dette, var at jeg selv hadde lest en del artikler tidligere, hvor de aller fleste hadde henvisninger til undersøkelser ...
  • Kønnene i sociologisk krydsild: Gør det mandlige personale i børnehaverne egentlig nogen forskel? 

   Olsen, Bent; Smeplass, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The genders in sociological crossfire: Men are a desired resource in the kindergartens, but why? It has become the common strong point of view in politics of education, that men are an exceptional educational resource in ...
  • Lærerhjerte 

   Isaksen, Tonje Mølmen (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er barneomsorg, og problemstillingen fokuserer på hvordan lærere forholder seg til elevers omsorgssituasjon, og eventuelt omsorgssvikt. I tillegg har jeg en underproblemstilling som fokuserer ...
  • Mænd i børnehaven – gør de egentlig nogen forskel? 

   Olsen, Bent; Smeplass, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det er en udbredt opfattelse, at mænd er en ekstraordinær pædagogisk ressource i børnehaverne, og at man derfor bør fremme en større andel af mandligt ansatte i børnehaverne. Vi skal undersøge og problematisere denne præmis ...