Show simple item record

dc.contributor.advisorVifladt, Anne
dc.contributor.authorAas, Katarina
dc.date.accessioned2024-03-27T18:19:18Z
dc.date.available2024-03-27T18:19:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:155881309:47663406
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3124343
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Det er et stadig økende press på helsetjenestene til pasienter utenfor sykehus, pasientene blir eldre og lever lenger med komplekse sykdomsbilder. Etter at samhandlingreformen ble iverksatt er det overført mange oppgaver til kommunehelsetjenesten, og det har bidratt til utfordringer i ivaretakelsen av hjemmeboende pasienter i norsk kommunehelsetjeneste. Det er behov for å etablere samarbeid på tvers av helsetjenester, etablere mer avansert klinisk kompetanse og bidra til utvikling av mobile integrerte helsetjenester i en prehospital setting. Hensikt: Med denne masteroppgaven ønsker jeg å beskrive helsepersonellets erfaringer med bruk av mobile integrerte helsetjenester og hvordan erfaringene kan bidra til kunnskap om rollen til avansert klinisk allmennsykepleiere i mobile integrerte helsetjenester. Metode: Masteroppgaven har et kvalitativ deskriptivt design med individuelle intervjuer. Det ble gjennomført åtte intervjuer av helsepersonell som er ansatt i mobile integrerte helsetjenester. Analysen av data er gjennomført med tematisk analyse av Braun & Clarke. Resultater: Den tematiske analysen avdekket fire hovedtemaer. Organisering og strukturelle faktorer. Kriterier for varsling av mobile enheter. Kompetansekrav og utvikling. Teamarbeidet sin betydning for utvikling av prehospitale helsetilbud. Konklusjon: Funn i studien tyder på et stort potensiale for å utvikle samarbeid imellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Helsepersonellet som deltok i studien opplever at organiseringen av funksjoner innad i de mobile integrerte helsetjenestene må endres og forbedres, for å kunne utnytte potensialet i teamarbeid. Studien peke på klinisk erfaring og kompetansekrav til helsepersonell som jobber prehospitalt som en suksessfaktor, for å oppnå mer hjemmebehandling og ivaretakelse av pasienter utenfor sykehus. Nøkkelbegreper: kommunehelsetjenesten, avansert klinisk sykepleie, avansert klinisk allmennsykepleier, teamarbeid, samarbeid, mobile integrerte helsetjenester, kvalitativ forskningsmetode
dc.description.abstractAbstract Background: Increasing demands for healthcare services outside hospitals, coupled with an aging population with complex illnesses, has put pressure on the Norwegian healthcare system. Following the implementation of the co-operation reform, many responsibilities have been transferred to municipal health services, resulting in challenges providing care to patients living at home. The need to strengthen collaboration across healthcare services is widely acknowledged, along with a demand to establish advanced clinical expertise and contribute to the development of mobile integrated healthcare services in a pre-hospital setting. Objective/Purpose: The objective of this master's thesis is to explore health personnel's experiences with the use of mobile integrated health services and examine how these experiences contribute to understanding the role of advanced clinical nurses in such services. Method: The master's thesis adopts a qualitative descriptive design employing individual interviews. Eight interviews were conducted with health personnel employed in mobile integrated health services. Thematic analysis, following Braun & Clarke's approach, was used to analyse the data. Results: The thematic analysis revealed four main themes. Organisation and structural factors. Criteria for alerting mobile devices. Competence requirements and development. The significance of teamwork for the development of prehospital health services Conclusion: The study suggests significant potential for developing cooperation between community and specialist health services in Norway. Health personnel emphasised the need to reorganise and improve the functions within mobile integrated health services to fully utilise the potential of teamwork. Clinical experience and competence requirements for healthcare personnel in a pre-hospital setting were identified as critical success factors for achieving more home treatment and hospital-at-home services. Keywords: community healthcare, advanced clinical nursing, advanced practice nurse, teamwork, collaboration, mobile integrated healthcare services, qualitative research method
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMobile integrerte helsetjenester prehospitalt
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record