Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinnes, Kristian
dc.contributor.authorJordet, Maria
dc.date.accessioned2023-12-21T18:19:20Z
dc.date.available2023-12-21T18:19:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:160008938:65578653
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3108702
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om å se nærmere inn på hva de norske myndighetene foretok seg for å best mulig forvalte de nye olje- og gass ressursene da disse ble oppdaget i 1969, og hva som ble gjort frem til 1990 da staten opprettet det norske oljefondet. Petroleumsvirksomheten har vært en viktig forutsetning for både landets velstand og en stor del av poltikken, både internasjonalt – men også lokalt. Mange har jobb tilknyttet olje og gass-næringen, det er en industri som påvirker hele det norske samfunnet. Jeg synes derfor det er spennende å se på hva de norske myndighetene gjorde i startperioden til det som skulle bli ett nasjonalt oljeeventyr. Oppgaven ser nærmere på institusjonene staten opprettet for å skape nasjonal kontroll på området da vi først fant olje i Nordsjøen, samtidig som jeg ser på den internasjonale situasjonen og hvorfor denne var til fordel for Norges oljenæring. Diskuterer videre grunnleggende retningslinjer for industrien og viktig lærdommer som setter grunnlaget for den videre utviklingen. For å forstå hvorfor myndighetene reagerte som de gjorde, ser jeg på idealene og normene i samfunnet, og hvordan samfunnet klarte å skape en såpass god ressursforvaltning og kompetanseoppbygging med et relativt dårlig utgangspunkt – ettersom Norge ikke hadde noen erfaring innen oljeindustri fra tidligere. Sammen med at petroleumsvirksomheten tar seg opp og økonomien vokser, fører dette til nye utfordringer myndighetene må forholde seg til. Jeg går derfor nærmere inn på disse, men ser også på de nye mulighetene staten sto ovenfor. Det norske samfunnet gikk gjennom en enorm prosess på ganske få år, og det skjedde sentrale endringer som har vært med på å skape landet til den velferdsstaten den er i dag. Etter hvert som industrien ekspanderer, får den også en sikkerhet- og miljødimensjon. Fokuset i oppgaven er hva som lå til grunne for Norges eksepsjonelle oljepolitikk og etter hvert de statlige prosessene som måtte til for å holde tritt med – og forvalte industrien på best mulig måte. Den økende velstanden endret landet både på et politisk og kulturelt nivå.
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is about taking a closer look at what the Norwegian authorities did to best manage the new oil and gas resources when these were discovered in 1969, and what was done up until 1990 when the state established the Norwegian Oil Fund. The petroleum industry has been an important prerequisite for both the country's prosperity and a large part of politics, both internationally - but also locally. Many have jobs connected to the oil and gas industry, it is an industry that affects the whole Norwegian society. I therefore think it is exciting to look at what the Norwegian authorities did in the initial period of what was to become a national oil adventure. The assignment takes a closer look at the institutions the state created to create national control in the area when we first found oil in the North Sea, at the same time I look at the international situation and why this was beneficial for Norway's oil industry. Then I further discusses the basic guidelines for the industry and important lessons that lay the foundation for further development. To understand why the authorities reacted the way they did, I look at the ideals and norms in society, and how society managed to create such good resource management and competence building with a relatively poor starting point - as Norway had no previous experience in the oil industry. Together with the fact that the petroleum business startet picking up and the economy was growing, leads to new challenges that the authorities must deal with. I therefore go into these in more detail, but also look at the new opportunities the state faced. Norwegian society went through an enormous process in just a few years, and key changes took place that have helped to create the country into the welfare state it is today. As the industry expands, it also took on a safety and environmental dimension. The focus of the thesis is what was the basis for Norway's exceptional oil policy and eventually the state processes that were needed to keep up with - and manage the industry in the best possible way. The growing prosperity changed the country both on a political and cultural level.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNorske Myndigheters Oljepolitikk fra 1969 til 1990
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record