Show simple item record

dc.contributor.advisorStachowski, Jakub
dc.contributor.authorMostad, Magnus Robertsen
dc.date.accessioned2023-10-28T17:19:55Z
dc.date.available2023-10-28T17:19:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138964926:34501860
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099257
dc.description.abstractDenne masteroppgaven utforsker norske fremmedkrigere i den russisk-ukrainske krigen, og hva som gjør dem villige til å delta i krig. Oppgaven er et kvalitativt prosjekt som basert på dybdeintervjuer gir en innsikt i (1) hvorfor nordmenn verver seg som fremmedkrigere i Ukrainsk tjeneste; (2) hvorfor de velger å bli i Ukraina når de møter krigens realiteter og (3) hvordan dette inngår i deres fremtidsperspektiv. Oppgaven tar utgangspunkt i informanter som har tjenestegjort som stridende ved fronten i Ukraina, men som ikke har tidligere militær erfaring eller etnisk tilknytning til Ukraina. Oppgavens teoretiske utgangspunkt er sosiologisk teori basert på handlingstyper og solidaritet, samt tidligere forskning og perspektiver på fremmedkrigere som fenomen. Gjennom arbeidet mitt identifiserer jeg hvordan det å være fremmedkriger er en dynamisk prosess preget av en sterk følelse av solidaritet som endrer seg fra avgjørelsen om å reise, til avgjørelsen om å bli i krigen. Videre identifiserer jeg hvordan det å verve seg som fremmedkriger kan anses som en skapende handling der informantene finner seg til rette i sin rolle som soldat, og i flere tilfeller ønsker å fortsette med militær virksomhet. Det fremkommer at dette ikke betyr at man gir opp livet sitt i Norge, men at det heller er å anse som en type fremmedkriger-profesjon der fremmedkrigerne pendler frem og tilbake fra tjeneste i Ukraina. Utover dette identifiseres det at fremmedkrigere i mitt tilfelle vanskelig lar seg plassere under typologiene som tidligere har blitt brukt til analyse av fremmedkrigere. Dette gjør at jeg argumenterer for at det å være fremmedkriger burde anses som en dynamisk prosess, der ulike steg i prosessen preges av ulike motivasjoner og refleksjoner.
dc.description.abstractThis master's thesis explores Norwegian foreign fighters in the Russian-Ukrainian war, and what makes them willing to participate in war. The thesis is a qualitative project that, based on in-depth interviews, provides an insight into (1) why Norwegians enlist as foreign fighters in Ukrainian service; (2) why they choose to stay in Ukraine when faced with the realities of war and (3) how this is part of their future perspective. The thesis is based on informants who have served as combatants on the front lines in Ukraine, but who have no previous military experience or ethnic ties to Ukraine. The theoretical basis of the thesis is sociological theory based on types of action and solidarity, as well as previous research and perspectives on foreign fighters as a phenomenon. Through my work, I identify how being a foreign fighter is a dynamic process characterised by a strong sense of solidarity that changes from the decision to leave to the decision to stay in the war. Furthermore, I identify how enlisting as a foreign fighter can be seen as a creative act where the informants settle into their role as a soldier, and in several cases want to continue with military activities. It emerges that this does not mean giving up one's life in Norway, but that it is rather to be regarded as a type of foreign fighter profession where the foreign fighters commute back and forth from service in Ukraine. In addition to this, it is identified that foreign fighters in my case are difficult to place under the typologies that have previously been used in analyses of foreign fighters. This leads me to argue that being a foreign fighter should be considered a dynamic process, where different steps in the process are characterised by different motivations and reflections.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFri til å dra - Villig til å bli: Norske fremmedkrigere i den russisk-ukrainske krigen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record