Show simple item record

dc.contributor.advisorVilla, Mariann
dc.contributor.authorAbrante, Maria Isabel
dc.date.accessioned2023-09-07T17:19:57Z
dc.date.available2023-09-07T17:19:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138965075:10085859
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088030
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractKvinners helse har gjennom tidene vært, og er fremdeles, forbundet med skam og manglende anerkjennelse. Denne masteroppgaven undersøker unge kvinners forhold til fenomenet kvinnehelse. Herunder er deres forståelse av begrepet relevant, samt hvordan helse tematiseres i skolen, og hvorfor å snakke om kvinnehelse oppleves som betydningsfullt. Dette er undersøkt gjennom kvalitative intervjuer med ni unge kvinner, der deres forhold til begrepene «helse» og «kvinnehelse» er sentralt i forsøket på å forstå hvordan kvinnehelse fremstår fra deres ståsted. Opplevelsene og erfaringene ses i lys av teori om kjønn, der kjønn forstås som en sosial kategori, og teori om personlige erfaringers betydning for sosial endring. Oppgaven synliggjør hvordan begrepet kvinnehelse gir unge kvinner et begrep for å artikulere opplevelser av sosial ulikhet. Ulikheten er dessuten til stede i erfaringer av skolen som kunnskapsformidler om helse. Disse forholdene skaper et behov for å snakke om kvinnehelse, der å artikulere intime detaljer om sin helse oppleves som meningsfullt.
dc.description.abstractThroughout history, women's health has been, and still is, associated with shame and lack of recognition. This master's thesis examines young women's relationship to the phenomenon of women's health. Their understanding of the concept is relevant, as well as how health is thematized in school, and how talking about women's health is perceived as meaningful. This is investigated through qualitative interviews with nine young women, where their relationship to the term’s "health" and "women's health" is central in an attempt to understand the phenomenon from their perspective. The experiences are seen in the light of gender theory, where gender is understood as a social category, and theory on the importance of personal experiences for social change. The thesis highlights how the concept of women's health provides young women with a concept to articulate experiences of social inequality. The inequality is also present in the experiences of school as a provider of knowledge about health. These conditions create a need to talk about women's health, where articulating intimate details about one's health is experienced as meaningful.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Det er jo egentlig så naturlig» En kvalitativ studie av unge kvinners erfaring av fenomenet kvinnehelse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record