Show simple item record

dc.contributor.advisorIngul, Jo Magne
dc.contributor.advisorHavik, Trude
dc.contributor.authorBentzen, Martine
dc.date.accessioned2023-07-21T17:21:02Z
dc.date.available2023-07-21T17:21:02Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:136730541:47162589
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080858
dc.description.abstractBakgrunn: Økt forekomst av psykiske utfordringer særlig blant jenter i ungdomsskolen danner grunnlaget for ønske om videre forskning om dette tema. Dette er en kvalitativ studie som undersøker ulike faktorer som jenter opplever kan føre til stress og press, og som igjen kan danner grunnlaget for psykisk uhelse blant jenter i 9.klasse. Metode: Det ble foretatt dybdeintervju av 9 jenter ved to ulike ungdomsskoler i Nord-Trøndelag. Data ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering (Malterud, 2018). En semistrukturert intervjuguide dannet grunnlaget for intervjuene og data i denne studien/masteroppgaven. Resultat: Resultatet fra denne studien kan tyde på at jenter i 9.klassen i dag påvirkes av flere ulike stressorer. Stressorer som påvirker jentenes psykiske helse i dette utvalget, var prestasjonspress på skolen, prestasjonspress gjennom sosiale media (skjønnhetsidealer, klær, kropp og mote) og forventningspress fra guttene. Disse stressorene kom fra jentenes egne forventninger om å prestere på skolen og gjennom sosiale media og dets påvirkning. En konsekvens av disse stressorene var for flere av jentene økt bruk av sosiale media, og dårligere søvnkvalitet. Når vedvarende stress og press overgikk jentenes evne til å håndtere den totale mengden sunt stress, kunne det gå over i usunt stress, og derav gi utslag i psykisk uhelse. Konklusjon: Studien konkluderer med at faktorer som påvirker unge jenters psykiske helse er sammensatt. Hva som påvirker jentenes psykiske helse negativt eller positivt kan ses i sammenheng med ønsket om å være deltagende i sosiale arena, samt frykten for å skulle bli stående alene eller bli utelatt. Dette avhenger også av motstandsdyktighet og hvilke mestringsopplevelser jentene har gjennom oppveksten og sosiale relasjoner i skolen. Studien peker på viktige faktorer som påvirker den psykiske helsen negativt, og kan bidra med tema for videre forskning. Økt kunnskap blant voksne rundt ungdommen kan bidra til å begrense skadepotensialet den økte bruken av sosiale media kan ha, samt hvilke faktorer som i ungdommenes sosiale liv kan pekes på som støttende i forebygging av psykisk uhelse blant unge trønderske ungdomsskolejenter. Nøkkelord: Ungdomsskoleelever, stress, press, skole, psykisk helse, prestasjoner, sosiale media.
dc.description.abstractAbstract Background: Increased incident of psychological challenges particularly among girls in secondary school form the basis for a desire for further research on the topic. This is a qualitative study that examines various factors experienced by girls that can lead to stress and pressure, which in turn form the basis for mental illness among girls in the 90th grade. Methods: In-depth interviews were conducted with 9 girls at two different secondary schools in Nord-Trøndelag. Data were analyzed using systematic text condensation (Malterud, 2018). The interwievs were conducted semi-structured, using an interview guide. Result: The results of this study indicate that girls in the 9th grade today are affected by several different stressors. Stressors affecting the girls' mental health were performance pressure at school, performance pressure through social media (beauty ideals, clothes, body and fashion) and expectation pressure from the boys. These stressors came from the girls' own expectations to perform at school and through social media and its influence. A consequence of these stressors was, for many, increased use of social media and poorer sleep quality. When persistent stress and pressure exceeded the girls' ability to handle the total amount of healthy stress, it could turn into unhealthy stress, resulting in mental illness. Conclusions: The study concludes that factors that affect young girls' mental health are complex. What affects the girls' mental health negatively or positively can be seen in the context of the desire to participate in social events, as well as the fear of being left alone or being left out. This also depends on resilience and what coping experiences the girls have through growing up and social relationships at school. The study points to important factors that negatively affect mental health, and lays down guidelines for what further research should be. Increased knowledge among adults around the young person can help to limit the damage potential that the increased use of social media can have, as well as which factors in the young people's social life can be pointed out as supporting the prevention of mental illness among young secondary school girls. Key Words: Junior high school students, stress, pressure, school, mental health, achievments, social media.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEr ditt beste bra nok? En kvalitativ studie om press og stress blant jenter i ungdomsskolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record