Show simple item record

dc.contributor.advisorSkoglund, Anne
dc.contributor.authorHolm, Karoline Skårer
dc.contributor.authorMyrvågnes, Silje
dc.date.accessioned2023-07-19T17:19:41Z
dc.date.available2023-07-19T17:19:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139585348:151284222
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080331
dc.description.abstractBakgrunn: Smertebehandling hos opioidavhengige kan være utfordrende, både på grunn av at smertefysiologien til disse pasientene er endret av langvarig opioidbruk, men også basert på hvordan helsepersonellet møter pasientene, og deres holdninger og kunnskaper om temaet. Hensikt: Å belyse hva forskning og annen litteratur sier om hvordan sykepleiere kan tilrettelegge for god smertelindring hos opioidavhengige ved somatisk sengepost. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som benytter kvalitative og kvantitative forskningsartikler. Problemstillingen belyses ved hjelp av åtte forskningsartikler, faglitteratur og offentlige publikasjoner. Databaser som ble benyttet til søket var Pubmed og Cinahl. Resultat: Analyseprosessen avdekket manglende kunnskap hos sykepleiere om opioidavhengighet og smertebehandling. Det finnes mange misoppfatninger om opioidavhengige, og de kan oppleve å bli stigmatisert og diskriminert i møtet med helsevesenet. Konklusjon: Litteraturstudien belyser hvor viktig det er med kunnskapsbasert praksis for å unngå vilkårlig praksis og dårlige pasientutfall. Sykepleieren må i større grad oppsøke vitenskapelig informasjon og søke veiledning der kompetansen ikke strekker til. Sykepleier bør gjøre seg bevisst sine holdninger og hvordan disse kommer til uttrykk i møte med pasienten. Tverrfaglig tilnærming er essensielt for at pasienten skal oppleve en enhetlig tjeneste og samkjørt behandling, det er lønnsomt med tidlig strukturering av behandlingen.
dc.description.abstractBackground: Pain management in opioid-dependent individuals can be challenging due to the altered pain physiology resulting from prolonged opioid use. Additionally, it is influenced by how healthcare professionals approach and perceive these patients, including their attitudes and knowledge on the subject. Objective: To explore what research and literature suggests regarding how nurses can facilitate effective pain relief for opioid-dependent individuals in somatic hospital units. Method: This study is a literature review that includes both qualitative and quantitative research articles. The research question is addressed through analysis of eight research articles, relevant literature, and public documents. The databases used for the search were Pubmed and Cinahl. Results: The analysis process revealed a lack of knowledge among nurses concerning opioid dependency and pain management. There are numerous misconceptions about opioid-dependent individuals, and they may experience discrimination in healthcare settings. Conclusion: This literature review highlights the importance of evidence-based practice to avoid arbitrary approaches and poor patient outcomes. Nurses must seek scientific information and guidance when their competence is insufficient. Nurses should also be aware of their attitudes and how these are expressed in patient interactions. Multidisciplinary approach and early structuring of treatment is crucial to ensure a unified and coordinated service.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan tilrettelegge for god smertelindring hos opioidavhengige ved somatisk sengepost?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record