Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStikbakke, Elin
dc.contributor.authorAl-Sultan, Rahman
dc.contributor.authorLangeland, Eli
dc.date.accessioned2023-07-19T17:19:35Z
dc.date.available2023-07-19T17:19:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139585348:151284135
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080327
dc.description.abstractBakgrunn: I 2022 var det 210 nye tilfeller av barnekreft i Norge. Det er ulike behandlinger for en kreftdiagnose: kirurgi, strålebehandling og cytostatikabehandling. Disse behandlingsmåtene har en rekke fysiske og psykiske symptomer som kan svekke livskvaliteten til barnet. I tillegg kan det være en stor påkjenning for foreldrene til barnet å ha et kreftsykt barn. For å ivareta den pediatriske pasienten og deres foreldre, kreves det kunnskap og kompetanse innenfor blant annet veiledning, støtte og kommunikasjon hos sykepleier. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å bearbeide tiltak som kan forbedre livskvaliteten til pediatriske pasienter med kreft. I tillegg har vi et stort fokus på å støtte og veilede foreldre, da de er en viktig ressurs for barnet. Gjennom tilstrekkelig informasjon, støtte og veiledning har foreldrene muligheten til å bidra til økt livskvalitet både for barnet og seg selv. Metode: Det ble benyttet syv kvalitative og kvantitative vitenskapelige artikler gjennom et strukturert søk i databasene CINAHL og PubMed. Søkeordene som ble benyttet var: children, nursing, cancer og education. I litteraturstudien vår er Aveyards (2019) sin metode for tematisk analyse benyttet. Dette for å bearbeide og oppsummere funnene. Resultat: Det ble avdekket fire hovedtema: 1) Faktorer som påvirker livskvalitet til pediatriske pasienter, 2) Sykepleierens roller, 3) Ivaretakelse av pårørende til pediatriske pasienter, 4) Ivaretakelse av den pediatriske pasienten. Konklusjon: Litteraturstudien konkluderer med at det er flere tiltak som kan iverksettes for å bedre livskvaliteten til pediatriske kreftpasienter. Foruten å behandle fysiske og psykiske symptomer er tilpasset kommunikasjon, åpen og ærlig informasjon, normalisering av hverdag, samt anerkjenne og veilede foreldrene er tiltak som kan bidra til økt livskvalitet.
dc.description.abstractBackground: In 2022, there were 210 new cases of childhood cancer in Norway. There are different treatments for a cancer diagnosis: surgery, radiotherapy and chemotherapy. These methods of treatment have a number of physical and psychological symptoms that can impair the quality of life of the child. In addition, having a child with cancer can be a great strain on the child's parents. In order to look after the pediatric patient and their parents, knowledge and competence in areas such as guidance, support and communication are required from nurses. Purpose: The purpose of the literature study is to develop measures that can improve the quality of life of pediatric patients with cancer. In addition, we have a great focus on supporting and guiding parents, as they are an important resource for the child. This can also contribute to an increased quality of life for them. Methods: Seven qualitative and quantitative scientific articles were used through a structured search in the databases CINAHL and PubMed. The keywords used were children, nursing, cancer and education. In our literature study, Aveyard's (2019) method for thematic analysis is used. This is to process and summarize the findings. Result: Four main themes were uncovered: 1) Factors affecting the quality of life of pediatric patients, 2) The nurse's roles, 3) Care of relatives of pediatric patients, 4) Care of the pediatric patient. Conclusion: The literature study concludes that there are several measures that can be taken to improve the quality of life of pediatric cancer patients. Treating physical and psychological symptoms, adapted communication, open and honest information, normalization of everyday life, as well as recognizing and guiding the parents are measures that can contribute to an increased quality of life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke sykepleietiltak kan bidra til økt livskvalitet hos barn som gjennomgår kreftbehandling?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel