Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSøndenaa, Erik
dc.contributor.authorJohnsen, Kristin
dc.date.accessioned2023-07-18T17:21:57Z
dc.date.available2023-07-18T17:21:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:50087720
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080084
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Risikofaktorer og forebygging av gjentatt kriminalitet. Introduksjon/bakgrunn: Innsatte i fengsel er en marginalisert gruppe i samfunnet. Reintegrering til samfunnet etter løslatelse kan by på utfordringer og flere begår nye lovbrudd etter løslatelse. Forebygging av risikofaktorer for gjentatt kriminalitet vil være viktig for å bistå denne gruppen. Hensikt: Formålet med denne oppgaven er å belyse risikofaktorer for gjentatt kriminalitet og se på hvordan man kan redusere disse. Metode: Denne oppgaven benytter seg av metoden litteraturstudie, ved å ta for seg fem ulike forskningsartikler, samt annen relevant teori og litteratur for å belyse problemstillingen. Resultater: Resultatene i artiklene danner grunnlag for tre hovedtema som blir diskutert i oppgaven: 1. Rusproblem som risikofaktor, 2. Psykiske helseutfordringer som risikofaktor og 3. Sosioøkonomiske forhold som risikofaktor. Konklusjon: Rusproblem, psykiske helseutfordringer og sosioøkonomiske forhold kan hver for seg, men spesielt samlet, utgjøre en risiko for gjentatt kriminalitet. Fokus på tverrfaglig, sammensatt behandling av både rusproblemer og psykiske helseutfordringer, bidrar til økt bedring og forebygger mot gjentatt kriminalitet. Bistand til bedring av sosioøkonomiske forhold kan i tillegg hjelpe reintegreringen til samfunnet. Vernepleieren er en viktig ressurs i slikt arbeid. Studiens resultater kan være nyttig for videre forskning om gjentatt kriminalitet. Nøkkelord: Innsatte, rusproblemer, psykiske helseutfordringer, risikofaktorer, gjentatt kriminalitet og forebygging. Antall ord: 7584
dc.description.abstractAbstract Title: Risk factors and prevention of repeated crime. Introduction/background: Prison inmates are a marginalized group in society. Reintegration into society after release can present challenges and many commits new offenses after release. Prevention of risk factors for repeated crime will be important to assist this group. Purpose: The purpose of this assignment is to shed light on risk factors for repeated crime and to look at how these can be reduced. Method: The method used in this thesis is literature study, by including five different research articles, as well as other relevant theory and literature, to shed light on the issue. Results: The results in the articles form the basis for three main themes that are discussed in the thesis: 1. Drug problem as a risk factor, 2. Mental health challenges as a risk factor and 3. Socio-economic conditions as a risk factor. Conclusion: Drug problems, mental health challenges and socio-economic conditions can individually, but especially together, constitute a risk for repeat crime. Focus on interdisciplinary, complex treatment of both drug problems and mental health challenges contributes to increased recovery and prevents repeat crime. Assistance to improve socio-economic conditions can also help reintegration into society. The social educator is an important resource in such work. The study's results may be useful for further research on repeat crime. Keywords: Prisoners, substance abuse problems, mental health problems, risk factors, repeat crime and prevention. Number of words: 7584
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRisikofaktorer og forebygging av gjentatt kriminalitet
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel