Show simple item record

dc.contributor.advisorBøhle, Kari
dc.contributor.authorLunde, Karina
dc.date.accessioned2023-07-15T17:23:27Z
dc.date.available2023-07-15T17:23:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:64300767
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079521
dc.description.abstractTittel: Momenter i personlig recovery ved psykoselidelse Introduksjon: Oppgaven baserer seg på tematikken psykoselidelse og personlig recovery. Personlig recovery er relativt nytt innenfor psykiatrien. Det blir sett på som et perspektiv som bør prege disse tjenestene, for å kunne nå målet om at brukeren skal være den viktigste aktøren. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hva personer med psykoselidelse selv trekker frem som momenter i deres personlige recoveryprosesser. Metode: Denne oppgaven tar i bruk metoden litteraturstudie. Det blir benyttet fem forskningsartikler for å svare på problemstillingen. Resultat: De fem inkluderte artiklene viste til resultater knyttet til flere ulike momenter i personlig recovery, som mennesker med psykoselidelser trakk frem i deres recoveryprosess. Resultatene ble kategorisert inn i hovedtemaer som dannet grunnlaget for diskusjonsdelen: 1. Psykologiske og relasjonelle aspekter ved recovery, 2. Kliniske recovery momenter, 3. Støtte og tiltak fra helsepersonell, 4. Sammenheng mellom personlige og kliniske recoveryprosesser. Konklusjon: Personlig recovery ble trukket frem av deltakerne i studiene som en individuell og flerdimensjonal prosess. ICF-modellen ble benyttet for å se resultatene og presentert teori i et helhetsperspektiv, samt hvordan de ulike momentene i recovery da kunne påvirke hverandre. Momentene baserte seg på både personlige, kliniske og miljømessige faktorer. Økt opplevelse av personlig recovery ble tydelig assosiert med høyere klinisk fungering og livskvalitet, noe som viser til viktigheten av recoveryperspektivet i tjenestene til mennesker med psykoselidelser. Nøkkelord: Personlig recovery, psykoselidelse, recoveryprosess, ICF-modellen Antall ord: 7575
dc.description.abstractTitle: Areas in personal recovery with psychotic disorder Introduction: The assignment is based on the subjects psychotic disorder and personal recovery. Personal recovery is relatively new within psychiatry. It is seen as a perspective that should characterize these services, in order to achieve the goal where the service users are the most important participants. Purpose: The purpose of the assignment is to investigate what people with psychotic disorder themselves highlight as elements in their personal recovery process. Method: This thesis uses literature study as method. Five research articles are used to answer the question addressed in this thesis. Result: The five included articles referred to results related to several different aspects of personal recovery, which people with psychotic disorders highlighted in their recovery process. The results were categorized into main themes that formed the basis for the discussion section: 1. Psychological and relational aspects of recovery, 2. Clinical recovery aspects, 3. Support and intervention form healthcare professionals, 4. Connection between personal and clinical recovery processes. Conclusion: Personal recovery was highlighted by the participants in the studies as an individual and multidimensional process. The ICF-model was used to see the results and presented theory in an overall perspective, as well as how the various areas in recovery could influence each other. The areas were based on both personal, clinical and environmental factors. Increased experience of personal recovery was clearly associated with higher clinical functioning and quality of life, which shows the importance of the recovery perspective in services for people with psychotic disorders. Keywords: Personal recovery, psychotic disorders, recovery process, ICF-model Number of words: 7575
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMomenter i personlig recovery ved psykoselidelse
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record